Վլադիմիր Դավիթի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի ասպիրանտուրա միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա իրավագիտություն մասնագիտությամբ
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ իրավագիտություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Իրավագիտության թեկնածու (ԺԲ.00.06 միջազագային իրավունք) ԵՊՀ 2005թ.
«Ցեղասպանության հանցագործության համար պետության պատասխանատվության միջազգային իրավական հիմունքները»

Մասնագիտական փորձ
2006 թ-ից առ այսօր ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության միջազգային պայմանագրերի բաժնի վարիչ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
2003 - 2006 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության գլխավոր մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
Հայոց ցեղասպանության միջազգային իրավական հիմնահարցեր

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջազգային իրավունք
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
Միջազգային քրեական իրավունք
Միջազգային մարդասիրական իրավունք
Միջազգային պայմանագրերի իրավունք
Արտաքին հարաբերությունների իրավունք

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամություն
ՀՀ իրավաբանների միություն
Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտտրոն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Վլադիմիր Դավիթի Վարդանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգյան Լ.Ս., Կիրակոսյան Ե.Գ., Վարդանյան Վ.Դ.

Հայերի ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը | Իրավական ուղեցույց, Եր.: Անտարես, 2014թ., 56 էջ (համահեղինակությամբ):

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
 

Հոդված/Article

Варданян В. Д.

О правовой значимости результатов миссии по сбору свидетельств выживших очевидцев Геноцида армян | Геноцид армян в Османской Империи. Свидетельства выживших очевидцев: Сборник документов, изд. Эксмо, Москва, 2015, стр. 19-24

Варданян В. Д.

Международно-правовой статус Турецкой Республики как государства-продолжателя Османской империи в контексте ответственности за Геноцид армян | Օրինականության (ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), Հատուկ թողարկում, № 1, Երևան, 2015, էջեր 68-75

Վ. Վարդանյան

Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժելու մասին 1948 թ. դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի դրույթների կիրառելիությունը հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության նկատմամբ | «ՎԵՄ» համահայկական հանդես N1(29) Երևան 2010, էջեր 137-143

Վ. Վարդանյան

Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցը չճանաչված պետություններում | Քաղաքական գլոբալ զարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները (Հոդվածների ժողովածու): Խմբ. Վ. Հովհաննիսյան, Երևան 2010 , էջեր 99-108

Վ. Վարդանյան

Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի իրագործումն ապագաղութացման շրջանակներից դուրս | Ժողովուրդների ինքնորոշման սզկբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 29-43
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Варданян В. Д.

Евразийская интеграция: ограничение или укрепление суверенитета? Юридическая наука и практика: традиции и новации | Сборник тезисов по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию судебной реформы 1864 года "Юридическая наука и практика: традиции и новации". 2-е изд., перераб. и доп., Т.1, Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014., стр. 277-280