Գիտահետ. աշխ., մեթոդ. ցուցումներ
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները
Բովանդակություն
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ. մեթոդական ցուցումներ
Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ.
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1
Գիտական ճանաչողությունը և գիտահետազոտական աշխատանքների դասակարգումը
1.1. Գիտահետազոտական աշխատանքի ընդհանուր մեթոդաբանությունը
1.2. Գիտահետազոտական աշխատանքների տարատեսակները և դասակարգումը
ԳԼՈՒԽ 2
Փաստարկման ընդհանուր մեթոդաբանությունը և ակադեմիական ազնվությունը
2.1. Փաստարկման ընդհանուր տրամաբանությունն ու մեթոդաբանությունը գիտական աշխատանք կատարելիս Ջ. Միրշայմերի «Դարձ դեպի ապագա. անկայուն Եվրոպան Սառը պատերազմից հետո» հոդվածի օրինակով
2.2. Հղումները գիտական հրապարակումներում
2.3. Գրագողություն
ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
Գիտահետազոտական աշխատանք գրելու ընդհանուր սկզբունքներ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելիս առավել հաճախ հանդիպող հասկացություններ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների տիտղոսաթերթի օրինակելի նմուշներ