Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Vardan S. Aleqsanyan

Associate Professor | Chair of Management and Business
Education
2007-2010 was PhD student in the department of Agribusiness management in the State Agrarian University of Armenia, the specialty of §Economy, its branches of Economics and Management¦
2002-2007 State Agrarian University of Armenia’s, Department of Economics specialty of §Agricultural production economics and management¦, Diploma specialist

Scientific Degree
Defended his thesis §Problems of agricultural management production and the ways of their solution (example of Aragatsotn region)¦ getting PhD degree in economics

Working experience
2012 up to present: Yerevan State University, Department of Management and Business, Assistant
2011 up to present: State Agrarian University of Armenia, Department of Economics, Deputy Dean
2010 up to present: State Agrarian University of Armenia, Department of Product Science and marketing, Lecturer
2008-2012 National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Economics after M. Konanyan, scientific worker

Participation in scientific conferences and seminars
International Scientific Conference of State Agrarian University of Armenia “Modern problems of ecological and organic agriculture. Yerevan 2011
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of Economics after M. Konanyan,
§Contemporary problems of socio-economic development in the Republic of Armenia¦
Republican Scientific conference, Yerevan, 2011
International scientific conference on food security and biodiversity, national Agrarian University of Armenia, Yerevan 2013
Yerevan State University, Department of Economics, Resource utilization problems in the Republic of Armenia, permanent participant in the weekly seminar, Yerevan 2014

Academic courses
Principles of Marketing
Agricultural Economics
Pricing and market analysis

Scale of professional interests
Problems of economics and management in the agrarian sector of the Republic of Armenia.
Marketing research in various areas of the economy of the Republic of Armenia

Language Skills
Armenian, Russian, English

Computer Skills
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման կառուցակարգերի մշակման և գուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավման հիմնական ուղղությունները ¥ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով¤
2013 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար, 2013, էջ 61-62
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ մագիստրոսական թեզ կատարելու համար «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության
2013 | Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2013թ.
Գյուղատնտեսության պետական կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
2012 | Article
“Современные проблемы экологического и органического сельского хозяйства" Материалы международной научной конференции, Ереван, “ГАУА” 2012, с. 24-28
Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2012 | Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2012. - էջ 117-121
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսությունում» և «Գին և գնագոյացում» առարկաների ստուգողական առաջադրանքների կատարման համար
2012 | Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2012թ.
Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարման ձևերը և դրանց զարգացման միտումները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2011 | Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 2(10): Երևան, «Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ էջ 231-243
Գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները (Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2011 | Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2011.-էջ 193-197
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության ռիսկերի կառավարման մի քանի հարցեր
2010 | Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 4: Երևան,«Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2010թ էջ 187-195
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության զարգացման միտումները, առկա խնդիրները և ճյուղի կառավարման բարելավմամբ դրանց լուծման հնարավորությունները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 6-7, մայիս-հունիս, 2009, էջ 108-110
ՀՀ Արագածոտնի մարզում գյուղատնտեսական մթերքների համախառն արտադրանքի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 5, Երևան, 2009, էջ154-172
Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 8-9, հուլիս-օգոստոս, 2009, էջ 95-98
Ս. Գ. Ղազարյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան , Լ. Ազատյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը` որպես ճգնաժամի հաղթահարման միջոց
2009 | Article
«Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում և աշխարհում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Գիտությու», 2009. - էջ 169-176