Հոգաբարձուների խորհուրդ
Ռեկտոր
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Գիտական քարտուղար
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ուսումնամեթոդական վարչություն
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
Մինչհամալսարանական կրթության վարչություն
Որակի ապահովման կենտրոն
Համահամալսարանական ամբիոններ
Կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոններ
Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Գիտական քաղաքականության վարչություն
Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին
Գիտական ինստիտուտներ, կենտրոններ և ԳՀ լաբորատորիաներ
Գիտական հանդեսներ
Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչություն
ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն
Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն
Պատմության թանգարան
Ուսանողական գիտական ընկերություն
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր
Ինժեներատեխնիկական և օժանդակ ստորաբաժանումներ
Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
Իջևանի մասնաճյուղ
Հաշվապահություն
Կադրերի բաժին
Հատուկ բաժին
Ընդհանուր բաժին
Իրավաբանական բաժին
Արխիվ
Հյուրերի տուն
«ԵՊՀ հրատարակչություն» ՍՊԸ
«Երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոն» ՍՊԸ
«ԵՊՀ ուսանողական ծառայություններ» ՍՊԸ
Ուսանողական խորհուրդ
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպություն
Քարտեզ