Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Սերոբյան Ա.Կ.

Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227

Վահագն Հակոբյան

Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից | «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59

Վահագն Հակոբյան

Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ) | Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ |

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   567

Հոդված/Article

Ն. Պ. Կոստենկո, Ն. Լ. Կորչուգանովա, Գ. Պ. Սիմոնյան

К проблеме классификации эндогенных склонов тектонически активных орогенных областей (Տեկտոնական ակտիվ օրոգեն մարզերի լանջերի դասակարգման պրոբլեմի առթիվ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 108-115 (ռուսերեն) |

Հայկանուշ Շարուրյան

Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց | «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46 |

Գոհար Շահնազարյան, Սիրան Հովհաննիսյան

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց քաղաքական ներգրավման առաջնայնությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-13 |

Նվարդ Մելքոնյան

Իրավախախտ երեխաների հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները զանգվածային լրատվության միջոցներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 14-23 |

Գրիգոր Ղարիբյան, Առնո Հովակիմյան

Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33 |
1   2   3   4   5   6   7   8   3802

Արտոնագիր/Patent

Պ. Ա. Ղազարյան, Տ. Վ. Ավետիսյան

Միաժամանակ հակամանրէային և հակասնկային ակտիվություն ունեցող 4- բուտանօլիդների ածանցյալներ | ՀՀ արտոնագիր, № 2601 A, 27.02.2012

A. Kirakosyan, K. Palanjyan, M. Kalashyan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Dispersive delay line | Euro-Asian patent № 015405, H03H 9/40, H01S 3/10 (2011)

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10
1   2   3   4   5   6   7   8   25

Թեզիս/Thesis

Ա. Ա. Մկրտչյան

Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227

Gayane Girunyan

Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74

L. A. Haroutunyan, K. G. Trouni, A. V. Kuyumchyan

Phase Contrast X-ray Imaging by Means of Zone Plate Interferometer | 10-th International Conference on X-ray Microscopy, XRM2010. Chicago, Illinois USA, August 15-20, 2010, p. 230

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70

A. Hakobjanyan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? | Results of regression analysis. Principles of Behaviour Change in Health & Illness. 1-5 September, 2015, Limassol, Cyprus, P. 156 (co-author N. G. Khachatryan)
1   2   3   4   5   6   7   8   300
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ