ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.2 (28)
Հումանիտար եվ հասարակական գիտություններ (Աստվածաբանություն, արեվելագիտություն, գրականագիտություն, իրավագիտություն, լեզվաբանություն, պատմություն, տնտեսագիտություն եվ կառավարում, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2019, 1.2 (28)
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ