Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2010 թթ. հանդիսացել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
2002-2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտություն, դիպլոմավորված մասնագետ

Գիտական աստիճան
2010 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)» թեմայով, ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնի դասախոս
2008 - 2012 թթ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտ. աշխատող

Մասնակցությունը գիտաժողովներին և սեմինարներին
Международная научная конференция Государственного аграрного университета Армении “Современные проблемы экологического и органического селъского хозяйства”. Ереван 2011
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2011
Международная научная конференция по проблемам продо-волъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении, Ереван, 2013
Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով ամենշաբաթյա սեմինարի մշտական մասնակից, Երևան 2014

Կարդացվող դասընթացներ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Ագրարային էկոնոմիկա
Գնագոյացում և շուկաների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ ագրարային ոլորտի տնտեսագիտության և կառավարման հիմնախնդիրները
Մարքեթինգային հետազոտությունները ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան

Մեթոդական ցուցումներ մագիստրոսական թեզ կատարելու համար «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2013թ.

Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան

Մեթոդական ցուցումներ «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսությունում» և «Գին և գնագոյացում» առարկաների ստուգողական առաջադրանքների կատարման համար | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2012թ.
 

Հոդված/Article

Վ. Ս. Ալեքսանյան

Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման կառուցակարգերի մշակման և գուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավման հիմնական ուղղությունները ¥ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով¤ | Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար, 2013, էջ 61-62

Վ. Ս. Ալեքսանյան

Գյուղատնտեսության պետական կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները | “Современные проблемы экологического и органического сельского хозяйства" Материалы международной научной конференции, Ереван, “ГАУА” 2012, с. 24-28

Վ. Ս. Ալեքսանյան

Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով) | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2012. - էջ 117-121

Վ. Ս. Ալեքսանյան

Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարման ձևերը և դրանց զարգացման միտումները ՀՀ Արագածոտնի մարզում | «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 2(10): Երևան, «Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ էջ 231-243

Վ. Ս. Ալեքսանյան

Գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները (Արագածոտնի մարզի օրինակով) | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2011.-էջ 193-197