Վաղարշակ Հայաստանի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1958 - 1965 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
1985 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Խզվող եզրային պայմաններով խնդիրներ մասնակի ածանցյալներով երկրորդ կարգի էլիպտական համակարգերի համար», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1991 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1977 - 1988 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
X 1968 – XII 1977 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
II 1968 – X 1968 թթ. Ճարտագետ, ԵՄՄԳԻ
I 1967 – IX 1967 թթ. Մաթեմատիկական անալիզի կաբինետի վարիչ, Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական անալիզ, Կոմպլես անալիզ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն:

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Եզրային խնդիրներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Այլ հմտություններ
Շախմատ

(+374 10) 55-86-06

Վաղարշակ Հայաստանի Օհանյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Խ. Նավոյան, Վ. Հ. Օհանյան, Է. Է. Պիվազյան, Ա. Գ. Խաչատրյան

Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ | Երևան 2008, էջ 75

Վ. Հ. Օհանյան

Մաթեմատիկական անալիզ (դասախոսություններ), առաջին մաս | էջ 181, Երևան 2008.

Վ.Հ.Օհանյան, Է.Է.Պիվազյան, Ա.Գ.Խաչատրյան, Վ.Խ.Նավոյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ | Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատ.76 էջ

Վ. Հ. Օհանյան

Ինտեգրալային հավասարումներ և նրանց կիրառությունները ֆիզիկայում | էջ 89, Երևան 1990.
 

Հոդված/Article

Վ. Հ. Օհանյան

Задача Дирихле для слабо связанных эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с разрывными граничными условиями (Խզվող եզրային պայմաններով թույլ կապակցված երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հյավասարումների էլիպտիկ համակարգերի համար Դիրիխլեի խնդիրը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 16-24 (ռուսերեն) |

V. H. Ohanyan

The Neyman problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions | Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 25, N1, p. 53-65, 1990.

V. H. Ohanyan

The Dirichle problem for the elliptic system of second order differential equations with discontinuous boundary conditions | “Mathematica” (Collection of scientific researches), N6, p.201-209, YSU, 1988.

V. H. Ohanyan

The Poincare problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions | Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 19, N5, p. 377-389, 1984.

V. H. Ohanyan

The Dirichle problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions | Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 16, N6, p. 465-477, 1981.