Ելենա Լևոնի Երզնկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1979 թթ. Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի ասպիրանտուրա
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1968 - 1972 թթ. Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան (դաշնամուր)
1960 - 1970 թթ. Երևանի Ա. Պ. Չեխովի անվան թիվ 55 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1979 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան)
2012 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր (Երևանի պետական համալսարան)
1982 թ. դոցենտ
2008 թ. պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 1993 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, Համաշխարհային բանկի և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» առաջին վարկային ծրագրի շրջանակներում մի շարք ենթածրագրերի ղեկավար` անգլերենի ավարտական և ընդունելության թեստերի, անգլերենի չափորոշիչների, առարկայական նոր ծրագրերի և գնահատման համակարգի, ավագ դպրոցի չափորոշիչների և նոր կրթական ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման
2002 - 2008 թթ. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի և Բրիտանական խորհրդի PELTS (Project for English Language Testing in Schools (Անգլերենի թեստավորումը դպրոցում)) համատեղ ծրագրի ղեկավար, PELTS ծրագրի շրջանակներում նոր տիպի թեստերի գնահատողների վերապատրաստող
1999, 2000, 2003, 2009, 2010 թթ. Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված «Հայաստանի դասագրքեր - 1999» և «Հայաստանի դասագրքեր - 2000» և «Հայաստանի դասագրքեր» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջնակարգ դպրոցների համար դասագրքերի մրցույթի անգլերենի հանձնաժողովի նախագահ
1992, 2000, 2009 թթ. «Անգլերեն լեզու» (բանավոր) բուհերի ընդունելության քննության առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
1992, 1999, 2001, 2003 թթ. «Անգլերեն լեզու» (գրավոր) բուհերի ընդունելության քննության առարկայական հանձնաժողովի նախագահ

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, բառագիտություն, իմաստաբանություն, բառարանագրություն, ճանաչողական իմաստաբանություն, ակադեմիական գրագրություն, գիտելիքի գնահատում և թեստավորում, կիրառական լեզվաբանություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Իմաստաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, գործաբանություն, ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, գիտելիքի գնահատում, արժևորում և չափում
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների ղեկավարում
 • «Հասկացում արտահայտող բայերի իմաստագործաբանական բնութագիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ)» (պաշտպանված է 2018թ.)
 • «Տնտեսական իրադարձության լեզվաճանաչողական մոդելավորումը» (պաշտպանված է 2017թ.)
 • «Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2014թ.)
 • «Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2014թ.)
 • «Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2013թ.)
 • «Ժամանակային հարաբերականության կարգը ժամանակակից անգլերենում` իսպաներենի զուգադրությամբ» (պաշտպանված է 2007թ.)
 • «Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները» (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Քաղաքավարության կարգի իմաստագործաբանական արժեքը ժամանակակից անգլերենում (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Լայնիմաստ գոյականների իմաստային և գործառական առանձնահատկությունները անգլերենում» (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Շարժում արտահայտող միջոցները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2001թ.)
 • «Բայի ժամանակաձևի` սահմանական եղանակի իմաստային և գործառական առանձ¬նա-հատ¬¬կու¬թյունները անգլերենում և հայերենում» (պաշտպանված է 1992թ.)
 • «Ժամանակի ցուցայնության կարգը անգլերենում` հայերենի զուգադրությամբ» (պաշտպանված է 1991թ.)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  1982 - 1991 թթ. ՀՍՍՀ Բարձրագույն կրթության նախարարության մեթոդմիավորման «Օտար լեզուներ» մեթոդխորհրդի գիտքարտուղար
  1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
  1994 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող 009 «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի անդամ
  1999 թ-ից մինչև այժմ ՀՀ ԿԳ նախարարության գիտամեթոդական միավորման առարկայական հանձնաժողովի անդամ
  1998 - 2012 թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
  2003 - 2005 թթ-ից AASE-ի՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
  2005 թ-ից մինչ այժմ AASE-ի՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Անգլերենի ուսումնասիրության Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) փոխնախագահ
  2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող 009 «Գերմանական լեզուներ» (2014 թ.-ից` «Օտար լեզուներ») մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար
  2005 թ-ից մինչ այժմ LATEUM (Linguistic Association of the Teachers of English at the University of Moscow) լեզվաբանական ասոցիացիայի անդամ
  2006 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ

  Այլ մասնագիտական գործունեություն
  2012 թ-ից մինչ այժմ ՈԱԱԿ փորձագետ
  2007 թ-ից ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի «Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
  1995 թ-ից «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
  1982 - 1991 թթ. «Օտար լեզուներ: Արտասահմանյան գրականություն» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածուի գլխավոր խմբագիր

  Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
  2005 - 2007 թթ. «Հայերենից լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) առանձնահատկությունները անգլերեն լեզվի լսարանում (նախաբուհական և բուհական մակարդակներում)»:
  2008 - 2010 թթ. «Երկխոսությունը միջմշակութային համատեքստում»

  Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
  ՀՀ, ՌԴ, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Լյուքսեմբուրգ, Թուրքիա, Ֆրանսիա, Դանիա, Իտալիա, Սլովակիա, Մալթա, Իռլանդիա, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գերմանիա, Չեխիա, Նորվեգիա

  Պարգևներ
  ԵՊՀ պատվոգրեր
  ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
  ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ
  Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե մեդալ

  Օտար լեզուներ
  անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

  yerznkyan@ysu.am
 • Ելենա Լևոնի Երզնկյան

  Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Е. Л. Ерзинкян

  Лингвистическая категория вежливости: семантика и прагматика | Изд. ЕГУ. 2018, 410 с.

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейксис слова: семантика и прагматика | Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 480 с.

  Y. Yerznkyan , M. Voskanyan , L. Barseghyan

  The Basics of Business English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012

  Y. Yerznkyan, S. Mkrtchyan

  Preparation Tests - English | “Antares”, Windsor (UK)-Yerevan-Paris, 2010

  Y. Yerznkyan , A. Abrahamyan , G. Melik-Bakhshyan , N. Avagyan , N. Mnatsakanyan , A. Gevorgyan

  On Democracy in English | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ |

  Ելենա Երզնկյան, Գայանե Հովհաննիսյան , Կարինե Պողոսյան

  Անգլերեն ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ (Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ կողմից) | Ուսումնական ձեռնարկ,«Անտարես» հրատ.,Երևան, 2009

  Ե. Երզնկյան, Ա. Սուխուդյան

  Անգլերեն լեզու. Հանրակրթական ավագ դպրոցի չափորոշիչներ և ծրագրեր (հաստատված ՀՀ ԿՆ կողմից) | «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2009,Մելանյա Աստվածատրյան (ԵՊՄՀ)

  Լ.Գրիգորյան, Պողոսյան Կ., Երզնկյան Ե., Առաքելյան Ա., Կարապետյան Մ.

  Անգլերեն ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոն, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 204 էջ, Երևան, 2008

  Ե.Լ.Երզնկյան, Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Առաքելյան, Մ. Կարապետյան

  Անգլերեն. Ուսուցիչների հնգօրյա վերապատրաստումների ծրագիր և նյութեր (կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, նոր մեթոդներ և գնահատման սկզբունքներ) (ՀՀ ԿԳՆ) | Երևան, «Անտարես» հրատ., 2008

  Մ.Գ. Աստվածատրյան, Ե.Լ. Երզնկյան, Յ.Գ. Գանջալյան, Լ.Գ. Գրիգորյան, Զ.Վ. Ավետիսյան, Ա.Հ. Սուխուդյան

  Անգլերեն լեզու. հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր (ՀՀ ԿԳ նախարարություն. կրթական ծրագրերի կենտրոն) | «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007

  Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ, Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

  Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

  Ն. Բարաթյան , Ե. Երզնկյան, Ա. Լազարյան , Ն. Համբարձումյան , Ի. Տեր-Պողոսյան

  Հայերեն-անգլերեն բառարան | Երևան,: 1-ին հրատ.` “Macmillan Armenia”, 2002, 2-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց.` “Macmillan Armenia”, 2006

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995

  Ерзинкян Е.Л.

  Дейктическая семантика слова | Ереван, Издательство Ереванского Университета, 1988
   

  Հոդված/Article

  Елена Ерзинкян

  Модальность Как Средство Смягчения Категоричности Высказывания | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2(27), 116-125 էջ

  Елена Ерзинкян

  Личные местоимения как индикаторы социальных отношений | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 153-159 |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացումը զգայությունների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 52-63 |

  Елена Ерзинкян

  К вопросу о статусе местоимений как самостоятельной части речи | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 206-212 |

  Yerznkyan Ye., Harutyunyan L.

  Analyzing event-denoting words through cognitive metonymy | Ахмановские Чтения - 2016, 2017, стр. 81-87

  Елена Ерзинкян

  К вопросу об особенностях местоименной семантики: когнитивно-прагматический аспект | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 166-173 էջ, Հայաստան |

  Ерзинкян E.

  Категория дейксиса в прагмасемантическам аспекте | Ахмановские чтения. 2016, стр. 152-155 |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացում, մտավոր շարժում, ցուցայնություն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 48-61 էջ, Հայաստան |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացումը որպես ճշմարտության բացահայտում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 62-69 էջ, Հայաստան |

  Елена Ерзинкян

  Говорящий человек как языковая личность | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3 (21), 76-82 էջ, Հայաստան |

  Ե. Լ. Երզնկյան, Լ. Ղազարյան

  Տաբու բառերը որպես հուզասաստկական բառերի առաջացման աղբյուր-դաշտ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 30-35 էջ |

  Ерзинкян Е., Карапетян М.

  К вопросу об обоснованности использования композиционных тестов и их оценке в практике преподавания английского языка | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 137 - 143 |

  Ерзинкян Е.

  Значение слова как предмет современной когнитивной семантики | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 181 - 196 |

  Երզնկյան Ե., Մանուկյան Ն.

  Զեղչված կառույցները որպես ոչ կանխամտածված ներիմաստի կրողներ | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 65 - 74 |

  Երզնկյան Ե., Մանուկյան Ն.

  Կանխամտածված ներիմաստի արտահայտումը զեղչված և անավարտ նախադասություններում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N 5, 2013, Երևան, ԿԱԻ հրատ., էջ 19-32

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейктичность как проявление антропоцентизма в языке | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 152-165

  Ե. Երզնկյան, Լ. Հարությունյան

  Фразеологическая широкозначность (на материале исследования фразеологических единиц с широкозначным компонентом thing в английском языке) | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (52), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 84-93

  Ե. Երզնկյան, Լ. Ղազարյան

  Ուժգնացման կարգի սահմանները լեզվում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 69 - 74 |

  Ե. Երզնկյան, Լ. Հարությունյան

  Emotion “REGRET” within the cognitive framework | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (47), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 118-125

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейктичность как категориальная характеристика лексико-грамматических классов слов | Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции. Ереван, издательство ЕГУ, 2011, ст. 52 - 56 |

  Անահիտ Աբրահամյան, Ելենա Երզնկյան

  Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2010, էջ 29-42 |

  Ելենա Երզնկյան, Լուսինե Հարությունյան

  On some criteria for defining lexical semantics | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies) 1-2(7), Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, էջ 55-61

  Е.Ерзинкян, Л.Арутюнян

  К вопросу о средствах репрезентации концепта | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 149-155

  Ելենա Երզնկյան, Անահիտ Աբրահամյան

  Անուղղակի քաղաքավարական խնդրանքի առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 103-115 |

  Yerznkyan Yelena

  The status of deixis within the boundaries of semantics and pragmatics | “Akhmanova Readings 2009”, Conference Proceedings, Moscow State University, Moscow, MAKS Press, 2010. էջ 73 - 78 |

  Е. Ерзинкян, М. Восканян

  Пространственно-временная рамка как основа целостности художественного текста | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 9 - 20 |

  Yelena Yerznkyan

  The Use of Represented Speech in W.M. Thackeray’s Novel “Vanity Fair” | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 119-132

  Yelena Yerznkyan

  Represented Speech as a Stylistic Device | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 111-118

  Е. Ерзинкян, С. Суджян

  Концепт вежливости в свете теории речевых актов | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 4 - 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 62 - 73 |

  Yelena Yerznkyan

  Developing test-taking skills: mastering different kinds of objective questions | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 2, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 59-64

  Е. Ерзинкян, С. Суджян

  Концепт вежливости в английской лингвокультуре | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 96-102

  Е. Л. Ерзинкян

  Концепт вежливости в межкультурном аспекте | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 90-95

  Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

  Концепт “событие” и лексические средства его репрезентации в английском языке | Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1 (34), Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2008, էջ 97-102

  Ելենա Երզնկյան

  Գնահատման դերը ուսուցման և ուսումնառության գործընթացում | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3 - 4, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 3 - 11 |

  E. Yerznkyan, S. Sujyan

  Pronouns as deictic markers of politeness | LATEUM - 2008 Proceedings of the 9th International Conference “Language. Speech. Communication. Culture”, Moscow, 2008, էջ 139 - 141 |

  Елена Ерзинкян

  Принцип вежливости в диалогической речи: межкультурный аспект | Материалы международной конференции, посвященной 70-летию русистики в Aрмении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Ереван, 2007, էջ 117-120

  Елена Ерзинкян

  Говорящий и слушающий как организующие центры диалога | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 123-134

  Ե.Երզնկյան, Կ. Պողոսյան

  Գնահատման նոր համակարգի ներդրման ճանապարհին | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N1, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2007, էջ 10-14

  Сурен Суджян, Елена Ерзинкян

  Вежливость в структуре косвенных речевых актов | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 149-160

  Yerznkyan Y., Babayan A.

  Introduction into the Study of Language Transfer in Armenia | Foreign Languages for Special Purposes, N 6, Երևան, 2007, էջ 93-98

  Y. Yerznkyan, S. Sujyan

  Pragmatic Competence: Indirectness and Politeness | LATEUM - 2005 Proceedings of the 8th International Conference “ELT as Sustainable Development: Secondary and Tertiary Education”, Moscow, 2007, էջ 84 - 85 |

  Ն. Համբարձումյան, Ն. Բարաթյան, Ե. Երզնկյան, Ի. Տեր-Պողոսյան

  Armenian-English Dictionary | Dictionary, Yerevan, “Macmillan-Armenia” Publishing House, 2006, 591pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2002, 590pp.)

  Yelena Yerznkyan

  Deixis in Polite Interaction | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006, էջ 36-41

  Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

  Широкозначные слова в свете когнитивной теории | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 96 - 102 |

  Е. Л. Ерзинкян

  Временной дейксис и ситуация (Ժամանակի դեյքսիսր և իրադրությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 192-197 |
   

  Թեզիս/Thesis

  Yelena Yerznkyan, Diana Movsisyan

  The Process of Understanding from Cross-Cultural Perspective | RaAM 2020 Hamar-Norway, 2020, 169 էջ

  Yelena Yerznkyan, Diana Movsisyan

  Understanding From The Perspective Of Cognitive Metaphor | Researching Metaphor - Cognitive and other, 2019, 146 էջ

  Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan, Lusine Harutyunyan

  Cognitive Metonymy as the Main Function of Event-Denoting Words (based on the material of business news) | The 14th ESSE Conference. 2018, 133-134 pp. |

  Yelena Yerznkyan, Tatev Gyurjyan

  Monolingual English and Armenian Dictionaries: Structural, Semantic and Pragmatic Perspectives | The 5th International Symposium on History of English Lexicography and Lexicology (HEL-LEX5). 2017, p. 52-53 |

  Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan

  On the Idiomatic Usage of Deictic Verbs | The 13th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE – 2016). 2016, p. 78 |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացումն ուղղահայաց շարժման դիտանկյունից | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայության լույսի ներքո: 2016, էջ 34-35 |

  Elena Yerznkyan

  Категория дейксиса в прагмалингвистическом аспекте | Research and Practice in Multidisciplinary Discourse, 2015, p. 9

  Yerznkyan Ye.

  Deixis in different structural types of works | Language, literature and art in cross-cultural contexts. Programme and abstracts. 3rd international conference, 4-8 October, Yerevan, YSU Press, 2011, p.136

  Ye. Yerznkyan

  Категория вежливости и дейктические средства ее выражения | Linguistics and ELT today: Tradition and Innovation. Proceedings of the 10th International Conference. Ст. 131 - 133 |