Զարիկ Խաչատուրի Աղաջանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1980 թթ. Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) պետական մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ 1984 թ. հայցորդ ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ.գ. թ., ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
1982 - 2000 թթ. Երևանի Մ. Գորկու անվան միջն. դպրոց, 2000 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, խոսքի մշակույթ, լեզվական նորմա, լեզվական վարք

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բառարանի օգնությամբ)

Զարիկ Խաչատուրի Աղաջանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Զ. Խ. Աղաջանյան

Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում | Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 232 էջ

Զ. Խ. Աղաջանյան

Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («Եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը) | Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 272 էջ

Զարիկ Աղաջայան

Արդի հայերենի իմաստաարժեքային զուգաձևությունների բառաքերականական բառարան | Մենագրություն: Նաիրի, 2017թ․, 536 էջ

Զարիկ Աղաջանյան

Խոսքիմասային տեղաշարժերն արդի հայերենում | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2016թ․, 68 էջ

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
 

Հոդված/Article

Զարիկ Աղաջանյան

Հաղորդակցական իրավիճակ և էթիկետային բանաձևերի հաջորդականության կարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 62-78 |

Զարիկ Աղաջանյան

Մենագործառական և տարագործառական բառ-մասնիկները ժամանակակից հայերենում | Կանթեղ, 2018, 2(75), էջ 64-73

Զարիկ Աղաջանյան

Բառ-մասնիկները ժամանակակից հայերենում | Կանթեղ, 2018, 3(76), էջ 31-39 |

Զարիկ Աղաջանյան

Լեզվի նորմավորման հարցերը Մ. Աբեղյանի աշխատություններում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 119-128 էջ |

Զարիկ Աղաջանյան

Լեզվի նորմավորման սկզբունքները | Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ: 2015թ․, 29-38 էջ
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը