Հոգաբարձուների խորհուրդ
Ռեկտոր
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Գիտական քարտուղար
Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
Ճշգրիտ և բնագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
Ուսումնամեթոդական վարչություն
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
Մինչհամալսարանական կրթության վարչություն
Կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոններ
Համահամալսարանական ամբիոններ
Գիտական քաղաքականության վարչություն
ՏՏ կենտրոն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Հանրային կապերի ծառայություն
Ռուսական կենտրոն
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն
Մշակույթի կենտրոն
Պրոֆեսոր Լ. Ղարիբջանյանի անվան պատմության թանգարան
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր
Գնումների կազմակերպման վարչություն
Հակահրդեհային ծառայություն
Տնտեսական գործունեության կազմակերպման և վերահսկման բաժին
Էներգետիկ համակարգի շահագործման բաժին
Տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման բաժին
Ուսումնաարտադրական բազաներ և ուսումնափորձնական տնտեսություն
Հյուրերի տուն
Ավտոպարկ
Կաթսայատուն
Արհեստանոցներ
Բուժկետ
Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
Ինստիտուտներ
Իջևանի մասնաճյուղ
Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչություն
Ֆինանսական վերլուծությունների վարչություն
Հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Հատուկ բաժին
Ընդհանուր բաժին
Արխիվ
Որակի ապահովման կենտրոն
Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ
ԵՊՀ-ի կողմից հիմնադրված տնտեսական ընկերություններ
Քարտեզ