Վիկտորյա Ռուդիկի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Ոճագիտության և խոսքի մշակույթի հարցերը Հր. Աճառյանի աշխատություններում, 21.11.2011 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 019 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
բ. գ. թ., ասիստենտ
01.09.2008 թ-ից առ այսօր հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, շարահյուսություն, ոճագիտություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վիկտորյա Ռուդիկի Մուրադյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վիկտորյա Մուրադյան

Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերի դասակարգման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 67-78 |

Վիկտորյա Մուրադյան

Գրաբարյան քերականական քարացած ձևերից առաջացած բառերի դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-33 |

Մուրադյան Վիկտորյա

Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119

Վիկտորյա Մուրադյան

Բայասեռի արտահայտման ձևերն ու եղանակները հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 64-70 |

Վիկտորյա Մուրադյան

Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը | Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95