Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Hayrapet G. Margaryan

Head of Chair, Doctor of History, Professor | Chair of the History of Armenia's Neighboring Countries
Education
1967- 1972 Yerevan State University, Higher Education Diploma, History
1973-1976 Postgraduate Training in the Caucasiology Academy of Sciences of Republic of Armenia

Academic degree
1979 Candidate f Sciences, History. Dissertation Entitled: "North Armenia and Georgia in the 20-70- th years of XII Century".
1996 Doctor of Sciences (Ph.D.), History. Dissertation Entitled: “Military and Political Changes in the Near East and Armenian Feudal Aristocracy (12th-First Half of the 14th Century

Professional experience
1976-1983 Junior Research worker of the Institute of Oriental Studies of Academy of Sciences of Republic of Armenia.
1983-1996 Senior Research worker of the Institute of Oriental Studies of Academy of Sciences of Republic of Armenia.
1996-2000 Associate Professor of the Chair of History of Armenia of the Yerevan State University
2000-20007 Professor of the Chair of History of Armenia of the Yerevan State University
20007-present Head of the Chair of History of Armenia’s Contiguous Countries of the Yerevan State University

Academic courses
History of Armenia, History of Armenian Historiography, History of Georgia

Scale of professional interests
History and Historiography of Armenia and of Armenia’s Contiguous Countries

Languages
Armenian , Russian , English, Georgian, Old Armenian, Old Georgian

Professional membership
“Iran & the Caucasus”, International Publications of Iranian Studies: Member of the Editorial Board

(+374 10) 72-84-05

Գագիկ Ա Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 28-31 էջ, 2019
Դիտարկումներ Արթիկի 1222 թ․ վիմագիր արձանագրութեան վերաբերյալ
2019 | Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, Ավստրիա, թիվ 1-12, 79-100 էջ, 2019
Վահան Տեր-Ղևոնդյան. Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 207-212 էջ, Հայաստան
|
Վրաստանը XIV-XV դարերում
2016 | Article
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 334-341 էջ
|
Վրաստանը XI-XIII դարերում
2016 | Article
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 314-332 էջ
|
Մոնղոլների սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը և դրա հետևանքները
2014 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 281-285
Զալալ ադ - Դինի ասպատակությունները
2014 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 267-272
Զաքարյանների իշխանությունների և իշխանական նոր տների առաջացումը
2014 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 229-239
Հայկական տարածքների ազատագրումը
2014 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 219-229
Հայաստանի քաղաքական դրությունը XII դարի 20-80-ական թվականներին
2014 | Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 201-211
Միջնադարեան հայ պատմագրութեան բնութագրական գծերը եւ պարբերացումը
2014 | Article
«Հանդէս ամսօրեայ», 2014, 1-12, էջ 271-316
Քաղաքական գործընթացները Հարավային Հայաստանում XI դարի երկրորդ կեսին և XII դարում
2014 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Գ, Երևան, 2014, էջ 3-13
Սեբեոսի Պատմության «Գերանայ դաշտ» - ի մասին
2011 | Article
«Վէմ», 2011, թ. 1, էջ 125-131
Օրբելյանների ծագման ավանդությունը Ստեփանոս Օրբելյանի Պատմության մեջ
2010 | Article
«Լևոն Խաչիկյան 90», Երևան, 2010, էջ 150-158
Կովկասեան մշակութային աշխարհը եւ մոնղոլները (Նստակեաց և քոչուորական քաղաքակրթութիւնների փոխյարաբերութիւնների հարցի շուրջ)
2010 | Article
«Բազմավէպ», 2010թ. 3-4, էջ 627-638
Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան , Գ. Հարությունյան
Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Book
Երևան, 2008, 207 էջ
Les sources de l’histoire arménienne
2007 | Article
In : Arménie: La magie de l’écrit, Somogy édition d’art, Marseille, 2007, p. 145-148.
La Grande Arménie (XIIIe-XVe siècle)
2007 | Article
In:”Armenia sacra", Somogy édition d’art, Musée du Louvre éditions, Paris, 2007, p. 295-299.
Sahib-Divan Sams Ad-Din Muhammad Juvaini and Armenia
2006 | Article
In: "Iran and the Caucasus", vol. 10.2, Leiden – Boston, 2006, p. 167-180.
Ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում, Հայաստանը 6-7-րդ դարերում
2006 | Book
«Հայոց պատմություն», Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006
Պայքարը արաբական խալիֆայության լծի դեմ, Հայոց եկեղեցին և աղանդավորական, ժողովրդական շարժումները 5-11-րդ դարերում, Հայ-վրացական համագործակցությունը և հայկական երկրամասերի ազատագրումը, Հայոց պետությունը Կիլիկիայում, Կիլիկյան Հայաստանը թագավորության ժամանակաշրջանում, Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական անկման սկիզբը, Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում
2006 | Book
Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006
Hayrapet Margarian , Garnik Asatrian
The Muslim Community of Tiflis (8th-19th Centuries)
2004 | Article
In : "Iran and the Caucasus", vol. 8.1, Leiden – Boston, 2004, p. 29-48 (Coauthor:).
Ani au temps des Zak’arides (XIIIe siècle)
2001 | Article
In: ”Ani. Capitale de l’ Arménie en l’an mil” , Paris, 2001, p. 110-115.
Structures sociales et organisation économique d’un métropole royale
2001 | Article
In: ”Ani. Capitale de l’ Arménie en l’an mil” , Paris, 2001, p.130-135.
The Nomads and Ethnopolitical Realities of Transcaucasia in the 11 th -14th Centuries
2001 | Article
In : "Iran & the Caucasus", vol. V. Tehran, 2001, p. 75-78.
Khoshak-Khatun: An Armenian Princess in Iran
2000 | Article
In : "Iran & Caucasus" , vol-s III-IV. Tehran, 1999-2000, p. 157-158.
Հայկական մշակույթը (Հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի սկիզբը)
2000 | Book
«Հայոց պատմության հիմնահարցեր», Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000թ.
Autour des hypothèses de l’origine Kurde de la maison princière arménienne des Zakarides
1997 | Article
In: “Iran & Caucasus”, vol. I,Tehran, 1997, p. 25-46.
Վրաստանը հնագույն ժամանակներից մինչև մ.թ. 4-րդ դարը, Վրաստանը վաղ ավատատիրական ժամանակաշրջանում, Վրաստանը զարգացած ավատատիրության ժամանակաշրջանում
1992 | Book
«Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն», Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի համար, Երևան, 1992
Մխիթար Անեցի, Մատեան աշխարհավէպ հանդիսրանաց
1983 | Book
ՀՀ ՀՀ ԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983թ.
Հյուսիսային Հայաստանի և Վրաստանի ԺԲ դարի պատմության մի քանի հարցեր
1980 | Book
ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980թ.