Հոգաբարձուների խորհուրդ
Ռեկտոր
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Գիտական քարտուղար
Ակադեմիական/ուսումնական գծով պրոռեկտոր
Ուսումնամեթոդական վարչություն
Ընդունելության և դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն
Դոկտորական կրթության կենտրոն
Կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոններ
Ֆակուլտետներ, ինստիտուտներ, կենտրոններ, Իջևանի մասնաճյուղ՝ ուսումնական գործընթացի հետ կապված հարցերով
Գիտական հարցերի գծով պրոռեկտոր
Գիտական քաղաքականության վարչություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն
Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
Գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներ
Ֆակուլտետներ, ինստիտուտներ, կենտրոններ, Իջևանի մասնաճյուղ՝ գիտական հարցերով
Զարգացման և նորարարությունների գծով պրոռեկտոր
Մարքեթինգի բաժին
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն
Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն
Պրոֆեսոր Լ. Ղարիբջանյանի անվան պատմության թանգարան
Շարունակական կրթության կենտրոն
Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն
Ռուսական կենտրոն
Ֆակուլտետներ, ինստիտուտներ, կենտրոններ, Իջևանի մասնաճյուղ՝ զարգացման և նորարարական ծրագրերի համակարգման հարցերով
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր
Գնումների կազմակերպման վարչություն
Հակահրդեհային ծառայություն
Տնտեսական գործունեության կազմակերպման և վերահսկման բաժին
Էներգետիկ համակարգի շահագործման բաժին
Տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման բաժին
Բուժկետ
Հյուրերի տուն
Ավտոպարկ
Կաթսայատուն
Արհեստանոցներ
Ուսանողական հանրակացարան
Ֆակուլտետներ, ինստիտուտներ, կենտրոններ, Իջևանի մասնաճյուղ՝ ընդհանուր հարցերով
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Ֆինանսական վերլուծությունների վարչություն
Ֆակուլտետներ, ինստիտուտներ, Իջևանի մասնաճյուղ
Իրավական ծառայություն
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն
Հրատարակչություն
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Հատուկ բաժին
Ընդհանուր բաժին
Արխիվ
Համահամալսարանական ամբիոններ
Ուսումնաարտադրական բազաններ և ուսումնափորձնական տնտեսություն
ԵՊՀ-ի կողմից հիմնադրված տնտեսական ընկերություններ
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպություն
Քարտեզ