Հոգաբարձուների խորհուրդ
Ռեկտոր
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Գիտական քարտուղար
Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն
Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
Ուսումնամեթոդական վարչություն
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
Մինչհամալսարանական կրթության վարչություն
Որակի ապահովման կենտրոն
Համահամալսարանական ամբիոններ
Կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոններ
Բնական և ճշգրիտ մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Գիտական քաղաքականության վարչություն
Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին
Գիտական ինստիտուտներ, կենտրոններ և ԳՀ լաբորատորիաներ
Գիտական հանդեսներ
Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն
Ձեռներեցության զարգացման կենտրոն
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր
Ինժեներատեխնիկական և օժանդակ ստորաբաժանումներ
Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
Ինստիտուտներ
Իջևանի մասնաճյուղ
Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչություն
Գնումների պլանավորման և պահեստավորման վարչություն
Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչություն
Մշակույթի կենտրոն
Պատմության թանգարան
Հաշվապահություն
Հատուկ բաժին
Ընդհանուր բաժին
Արխիվ
Հյուրերի տուն
«ԵՊՀ հրատարակչություն» ՍՊԸ
«Երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոն» ՍՊԸ
«ԵՊՀ ուսանողական ծառայություններ» ՍՊԸ
Ուսանողական խորհուրդ
Ուսանողական գիտական ընկերություն
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպություն
Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ
ԵՊՀ-ի կողմից հիմնադրված տնտեսական ընկերություններ
Քարտեզ