Գիրք

, , ,

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Արխիվագիտություն | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 440 էջ

Ճարտարապետության հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ

Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

,

Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին | Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   655

Հոդված

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ճնշումային ջրերի որակական և քանակական փոփոխությունների գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 174-178 |

, ,

Опыт картирования линеаментов и кольцевых структур с помощью ГИС (на примере восточного Вайка) (ԱՏՀ օգնությամբ լինեամենտների և օղակաձև կառույցների քարտեզագրման փորձը (արևելյան Վայքի օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 (ռուսերեն) |

, ,

Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166 |

,

Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր տվյալներով Թթուջուր–Ճամբարակ պղնձի երևակման տեղամասում հանքայնացմամբ պայմանավորված թույլ անոմալիաների բացահայտումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 151-159 |

Լիլիան Հելլմանի դրամաների սոցիալ-բարոյական ուղղվածությունը | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 29-34 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4909

, , , , , , , , ,

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

, , , , , , , , , ,

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

, , ,

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

, , , ,

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

, , ,

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A
1   2   3   4   5   6   7   8   30

, , , , , , ,

Transport Regimes in Tunable Gold Nanoconstructions: Proposed Solution by Low-Frequency Noise Spectroscopy | 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise, UPON 2018. p. 85-86 |

, , ,

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.

, ,

Cobalt impurity in thin dioxide and its influence in hydrogen sensors | Conference on Physics of Defects in Solids: Quantum Mechanics Meets Topology. 2018, p. 86 |

, , ,

Non-ionizing millimeter electromagnetic waves increase thermodynamic parameters of the binding of anticancer drugs mitoxantrone and doxorubicin with DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 122-122 pp. |

Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին | Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25
1   2   3   4   5   6   7   8   413
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ