Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսությունների թեմաները
«ՏՓԽ երկրների միջազգային մասնագիտացված հաստատությունները» ի.գ.թ. 12.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:
«Քրեական արդարադատությանան սկզբունքները միջազգային իրավունքում» ի.գ.դ., ԺԲ.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջազգային քրեական իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանություն: Ժամանակակից գլոբալ զարգացումները և միջազգային
իրավունքը:

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու իրավունքները միջազգային հարաբերություններում և միջազգային դատարանները», «Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը»։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1991 թ. մինչև 1996 թ. ԵՊՀ Պետական, վարչական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի դոցենտ,
1991 - 1996 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
1996 թ. մինչ այսօր ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր:


Մասնակցությունը գիտական/նասնագիտական կառույցներին
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող ԺԲ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ, Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ընկերակցության գործադիր կոմիտեի անդամ:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի նախագահության անդամ:

Պարգևներ/կոչումներ
Դատավորի որակավորման բարձրագույն դաս:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն:

Ծառայությունը զինված ուժերում
Զինապարտ:

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)

Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Владимир Оганесян

Принципы уголовного правосудия в междунарожном праве. Эволюция и особенности имплементации | Монография, МОСКВА-NOTA BENE 2012, 328 стр.

Владимир Оганесян

Международные уголовные Суды и принципы уголовного правосудия (часть 1-я.) | Научно-практический журнал “Публичное право”, № 2(6)2012, Киев 2012. стр.117-122

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները | Մենագրություն, ՙՏիգրան Մեծ՚, Երևան 2011, 384 էջ

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2002, 120 էջ

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2001, 254էջ

Գ. Ս. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Սահմանադրական վերահսկողություն | Երևան, 1997, 25 էջ
 

Հոդված/Article

В. А. Оганесян

Международные стандарты прав человека в правоприменительной практике конституционных судов | Российский юридический журнал, 2017, 2 (113), стр. 31-36

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Հաշմանդամների` որպես խոցելի խավի իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում | Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 99-115 |

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Ստեփանյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Եղյան Ռ. Հ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մանասյան Ա. Ա., Մուրադյան Ս. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Քրեական արդարադատության ոլորտում իրավունքների սահմանափակումը և մարդու իրավունքների միջազգային դատարանների իրավական դիրքորոշումների բնույթը | Սահմանադրական դատարան: ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 1(63), էջեր 6-14

Владимир Оганесян

Акты международного права и современная концепция принципов уголовного правосудия | Евразийский юридический журнал №3(46), М. 2012, стр. 43-47

Владимир Оганесян

Решения международных судов по правам человека как особый источник развития и соблюдения принципов уголовного правосудия | Журнал «Международное право и международные организации», №1, 2012, стр. 65-71

Владимир Оганесян

Международные уголовные Суды и принципы уголовного правосудия (часть 2-я.) | Научно-практический журнал “Публичное право”, № 3 (7)2012, Киев 2012. стр.97-103

Владимир Оганесян

Принцип nullum crimen, nulla poena sine lege | ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского Государственного Университета. Серия “Юридические науки”. № 3(6)2011, стр.70-73

Владимир Оганесян

Международно-правовые основы принципа презумпции невиновности | ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского Государственного Университета. Серия “Юридические науки”. № 4 (7) 2011, стр. 76-80

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Միջազգային իրավունքը և չճանաչված պետություններում մարդու քրեաարդարադատական իրավունքների երաշխավորման հիմնախնդիրը | ԼՂՀ դատական իշխանություն, № 2, 2011, էջեր 16-19

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Քրեական արդարադատության սկզբունքների և նորմերի վերաբերյալ ժամանակակից հայեցակարգի միջազգային պայմանագրային հիմքերի ձևավորումը | Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, չորրորդ տարեկան գիտաժողով, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջեր 89-110

Владимир Оганесян

Севрский мирный договор (10-е августа 1920 г.) и требования армян. Основополагающие правовые требования западного армянства | Международная научно-практическая конференция. Сборник научных докладов. Юни Пресс СК, Москва 2009, стр.18-37

Vladimir Hovhannisyan

Treaty of Severes of August 10, 1920 and Armenian's Claims. THE MAIN ISSUES OF WESTERN ARMENIANCY'S CLAIMS | International research and practical conference. Collection of Conference Papers. Yerevan, 2009, p. 19-38

Владимир Оганесян

Некоторые проблемы защиты прав человека в непризнанных государствах | Международный альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ереван 2005, стр. 214-219

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Չճանաչված պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի հարցեր | Իրավագիտության հարցեր, №4 2005, էջեր. 56-58

Владимир Оганесян

Критерии ограничения прав человека в чрезвычайных ситуациях согласно прецедентному праву Европейского суда по правам человека | Международный альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии Ереван 2003, стр. 103-117

Владимир Оганесян

Некоторые вопросы имплементации Европейской конвенции о правах человека в Республике Армения | ДАЙДЖЕСТ официальных материалов и публикаций в периодической печати. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ. №6, М. 2003, стр. 8-14

Վ. Հովհաննիսյան

Վերսալի և Սևրի հաշտության պայմանագրերի դերը մշտապես գործող միջազգային քրեական դատական մարմին ստեղծելու գործում | ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 100-116

Владимир Оганесян

Некоторые вопросы имплементации Еврпопейской конвенции о правах человека в Республике Армения | Конституционное правосудие. Ереван 2002, И 4(18)/2003, И 1(19), стр. 63-75

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2002, 120 էջ

Владимир Оганесян

Доклад на VIII Международной судебной конференции (25-27.05.2000г., г. Сан-Франциско). Конституционное правосудие | Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Конституционное правосудие. Выпуск 2 (8) 2000. Ереван-2000, стр. 20-24

Վ. Հովհաննիսյան

Միջազգային պայմանագրերի դերը մարդու իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ ներպետական օրենսդրության ձևավորման գործում | Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները թեմայով սեմինարի զեկուցումների ժողովածու, Տիգրան Մեծ հրատ., Երևան 1997, էջեր 87-95

Վ. Հովհաննիսյան

Միջազգային պայմանագրերը և մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները | (Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները հանրապետական սեմինար 30-31 մայիսի 1997թ.), Երևան 1997թ., էջ` 78-86

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Մարդու սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները նորանկախ երկրների սահմանադրական վերահսկողության համակարգում | Սահմանադրական վերահսկողությունը և ժողովրդավարական գործընթացները նորանկախ երկրներում. Միջազգային սեմինարի նյութերի ժողովածու, Երևան 1996, էջեր 64-72