Վարուժան Պարտիզունու Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(մագիստրատուրա)
2001 - 2004 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ., թեկնածուական - «Գծայնացված ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում», 25 հոկտեմբեր 2004 թ., ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
01 նոյեմբեր 2004 թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարանի Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն, Հանրահաշիվ, Կոմբինատոր ալգորիթմներ և ալգորիթմների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վերջավոր դաշտերում ոչ գծային հավասարումների կամ հավասարումների համակարգերի լուծումների բազմությունների նվազագույն ծածկման խնդիրը հարակից դասերի միջոցով: Կոմբինատոր ալգորիթմներ: Խնդիրների և դասեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

var.gabrielyan@ysu.am

Վարուժան Պարտիզունու Գաբրիելյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ. Պ. Գաբրիելյան

On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Lower bounds (Վերջավոր դաշտում մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գծայնացված ծածկույթները: Ստորին գնահատական) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-126 |

Վ. Պ. Գաբրիելյան

On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Upper bounds (Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գնայնացված ծածկույթները: Վերջին գնահատական ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-190 |

V. P. Gabrielyan

Linearized Coverings for Sets of Special Solutions of One Cubic Equation over a Finite Field | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2018, հատոր 118, համար 2, էջ 115-118 |

В. П. Габриелян

Линеаризированные покрытия одного типа уравнений высших степеней над конечным полем | ДАН Армении, Т. 106, N2, 2006

A. Alexanian

Coverings of Simmetric Subsets in Finite Filds with Cosets of Linear Subspaces | Algebra,Geometry & Their Applications, Seminar Proceedings,Vol. 3-4, 2004, Yerevan State University Press, pp. 110-124

В. П. Габриелян

О сложности покрытия системой смежных классов одного уравнения над конечным полем | Препринт НАН РА, 04-0603, Ереван 2004

В.П. Габриелян

О метрических характеристиках, связанных с покрытиями подмножеств конечных полей смежными классами линейных подпространств | Препринт НАН РА, 04-0602, Ереван 2004