Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի, դեղագործական քիմիայի բաժին: Մասնագիտություն` «դեղագործական քիմիա»
2008 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «Կամրջային ազոտի ատոմ պարունակող ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Համակցված ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը:
Ֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզը միջֆազային կատալիզի պայմաններում:
Անալիտիկ մեթոդի վալիդացիա: Դեղերի անալիզ, անալիզի օպտիկական եղանակներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ
Դեղարտադրության որակի կառավարում (GLP, GMP, GDP և այլն)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որոպես առաջին կարգի փորձագետ
2012 - 2014 թթ. դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես փորձագետ
2009 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2012 - 2013 թթ. նույն կենտրոնի ֆոսֆորօրգանական քիմիայի լաբորատորիայում, որպես գիտաշխատող:

Պարգևներ
2011 թ. լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում, ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1»

Որակավորման դասընթացներ
25.05.13 թ. Ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիայի դասընթացի մասնակցություն: Ռուսաստան, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ,
13.09.16 թ.Ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումներ: Դեղերի որակի գնահատում թեմայով դասընթացի մասնակցություն: Հնդկաստան, Չանդիգար
12.12.16 թ. Ներքին աուդիտի դասընթացի մասնակցություն: Հայաստան, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն (B 1 մակարդակ), անգլերեն (գործնական)

virab.kirakosyan@ysu.am

Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

V. G. Kirakosyan, G. H. Minasyan, V. S. Hakopyan, M. H. Injikyan

Phosphorylation o several CH-acids by dialkylphosphites in the presence of carbon tetrachloride and bases | Second international conferenceof young chemists, Tbilisi, 21-23 april, 2012, p. 46

В. Г. Киракосян

Synthesis and heterocyclisation (E, Z) ethyl 3- (dietilfosforiloksi) but-2-enoate | Advances in Organic and Pharmaceutical Chemistry (with international participation), Yerevan, October 3-6, 2012, p. 109

V. G. Kirakosyan, G. H. Minasyan, V. S. Hakopyan, M. G. Indjikyan

Phosphorylation of ethylacetoacetate and acetylacetone in the conditions of Todd–Atherton Reaction | Russian Journal of General Chemistry, 2012, Vol. 82, No.12, p. 2007-2008

Г. Г. Данагулян, А. П. Бояхчян, А. К. Туманян, А. Г. Данагулян, В. Г. Киракосян

Новый путь изомеризационной рециклизации пиразоло[1,5-a]пиримидинов в производные пиразоло[1,5-b]-1,2,7 триазина | ХГС, 2011, 3, 465-469

Г. Г. Данагулян, А. А. Бояхчян, О. А. Григорян, В. Г. Киракосян

С-С–рециклизации некоторых 3,6-ди(этоксикарбонил)пиразол[1,5-a]пиримидинов | Химический журнал Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 67-76

V. G. Kirakosyan

On the interaction nitrosodicarbonyl compounds with a-aminopyrazole. | Chemical Journal of Armenia, 2011, t.64, N 1, p 61-66

A. P. Boyakhchyan, V. G. Kirakosyan, A. G. Danagulyan, G. G. Danagulyan

Synthesis Method 7- aminopirzolo [1,5-a] pyrimidines | II Scientific Conference of Armenian Chemical Society (with international participation). New materials and processes, Yerevan-Goris, on October 4-8, 2010, p. 130

V. G. Kirakosyan, G. H. Danagulyan

Synthesis nitroso derivatives of pyrazolo [1,5-a] pyrimidines | International Conference "Chemistry of Heterocyclic Compounds".Moscow, October 18-21, 2010, p. 74

Gevorg Danagulyan, Aida Boyakhchyan, Anna Danagulyan, Virab Kirakosyan

Synthsis of 7-aminopyrazolopyrimidines and their C-C recyclization | International Conference “ Biotechnology and Health-3”, 2009 October 15-17, 2009, Yerevan, Armenia, p. 135-136

G. H. Danagulyan, V. G. Kirakosyan, A. K. Tumanyan

An unconventional synthetic route to azines via rarranguments of pyrimidines | RESC Collaboration in Chemistry Biology and Medicine. Aghveran, Armenia, 21-24 september 2008 p. 21