Վերոնիկա Նիկիտայի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Չփոփոխվող ածականները ժամանակակից ռուսերենում», 01.11.1983 Մ.Ախունդովի անվան ԱՌԼԳՄԻ
դոկտորական - «Ածական անունը անվանակոչման համակարգում (բառակազմական տեսակետ)», 29.05.2008, Վ.Բրուսովի անվան ԵՊԼՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի ռուսաց լեզվի, տիպաբանության և հաղորթակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
1988 - 2007 թթ. ԵՊՀ -ի ՕՔՆՖ, օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
1995 - 2008 թթ. ԵՊՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի (հումանիտար ֆակուլտետնեռի համար) դոցենտ (համատեղությամբ)
1986 -1988 թթ. ԵՊՀ -ի ՕՔՆՖ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1984 -1986 թթ. ԵՊՀ-ի ՕՔՆՖ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Ա.Ս.Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի ինստիտուտ, Մոսկվա, 1987 սեպտեմբեր -դեկտեմբեր
Մոնպելյե-3 համալսարան, Ֆրանսիա, 1995 մայիս-հունիս
Մոնպելյե-3 համալսարան, Ֆրանսիա, 2007 ապրիլ-մայիս
Մոնպելյե-3 համալսարան, Ֆրանսիա, 2011 ապրիլ-մայիս

Կարդացվող ասընթացներ
ժամանակակից ոուսերենի ձևաբանություն
Ռուսաց լեզուն որպես օտար
Ժամանակակից ռուսերենի բառակազմության արդի խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ձևաբանություն
բառակազմության
տիպաբանություն
համեմատական քերականություն
ռուսաց լեզվի (որպես օտար) դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 059 մասնագիտական խորհրդի անդամ
«Շոթա Ռուսթավելի» (Վրաստան) հիմնադրամի փորցաgետ

(+374 10) 55-44-72

Վերոնիկա Նիկիտայի Հարությունյան

Պրոֆեսոր | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Нуне Айвазян, Вероника Арутюнян, Марина Бабаханян, Марина Кесаян, Лусине Мурадян

Учебник по русскому языку | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 254 էջ

Арутюнян В.Н., Мелкумян М.И.

Русский язык (пособие для юридических факультетов) | Ереван, Изд-во ЕГУ, 2010

М.И. Мелкумян, В.Н. Арутюнян

Русский язык (спецтексты и задания) | Учебное пособие, Пособие для юридических факультетов. Ереван, 2010, 100 с. В.Н. Арутюнян, М.И. Мелкумян

Арутюнян В.Н., Бабаханян М.Г., Айвазян Н.С., Балян Г.А.

Русский язык для начинающих | Учебное пособие Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009

Арутюнян В.Н., Балаян П.Б

Функционирование и преподавание русского языка в Армении (морфология) | Функционирование и преподавание русского языка в странах СНГ. Аналитические материалы. СПб, Изд-во СпбГУ, 2007, с. 90-91
 

Հոդված/Article

Вероника Арутюнян

Русские префиксы как элемент национальной языковой картины мира в сопоставлении с армянским (Ռուսերենի նախածանցները որպես ռուսական լեզվական նկարի տարրեր հայերենի հետ համեմատությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 75-83 |

Вероника Арутюнян

Лekсика речевого этикета как фрагмент русской языковой картины мира (словообразовательный подход) (Խոսքային վարվելակարգը որպես աշխարհի ռուսական լեզվական պատկերի տարր (բառակազմական մոտեցում)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 72-80 |

В. Н. Арутюнян

Русскоязычная пресса в Армении | Языковая политика и вопросы гуманитарного образования. 2017, стр. 252-257 |

Вероника Арутюнян

Наиболее продуктивные способы компрессивного словообразования в современном русском языке | Кавказ - наш общий дом. 2017, стр. 324-327 |

Вероника Арутюнян

Пространство и время в русской языковой картине мира | Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации. 2016, стр. 32-39 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը