Վարդուշ Գևորգի Եսայան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, Գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, Գերազանցության դիպլոմ
2010 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում»: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Քաղաքացիական դատավարություն, դատական ապացուցման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական դատավարություն, Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում, Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության արդի հիմնախնդիրները:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2003 թ-ից առ այսօր ՖԿՀՊ ինստիտուտի Սպորտային մենեջմենտի և հասարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2009 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, իրավագիտության և նոր դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2005 թթ. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, գլխավոր իրավական մասնագետ
2002 - 2003 թթ. ՀՀ Միջազգային անկախ էկոլոգո-քաղաքագիտության ինստիտուտ, դասախոս
2001 - 2004 թթ. «Հայկական ավիաուղիներ» ՓԲԸ, իրավապայմանագրային բաժնի ավագ իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2016 - 2019 թթ. ՖԿՀՊ ինստիտուտի Կոռուպցիայի դեմ հանձնաժողովի նախագահ
2017 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Վարդուշ Գևորգի Եսայան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Եսայան Վ.

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ |
 

Հոդված/Article

Վարդուշ Եսայան

Դատավարական ժամկետների իրավական ընդհանուր բնութագիրը և հաշվարկը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 52-63 |

Վարդուշ Եսայան

Հայցապահանջի փոփոխման հիմնահարցերը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 445-457 |

Вардуш Есаян

Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве | Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55 |

Вардуш Есаян

Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве | Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28 |

Վարդուշ Եսայան

Հեռակա դատաքննության ինստիտուտի հասկացությունը և նշանակությունը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 325-336 |

Վարդուշ Եսայան

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակները | Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 139-143

Վարդուշ Եսայան, Անահիտ Եսայան

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը և դրա նշանակությունը | Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 144-148

Վարդուշ Եսայան

Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 232-243 |

Վարդուշ Եսայան

XX դարում ձեվավորված հիմնական տեսությունները դիսպոզիտիվության սկզբունքի ժամանակակից ընկալման ձևավորման հարցում | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 27-39 |

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության սկզբունքի բովանդակությունը (տնօրինչական դատավարական իրավունքներ, տնօրինչական գործողություններ) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 310-312 էջ

Վ. Գ. Եսայան, Ա. Գ Հարությունյան, Տ. Ք. Վարդանյան

Կրթության իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ | ՖԿՀՊ-ի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2014, 101-103 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի հիմքի փոփոխման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 10-11 (180-185), Եր., 2014, 67-73 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Քաղաքացիական դատավարությունում հայցի առարկան և հիմքը միաժամանակ փոփոխելը որպես անձի դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի արդյունավետության ապահովման երաշխիք | «Սահմանադրական դատարան» տեղեկագիր, Եր., 2014, 15-21 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի առարկան փոփոխելու հասկացությունը և եղանակները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 6(180), Եր., 2014, 58-68 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 3 (177), Եր., 2014, 14-24 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Քաղաքացիական դատավարությունում հայցից հրաժարվելու տնօրինչական գործողության նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, 124-136 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մտավոր սեփականության պաշտպանության առանձնահատկությունները ժամանակակից սպորտում | Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2014, 194-199 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի ընդունումը տնօրինչական գործողությունների համակարգում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, 4(62), 65-73 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մարզիկների նյութական և սոցիալական պաշտպանությանն աջակցող իրավական կարգավորման աշխատանքները | Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, 161-165 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության և մրցակցության սկզբունքների փոխհարաբերությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Հանրապետական 39-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր Երևան, 2012, 97-101 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 30-40 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշմանդամների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում | Հանրապետական 36-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2009, 126-130 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Ամուսնաընտանեկան օրենսդրության զարգացման առանձնահատկություններ | Հանրապետական 35-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 70-75 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանվածությունը և կարևորությունն արդի ժամանակաշրջանում | Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ՖԿՀՊԻ 60-ամյակին, Երևան, 2005, 51-53 էջ

Վ. Գ. Եսայան

ՀՀ օրենսդրությունը սպորտի կարգավորման գործում | ՖԿՀՊԻ դասախոսների և աշխատակիցների գիտական հետազոտական աշխ. ժողովածու., Երևան, 2004, 22-23 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Բանկային հաշվի պայմանագիրը որպես անկանխիկ հաշվարկների իրականացման հիմք | «Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 2002, 98-103 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Պայմանագրի հասկացությունը, պայմանագրի ազատությունը ըստ ՀՀ նոր քաղաքացիական օրենսգրքի | «Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 1998, 106-110 էջ