Յուրիկ Միշայի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից պրոֆեսոր
2001 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1989 թ-ին դոցենտ
1988 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ին ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 009 խորհրդի անդամ
1999 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1998 - 1995 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր և համեմատկանան լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1988 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի լեզվահնչունային կաբինետի վարիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 - 2010 թթ. Գերմանիայի Մաննհայմի, Ֆրանկֆուրտի և Հայդելբերգի համալսարաններ

Օտար լեզուներ
գերմաներեն, ռուսերեն,անգլերեն (ազատ)

Յուրիկ Միշայի Գաբրիելյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գաբիրելյան Յու., Խանոյան Ն.

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր) | Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ

J. Gabrieljan

Grammatiktheorien moderner Germanistik | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 80 էջ

Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan G., Manukjan H.

Praktische Deutsche Grammatik | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան

Յու. Գաբրիելյան

Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 97 էջ |

Յ. Գաբրիելյան

Գերմաներենի տեսական քերականություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, 114 էջ |

Yura M. Gabrielyan

Deutsch für die Oberstufe | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 |

J. Gabrieljan

Deutsche Grammatik in Theorie und Praxis | Textbook, VERLAG DER UNIVERSITÄT JEREWAN, JEREWAN 2008, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008 |

Gabrieljan J., Manukjan H., Kopaljan N., Mnatsakanjan G.

Praktische deutsche Grammatik | Textbook, Verlag Der Universität Jerewan, Jerewan 2008,, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008 |

J. Gabrieljan

Sprachtypologie und Sprachvergleich | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007

Յու. Գաբրիելյան

Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006 |

Յու. Գաբրիելյան

Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն | Մակմիլան - Արմենիա, Երևան 2001, 224 էջ |
 

Հոդված/Article

Յուրի Գաբրիելյան

Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13 |

Յուրի Գաբրիելյան

Գ. Ջահուկյանը և արդի հնդեվրոպաբանական տեսությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 16-22 |

Յ. Գաբրիելյան

Հարաժամանակայնությունը որպես լեզվի ուսումնասիրության հայեցակետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 42-49 |

Յուրի Գաբրիելյան

Վերաբերականությունը և ցուցայնությունը ըստ բնական մոտեցման | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական աշխատությունների ժողովածու N 12, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2011, էջ 58 - 62 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հնդեվրոպական լեզուներում հոլովական ձևերի զարգացման խնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 84-90 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հայերը, խեթերը և գերմանները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 54-59 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 97-102 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հ. Հյուբշմանի տեսության զարգացումը հայագիտության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (61), Երևան 1987թ., էջ 38-50 |