Վահրամ Պանդուխտի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
1997 թ-ին տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
2005 թ-ին տեխնիկական գիտությունների դոկտոր`
2009 թ-ին պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1986 թթ. ԵՊՀ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1986 - 1988 թթ. Ծառայություն Խորհրդային բանակում, ոպես սպա
1988 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր, համատեղության կարգով փոխդեկան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ինժեներային երկրաֆիզիկա», «Էլեկտրահետախուզություն», «Կառուցվածքային երկրաֆիզիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրամետրիայի հիմունքներ», «Հորատանցքերի ուսումնասիրման հատուկ մեթոդներ»,
« Ինժեներային Էլեկտրահետախուզություն»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, ճարտարագիտական, ջրաերկրաբանական հանքային, բնապահպանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն(բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 15, ՀՀ, ՌԴ, Ավստրիա, Բրազիլիա, Իտալիա, Բուլղարիա, Չինաստան, Սիրիա, Կորեյա

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ
2007 թ-ին ԵՊՀ գույքագրման հանձնաժողովի անդամ

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2007 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված ֆակուլտետի դեկանի տեղակալների վերապատրաստման դասընթացներին
2009 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «համակարգչից օգտվելու հմտություններ» ծրագրի ուսուցման դասընթացներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2010 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր

Հեռ՝ 060 710 442, ներքին՝ 34-42

Վահրամ Պանդուխտի Վարդանյան

Դեկանի տեղակալ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գրիգորյան Մ.Ա., Սարդարյան Ա.Ս., Մարկոսյան Գ.Վ., Վարդանյան Վ.Պ.

Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ | ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ

Գ. Վ. Մարկոսյան, Լ.Կ. Թադևոսյան, Վ.Պ. Վարդանյան, Մ.Ա. Գրիգորյան, Ա.Ս. Սարդարյան, Վ.Ս. Բալասանյան

«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

Использование гидрогеофизических характеристик при схематизации геофильтрационных условий вулканических областей (Ջրաերկրաֆիզիկական բնութագրերի կիրառումը հրաբխային մարզերի երկրաֆիլտրացիոն պայմանների գծագրման ժամանակ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 88-92 |

Ա. Ս. Սարդարյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ս. Մկրտչյան

Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165 |

Վ. Պ. Վարդանյան

Основные критерии и методика обнаружения подземных вод с помощью электроразведки (Ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման մեթոդները և հիմնական չափանիշներն էլեկտրահետախուզության միջոցով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 155-160 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

"Զոնդում դաշտի կայունացման" մեթոդի կիրառումը ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունը որոշելու նպատակով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-154 |

Վ. Պ. Վարդանյան

Особенности формирования, динамики, разгрузки и водоотбора подземных вод на высоких отметках (на примере бассейна оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, դինամիկայի, բեռնաթափման և ջրառի առանձնահատկությունները բարձր նիշերում (Սևանա լճի ավազանի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-15 (Ռուսերեն) |

В. П. Варданян

Решение гидрогеологических задач бассейна озера Севан по методу электроразведки (ВЭЗ) | VIII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА». 2018, стр. 238-244 |

Վ. Պ. Վարդանյան, Վ. Դ. Անդրեասյան

Հրաբխային կառույցներում ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 232-236 |

Григорян М. А., Варданян В. П., Манукян Е. С.

Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213 |

Վ. Պ. Վարդանյան

Распределение подземного стока водосборного бассейна озера Севан (по данным электрозондирования и бурения) (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա հոսքերի բաշխումը (հորատման և էլեկտրազոնդավորման տվյալներով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 79-87 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Պալեոջրաերկրաբանական խնդիրների լուծումն էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ եղամակով (Սևանի ջրհավաք ավազանի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7 |

В. П. Варданяан, М. А. Григорян, А. С. Сардарян, М. С. Мкртчян

К вопросам теории современных движений земной коры | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293 |

В. П. Варданян, А. Г. Оганисян

Решение геоэкологических задач гидрогеофизическими и водно-физическими параметрами | VII Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа». 2017, стр. 276-281

Vahram Vardanyan

Fracturing in the Effusive Formations Caused by the Own Weight of Volcanic Structures | American Journal of Biological and Environmental Statistics. 2017, Vol. 3, No. 3, 44-48 pp. |

Vagram Vardanyan

Fracturing in the Effusive Formations Caused by the Own Weight of Volcanic Structures | International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences. 2017, 2, Issue 3, pp. 85-89 |

V. P. Vardanyan, A. H. Hovhannisyan

Geophysical research results of buried relief and distribution groundwater runoff of the Aragats massif | Annals of Agrarian Science. 2017, 1, pp. 1-4 |

Վ. Պ. Վարդանյան

Выявление подземных стоков вулканических регионов по результатам аэрокосмической съемки (Հրաբխային գոտիներում ստորերկրյա հոսքերի հայտնաբերումն օդատիեզերական նկարահանումների արդյունքներով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 75-80 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Սարդարյան, Մ. Ա. Գրիգորյան , Վ. Պ. Վարդանյան, Գ. Գ. Զաքարյան

Երկրի կեղևի և վերին թաղանթի ուսումնասիրությունն երկրաֆիզիկական դաշտերի վարիացիաների օգնությամբ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-32 |

Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

Подземный сток водосборного бассейна реки Ахурян (в пределах территории РА) (Ախուրյան գետի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա հոսքը (ՀՀ տարածքի սահմաներում)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 57-60 |

В. П. Варданян

Гидродинамические условия формирования и движения подземных вод вулканических регионов | Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2016, 3, стр. 33-39 |

В. П. Варданян, А. Г. Оганисян

Изучение ресурсов подземных вод путем комплексирования дистанционных методов (на пример Арагацского масееива) | Материалы Всероссийской молодежной геологической конференции. «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий» Уфа, 2016, стр. 343-346 |

Վ.Պ. Վարդանյան, Ռ.Ս.Մինասյան, Մ.Ս. Մկրտչյան

Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան

Оценка ресурсов подземных вод на основе результатов геофизических и гидрогеологических исследований (на примере Сюникского нагорья) (Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումն երկրաֆիզիկական և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիման վրա (Սյունիքի բարձրավանդակի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 31-37 |

Ռ. Խ. Գագինյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան

ՀՀ մարզերի բնական աղետների ռիսկի ինտեգրալ գնահատումը և քարտեզագրումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 25-30 |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Ս. Սարդարյան

Բնական և անթրոպոգեն ռադիոակտիվ աղբյուրների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 31-36 |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Օ. Ա. Ավետիսյան

“Ուրցաձոր–Գոռավան” սողանքային տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզական մեթոդով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 23-26 |

Ռ.Ս. Մինասյան, Վ.Պ. Վարդանյան

Ստորերկրյա ջրային ավազանների և հնահուների հայտնաμերում և ուսումնասիրություն (Արագածի հարավ- արևմտյան տեղամաս) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 52-55 |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Вопросы геоэкологических последствий недопустимых отборов подземных вод (на примере эксплуатации скважинных водозаборов в РА) (Երկրաէկոլոգիական հետևանքների հարցերը կախված ստորերկրյա ոչ թույլատրելի ջրառներից (ՀՀ հորատանցքային ջրառների շահագործման օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 16-20 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Մինասյան, Վ. Վ. Վարդանյան

Установление связей между гидрогеофизическими и водно-физическими параметрами среды в связи с решением геоэкологических задач (Միջավայրի ջրաերկրաֆիզիկական և ջրաֆիզիկական ցուցանիշների միջև կապերի որոշումը երկրաբանա-էկոլոգիական խնդիրների լուծման նպատակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 20-25(ռուսերեն) |

Վ Պ. Վարդանյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Երևան քաղաքի երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունը տեխնածին գործոնների հետևանքով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 27-32 |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Գ. Ս. Թորոսյան

Հեռահար օդատիեզերական մեթոդների կիրառումը հրաբխային շրջանների ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման համար | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 11-15 |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Эффективность комплексных исследований для освоения подземных вод межгорных котловин (на примере Араратской межгорной котловины) (Համալիր ուսումնասիրությունների արդյունավետու-թյունը միջլեռնային գոգավորությունների ստորերկրյա ջրերի շահագործման համար (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 19-22 (ռուսերեն) |

Ա. Սարդարյան, Լ. Աթոյան, Վ. Վարդանյան

Գրավիտացիոն դաշտի ժամանակային փոփոխություն առաջացնող դաշտերը: Երկրաբանական պրոցեսների գնահատումը | «Կրթությունը և գիտությունը», 2010, էջ 123-125

Robert S. Minasyan, V.P.Vardanyan

Hydrological factor and hydraulic structures safe opereation | Threats to global water security, NATO Science for Peace and security Series Springer Science, the Netherlands, 2009, p. 14-49

Ա. Սարդարյան, Ա. Վարդանյան, Վ. Վարդանյան

Սալերի հորիզոնական տեղաշարժերը և երկրաշարժերը | Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ԼՂՀ կրթության և գիտ. Արցախի պետ. համալս. 40-ամյակ Ստեփանակերտ, 2009, 23-25 էջ

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Основные принципы комплексирования дистанционных методов при изучении ресурсов подземных вод (Դիստանցիոն մեթոդների համալիր կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Հ. Աղինյան

Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов (Ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Палеорельеф и оценка расходов подземных водотоков водосборного бассейна р. Селавмастара (юго-западные и южные склоны массива горы Арагац) (Սելավմաստարա գետի ջրահավաք ավազանի (Արագածի լեռնազանգվածի հարավային և հարավարևմտյան լանջերի) հնառելիեֆը և ստորերկրյա ջրահոսքերի ծախսերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն) |

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

Формирование и распределение подземных вод Ширакской межгорной впадины (по данным геофизических исследований) | Сб. научн. трудов конференции “Современные проблемы геофизики и инженерной сейсмологии”, посвящ. 100-летию со дня рождения академика А. Г. Назарова. Изд. “Наука” НАА, Гюмри-2008, с. 360-364

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Հրաբխածին մարզերի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները | Сб. научн. трудов конференции, посвящ.90-летию со дня рождения проф. В.А. Аветисяна, 27-29 октября, 2008, Ереван, с. 107-113

Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան

Комплексное исследование древней гидрографической сети водосборных бассейнов (на примере бассейна р. Касах) (Ջրհավաք ավազանների հին ջրագրական ցանցի համալիր ուսումնասիրությունները (Քասախ գետի ավազանի օրինակով)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

К методике исследований техногенного воздействия в районах эксплуатируемых водохозяйственных обьектов | "Безопасность труда в промышленности", N 6, 2007, Москва, с. 61-63

A. Sardarian, L. Sarkissian, V. Vardanian

Les mouvements modernes de l'ecorce terestre en Armenie: etat des etudes la geographie Armenie | Leconstruction et avenir dun pays du sud Caucase colloque organise le 20 janvier 2007 daus amphiteatre de la Societede Geographie, Paris, 2007

Վ. Պ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Մինասյան

Исследование несоответствий современного и погребенного рельефов и уточнение границ водосборного бассейна р. Каркачун (Ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների անհամապատասխանության ուսումնասիրությունը և Կարկաչուն գետի ջրհավաք ավազանի սահմանների ճշտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 127-130 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Эффективность применения геофизических методов при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач (Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 98-105 (ռուսերեն) |

Մ. Գրիգորյան, Ա. Սարդարյան, Գ. Մարկոսյան, Վ. Վարդանյան

Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները | Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157

Գ. Վ. Մարկոսյան, Մ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Ս.Սարդարյան, Վ.Պ.Վարդանյան, Լ.Մ.Խաչատրյան

Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (2002 - 2004 թթ) | ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, էջ 149-157, Երևան, 2006

Վ. Պ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Մինասյան

Հրաբխային լեռնազանգվածների պալեոռելիեֆի կառուցվածքի յուրահատկությունների մասին (Արագածի զանգվածի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 131-135 |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան

Распределение подземного стока Лорийского плато (по данным геофизических исследований) (Լոռվա սարահարթի ստորերկրյա հոսքի բաշխվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 137-140 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան

Основные принципы комплексирования гидрогеофизических и аэрокосмических методов исследований с целью изучения ресурсов подземных вод. (Հիդրոերկրաֆիզիկական և օդատիեզերական մեթոդների համալիրի կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրության նպատակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան, Գ. Վ. Մարկոսյան, Վ. Պ. Վարդանյան

«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122 |

Վ. Պ. Վարդանյան

Связь водно-физических и геоэлектрических параметров лавовых образований (Լավային առաջացումների ջրաֆիզիկական և գեոէլեկտրական չափանիշների կապը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 134-137 (ռուսերեն) |

Минасян С. М., Варданян В. П.

Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального Вулканического Нагорья Армении | Изд. "Асогик", Ереван 2003г, с. 151

S.Minasyan, V. Vardanyan

Investigation of filltering from bedrock base water reservoirs | In materials XXIX JAHR Congress, September 17-21, 2001, Beijing, China, pp. 253-258

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

К вопросу формирования и методике освоения подземных вод в аридных зонах | ж. "Агрогитутюн", N7-8, Ереван, 2001, (Материалы Международной конференции "Водные проблемы"), с. 380-382

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

Использование корреляционных связей при картировании подлавового рельефа вулканических областей | Материалы Международ ной конференции «Проблемы геоморфо- логии и неотектоники», Ереван, 2001, с. 85-86

Վ. Պ. Վարդանյան, Իդրիս Ահմեդ

Основные критерии и методика обнаружения подземных вод на высоких отметках вулканических районов с использованием геофизических методов (Երկրաֆիզիկական եղանակների կիրառմամբ հրաբխածին շրջանների բարձր նիշերում ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման հիմնական չափանիշներն ու մեթոդիկան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 112-116 (ռուսերեն) |

R. Minasyan, V. Vardanyan

Geophysical investigations of ground water in regions of recent volcanism | 31-st ISC Rio de Janeiro, August 2000, p. 264-267

R. Minasyan, V. Vardanyan

Regarding correcting of water balance and underground waters distribution in volcanic areas (on the example of Aragats volcanic massif) | ArticleInternational Symposium 2000, May Urawa, Japan, p.2

R. Minasyan, V. Vardanyan

Special features of hydrogeological structure of volcanic massifs for water balance | The 4-th International Conference on Hydroscience and Engineering September 26-29, 2000, Seoul, Korea, 1-5

Ա. Ս. Սարդարյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Գ. Մ. Հակոբյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Результаты гравиметрических исследований на территории Армянской АЭС за 1994-1997гг. (Հայաստանի ատոմակայանի տարածքում 1994-1997թթ. կատարված գրավիչափական ուսումնասիրությունների արդյունքները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 131-132 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան

Погребенный рельеф и распределение подземного стока массива горы Арагац (по данным геофизических исследований) (Արագածի լեռնազանգվածի հնառելիեֆը և ստորերկրյա հոսքի բաշխումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 98-104 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան, Մ. Ա. Գրիգորյան

Геоэлектрические критерии исследования подземных вод (на примере работ в бассейне оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման գեոէլեկտրական չափանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 121-123 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Уточнение пространственного положения подземных водотоков на основании статистического анализа полевых данных (Ստորերկրյա ջրահոսքերի տարածական դիրքի ճշգրտումը դաշտային տվյալների վիճակագրական վերլուծման հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 88-92 (ռուսերեն) |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան, Ֆ. Ա. Ասատրյան, Ա. Ռ. Սուքիասյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Գ. Գ. Իլիկչյան

Результаты изучения апериодических вариаций силы тяжести в Армавирском районе (Արմավիրի շրջանում ծանրության ուժի ապերիոդիկ վարիացիաների ուսումնասիրության արդյունքները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 107-109(ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ռ. Ս. Մինասյան

Палеогидрогеологическое районирование территории водосборного бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրհավաք տարածքի պալեոջրաերկրաբանական շրջանացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան

Применение двумерного математического моделирования при исследовании глубинного стока бассейна оз. Севан (Երկչափ մաթեմատիկական մոդելավորման կիրառումը Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խորքային հոսքի ուսումնասիրությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 110-113(ռուսերեն) |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Գ.Մ. Հակոբյան, Է. Լ. Գուլինա

Результаты измерений вариаций гравитационного поля на территории геодинамоческого полигона Армавир-Ташир (Արմավիր-Տաշիր փորձադաշտում կատարված գրավիտացիոն դաշտերի փոփոխությունների արդյունքները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Ս. Պռոշյան, Դ. Ա. Խաչատրյան

Հայկական ԽՍՀ Դիլիջանի շրջանի «Ֆիոլետովո» սողանքային տեղամասի կառուցվածքային առանձնահատկությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 133-139 (ռուսերեն) |

Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Մայիլյան, Ա. Ս. Սարդարյան

Разультаты режимных гравиметрических наблюдений на оползне “Вургун” Иджеванского района (Իջևանի շրջանի “Վուրղուն” սողանքի պարբերական գրավիմետրական դիտարկումների արդյունքները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 155-159 (ռուսերեն) |

Է. Բ. Հաջիմամուդով, Վ. Պ. Վարդանյան, Մ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Սարդարյան

Электроразведочные исследования на одном из оползневых участков в Дилижанском районе Армянской ССР (Դիլիջանի շրջանի սողանքային մարմիններից մեկի էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն) |