ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.1 (27)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, ինֆորմատիկա եվ կիրառական մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ֆարմացիա, ֆիզիկա եվ ռադիոֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2019, 1.1 (27)
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆ
Բաբաջանյան Արգինե
Հրաբխային շրջաններում ստորերկրյա ջրերի ձեվավորման և շարժման առանձնահատկություններն ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-14
Բզնունի Աննա
Սևանա լճավազանի մթնոլորտային տեղումների դինամիկան և գետային հոսքում դրսևորման օրինաչափությունների գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 15-24
Գյուրջյան Արման
Ամուլսարի ռուտիլային երկրորդային քվարցիտները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 25-30
Գևորգյան Շամամ
Զբոսաշրջային կոոպերատիվները` որպես կայուն զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման միջոց
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 31-39
Եղիազարյան Արմենուհի
Լեռնային լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման մոտեցումները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 40-49
Թովմասյան Արթուր
Արտենի-Արագած տեղամասերի ստորերկրյա ջրային ավազանների հայտնաբերումը և ուսումնասիրումը էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ մեթոդով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 50-56
Հակոբյան Անի
ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի իրավական արդի հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 57-63
Հակոբյան Սասուն
Օդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների վերլուծումը և գնահատումը Տավուշի մարզում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 64-73
Մանուկյան Սիփան
Արագածի լեռնազանգվածի ջրաերկրաբանական պայմանների գնահատումը երկրաֆիզիկական աշխատանքների միջոցով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 74-82
Նավասարդյան Ամալյա
Զբոսաշրջային դեստինացիաների ձեվավորման անհրաժեշտությունը՝ որպես զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման միավոր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 83-89
Սարգսյան Անի
Սևանա լճավազանի օդի էքստրեմալ բարձր ջերմաստիճանների դինամիկայի օրինաչափությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 90-97
Սարգսյան Սարգիս
Սանատոր-առողջարանային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում Դիլիջան քաղաքի օրինակով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 98-106
Պոտոսյան Վահան
ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային տարածքների տարաբնակեցման բնորոշ գծերը և տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 107-117
Սերոբյան Վահրամ, Մայիլյան Ռազմիկ
Առաջընթացը Հայաստանի վերին պալեոզոյի նստվածքների շերտագրության և հնէաբանության բնագավառում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 118-125
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
Տիգրանյան Դանիել
Սահմանային անցում Տյոպլիցյան դետերմինանտների ասիմպտոտիկ վարքի մասին թեորեմում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 129-135
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անտոնյան Սուսաննա
Քաջարանի հանքարդյունաբերական աղտոտված տարածքներում աճող վայրի բույսերի՝ պղինձը ֆիտոռեմիդիացիայի ենթարկելու պոտենցիալի բացահայտումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 139-145
Խալաթյան Գայանե, Սահակյան Նաիրա
Գինու արտադրության թափոնի կենսաբանական ակտիվությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 146-159
Մանոյան Ջեմմա
Մթնային և լուսային պայմանների համակցման ազդեցությունը կանաչ միկրոջրիմուռ Parachlorella kessleri-ի H2-ի ելքի վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 154-159
Սահակյան Մայրամիկ
Escherichia coli բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրությունը և FoF1 ԱԵՖԱԶ-ով պրոտոնի հոսքը գլյուկոզի տարբեր քանակների խմորման պայմաններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 160-168
Տիմոտինա Մարինա, Հարությունյան Անի
Երկաթի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը Escherichia coli գրամբացասական բակտերիաների աճի և կենսունակության վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 169-173
Ռեհամ Մագդի Վասֆի, Նեվին Սոբհի Ֆամ, Մուստաֆա Քամել Սուլթան, Ռագդա Հաֆեզ, Դոա Գամալ
IN VITRO պայմաններում դորիպենեմի հետ զուգակցված կոլիստինի ազդեցությունը A. baumannii-ի կարբապենեմ ոչ զգայուն շտամի նկատմամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 174-200
ՔԻՄԻԱ
Այվազյան Տիգրան
Դիմեթիլսուլֆօքսիդի և դիէթիլսուլֆօքսիդի OH ռադիկալների հետ փոխազդեցության արագության հաստատունների որոշումը մրցակցային կինետիկայի հիման վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 203-208
ՖԱՐՄԱՑԻԱ
Հովհաննիսյան Արման
Սպիտակ առնետների գլխուղեղում ֆոսֆոլիպիդների քանակական և որակական փոփոխությունը հիպոկինեզիայի և նատրիումի կազեինատիներարկման պայմաններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 211-215
ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ
Գևորգյան Կորյուն
Նանոխողովակներում ուղղորդված պոզիտրոնների թանձրուկի ճառագայթումը միջավայրի անհամասեռ բեվեռացման հաշվառմամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 219-230
Պետրոսյան Տիգրան
Սահմաններով մակածված քվանտային երեվույթներ գծային ընդարձակվող կոսմոլոգիական մոդելներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 231-243