Գիրք

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք | Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

,

Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

, ,

English Grammar in Practice Part 1 | Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ

, ,

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ

Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   630

Հոդված

Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ

Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива | LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.

The incessant bell-tower | "Լիմուշ" ՍՊԸ, 2017թ․, 258 էջ

Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве | Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28 |

Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4402

, , ,

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

, , ,

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A

, , , , ,

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

, , , ,

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A

, , , , , , , , ,

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001
1   2   3   4   5   6   7   8   28

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |

Телерадиокомпании Армении в условиях рынка | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277

,

The Study of Physical Properties of Self-Assembled Graphene | Trends in Nanotechnology International Conference (TNT2017). p. 101 |

, , ,

Об одном сценарии расширения ранней Вселенной | XVI Всероссийская гравитационная конференция, Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике. 2017, стр. 50

, , ,

Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |
1   2   3   4   5   6   7   8   376
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ