Վարդուհի Գևորգի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմանբանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2011 թ – ից մինչ այժմ ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս
2012 - 2013 թթ. դասախոս ՀՀ փաստաբանական դպրոցում
2002 - 2012 թթ. դասախոս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրության բաժնում

Կարդացվող դասընթացներ
Լրագրողական էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվության ազատության, ժուռնալիստական էթիկա, կիբեռմշակույթի էթիկական, ինքնակարգավորման մեխանիզմների ձևավորման հիմնահարցեր, հանրային կապեր:

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2014 թ. V - ая международная научно - практическояая конференция, С.- Петербург
2013 թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, կազմակերպիչ Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն
2013 թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար
2012 թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով
2007 թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ
2007 թ. «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոց,կազմակերպիչներ` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոց և Ժուռնալիստների միջազգային կենտրոն
2004 թ. FAMU համալսարան, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. – ԵՊՀ պատվոգիր

Էլ. հասցե՝ varduhipetrosyan@ysu.am

Վարդուհի Գևորգի Պետրոսյան

Դոցենտ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Վ. Գ. Պետրոսյան

ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., էջ 44 |

Վ. Գ. Պետրոսյան

Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ |

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |
 

Հոդված/Article

Վարդուհի Պետրոսյան

Էթիկական մարտահրավերները ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրերին | Ակունք: 2017, թիվ 2(16), էջ 182-186 |

Վարդուհի Պետրոսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Աննա Մկրտիչյան

Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ) | Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ |

Петросян Вардуи, Мартиросян Нагаш

Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ республики Армении | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы IX междунарвдной научно - практической конференции (11-ое марта, 2015), Том 4, Санкт - Петербург, 2015, стр. 52 - 55 |

Петросян В. Г.

Блoги - СМИ или платформа свободного выражения? | Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы V междунарвдной научно - практической конференции (12-13 марта, 2014), Том 1, Санкт - Петербург, 2014, стр. 134 - 137 |

Վարդուհի Պետրոսյան

Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում | «Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152 |

Վարդուհի Պետրոսյան

Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը | «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49 |

Վ. Գ. Պետրոսյան

Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 178-182 |

Վարդուհի Պետրոսյան

Էթիկական կանոնագրերի ստեղծումը և կիրառումը Հայաստանում | Կանթեղ, Երևան, 2008 թ., էջ 180 - 184 |

Վ. Գ. Պետրսյան

Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ | Բանբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., էջ 178-183

Վարդուհի Պետրոսյան

ԶԼՄ - ին ուղղորդող էթիկական նորմերը | Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007 թ., էջ 30 - 32 |

Վարդուհի Պետրոսյան

Ժուռնալիստական ինքնակարգավորման գործընթացը Հայաստանում. մեխանիզմներն ու գործառույթները | Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007թ., էջ 107-112 |

Վարդուհի Պետրոսյան

Լրագրողական էթիկայի դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենքները | Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (գիտական աշխատություններ), Գյումրի, 2004 թ., էջ 180 - 184 |