Վարդուհի Գուրգենի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (Մթնոլորտային խոնավացման տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները ՀՀ-ում, 2009թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Դոցենտ (2014թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2015 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
1997 թ-ից մինչև օրս ԱԻՆ Հիդրոմետծառայություն (2009-ից՝ համատեղության կարգով)
1995 - 2009թթ. աշխարհագրության ուսուցչուհի (1997-ից՝ համատեղության կարգով):

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ընդհանուր օդերևութաբանություն, կլիմայագիտություն, ցամաքի մակերևութային ջրերի ջրաբանություն,
ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, գեոէկոլոգիա

Դասավանդվող դասընթացները
Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն, Կլիմայագիտություն, Ջրաբանական կանխատեսումներ, Հիդրոմետրիա, Ագրոօդերևութաբանություն, Հունային պրոցեսներ, Ջրաօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթները և դրանց կանխատեսումը, Ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում և պահպանում, Ջրակլիմայական փոփոխությունների և ջրաէկոլոգիայի հիմնախնդիրները, Ջրաէկոլոգիա, Ջրաբանություն (լաբորատոր), Գետային հոսք և ջրաբանական հաշվարկներ (գործնական), Հայաստանի ջրաբանություն (գործնական):

Պատվոգրեր
Հայպետհիդրոմետի շնորհակալագիր «Աշխատանքային լավագույն արդյունքների և Օդերևութաբանի
օրվա` մարտի 23-ի առթիվ» - 21.03.2008

Անմիջական մասնակցությունը գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին, սիմպոզիումներին և այլն
Մասնակցել եմ բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների և գիտական սեմինարների աշխարհի մի քանի երկրներում (Իսպանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Շվեդիա, Չինաստան, Գերմանիա, Տաջիկիստան, Ռուսաստան), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում:

Անդամակցությունը գիտական և հասարակական կազմակերպությունների
2014 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի (անդամ),
2008 թ-ից Ջրային, կլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն ՀԿ (անդամ),
1996 թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերություն (անդամ),
2018 թ-ից ԱԻՆ Հիդրոմետծառայության Գիտական խորհրդի անդամ:

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար), գերմաներեն (բավարար),

Համակարգչային ունակություններ
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD

vmargaryan@ysu.am

Վարդուհի Գուրգենի Մարգարյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

В. Г. Маргарян

Анализ и оценка закономерностей пространственно-временного распределения испаряемости в засушливых районах южного Кавказа (на примере республики Армения) | Ученые записки российского государственного гидрометеорологического университета. 2018, № 51, стр. 71-78 |
 

Հոդված/Article

Վ. Գ. Մարգարյան , Թ. Գ. Վարդանյան

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդի վիճակը, աղտոտվածությունը և պահպանման գերակա խնդիրները Դեբեդի գետավազանային համակարգում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 188-196 | |

В. Г. Маргарян

Современное экологическое состояние Араратского артезианского бассейна и задачи его охраны | Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли. 2018, стр. 346-353 |

Վ. Գ. Մարգարյան, Տ. Մ․ Դավթյան, Ա. Մ. Ամրոյան, Ս. Ա․ Խուրշության, Կ. Գ. Սարսգյան, Վ. Ա. Մաթևոսյան

Սևանա լիճ թափվող գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության վերլուծումը և գնահատումը | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 242-246 |

Маргарян В. Г.

Оценка современного состояния и использования водных ресурсов Араратской долины и задачи их охраны с учетом климатических изменений | Экология и промышленность, 2018, 3-4, стр. 26-31 |

V. Margaryan

Vulnerability assessment of evaporability in the territory of Ararat valley under climate change | Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2018, 4(64), pp. 49-53 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Վ.Գ. Մարգարյան

Գոլորշունակության և այն պայմանավորող օդերևութաբանական տարրերի միջև բազմագործոն կոռելյացիոն կապերը Սևանա լճի ավազանում | Ագրոգիտություն, № 1- 2, Եր., 2009, էջ 86-91
 

Թեզիս/Thesis

Margaryan Varduhi

The assessment of temporal fluctuations of extreme temperatures soil surface for last decades in the context of climate change | ICCARUS. 2018, 57-58 pp. |

Varduhi Margaryan

Evaluation the dynamics change of annual air temperature in instrumental period over mountainous regions of Armenian Republic | GEWEX Convection-Permitting Climate Modeling II. 2018, 28-28 pp. |

Varduhi Margaryan

Features of cloudiness intra - annual distribution in Lori region of the republic of Armenia | COSMO/CLM /ICON/ART User Seminar 2017. p. 36-37 |

Маргарян В. Г.

Современное состояние и актуальные проблемы “Службы по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные явления” МЧС республики Армения | 2017. стр. 268-270, Украина, Одеса |

Varduhi Margaryan

The problems of change climate conditions for the period of over the last century over mountainous territory of Armenian Republic | PAGES– OSM, Zaragoza 2017. p. 310 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը