Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Kristina Yu. Baghdasaryan

Associate Professor | Chair of Finances and Accounting
Education
1999 - 2004: Yerevan State Economics Institute, Faculty of General Economy, Diploma of Excellency.
2000 - 2008: Post-Graduate Course, 2000 - 2006: RA Adonc Institute of Economics,
2006 - 2008: RA NAS by M. Kotanyan Economic Institute, Diploma, Doctor of Economy science

Academic degree
Candidate of economic science - “The interaction of investment activity and tax policy in Ra”, 30.04.2009

Professional experience
2004 - 2006 “Derjava-S” LTD as the accounter-economist.
2006 - 2007 “Slav-Food-International LTD” as the accounter-economist.
2007 - 2008 “Gladzor” University as the lecturer.
From 2009 - RA NAS by M. Kotanyan Instituteof Economics as the scientist
2010 - 2011 Chief Assistant ''Taxbudgeting and monetary policies'' department
of RA NAS by M. Kotanyan’s Institute of Economics,
From 2011 - Scientific Secretary "Taxbudgeting and monetary policies'' Departement of RA NAS by M. Kotanyan Institute of Economics.
From 2009 - Yerevan State Unoversity. Economic Faculty, Finance and Credit Chair as the lecturer.
From 2009 - ERICTA Acadamy “IT and Software Business Management” Chair as the lecturer.

Academic courses
“ International Finance Basis”, Invetement Policy”. IT project Management” ,
“Business Climate Estimatings”, “IT Economics”

Language skills
Armenian (native), Russian (fluent), English (fluent), Frеnch (poor)

Professional membership
2009 - Scientist of RA NAS by M. Kotanyan Institute of Economics,
2010 - Chief Assistant ''Taxbudgeting and monetary policies'' Departement of RA NAS by M. Kotanyan Institute of Economics,
2011 - Scientific Secretary "Taxbudgeting and monetary policies" Departement of RA NAS by M. Kotanyan Institute of Economics

Դոտացիաների և սուբվենցիաների տնտեսական գնահատման մեթոդաբանությունը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Article
(հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)ե. -Եր.: ,Գիտությունեհրատ., 2011թ., էջ 10-18
Բաղդասարյան Ք. , Հարությունյան Ա.
Բելառուսիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2011 | Article
Եր.: ,Գիտություն հրատ., 2011թ., էջ 18-23
Ք. Բաղդասարյան , Ա.Հարությունյան
Ղազախստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսրության համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը
2011 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր., «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 18-23
Հարկային քաղաքականության ու ստվերային տնտեսության փոխազդեցության տնտեսական գնահատումը ՀՀ-ում:
2010 | Article
Սոցիալ-տնտեսականզարգացմանարդիհիմնախնդիրներըՀայաստանիՀանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր.:Գիտությունհրատ., 2010թ., էջ 37- 41
Բաղդասարյան Ք. , Կեսոյան Ն.
ՀՀ հարկային բեռի արդյունավետության համեմատական գնահատման մոտեցումները
2010 | Article
Մ.Հ. Ադոնցի 100 ամյակին նվիրված Հայաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները թեմայով (հանրապետական գիտաժողով), Մայիսի 26-27, Երևան 2010թ.
Օֆշորային բիզնեսի հարցի շուրջ
2010 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)ե. -Եր. Գիտությունեհրատ., 2010թ., էջ 245-249
Հարկերի և ներդրումների փոխազդեցությունը ՀՀ-ում
2007 | Article
Գիտաժողովի նյութեր ՀՀԳԱԱՄ. Քոթանյանիանվ.տնտեսագիտության ինստիտուտ, Եր., 2007թ., էջ 36-40
Ներդրումները և դրանց իրավական պաշտպանության հարցերը ՀՀ-ում
2006 | Article
Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, N9 (131), 2006թ.,էջ 20-23
Ներդրումներն ու դրանց աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները ՀՀ-ում
2006 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N6 (70) 2006թ.,էջ 88-92
|