Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Hrayr H. Ghukasyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
1991 - 1996: Institution: Yerevan State University
Degree: Law (majored in criminal procedure and advocacy activity)
1996 - 1999: Institution: Yerevan State University, Law faculty
Degree:Postgraduate
September 1999: Degree: PhD of Law (PhD research theme: Status of defence counsel in
the preliminary investigation stage)
August - December 2000, USA Institution: Seton Hall University, School of Law, Newark, New Jersey (legal course development program for Yerevan State University: Criminal trial advocacy, Appellate trial advocacy, Legal research and writing)
June - July 2001: Georgia Institution: Completed the course of European Human Rights Law (organized by Constitutional and Legal Policy Institute and Institute of European Law and Human Rights International Law)

Language skills:
Native Armenian, fluent Russian, good English

Other skills:
Good computer literacy

Membership of professional bodies:
Bar association of the Republic of Armenia, Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

Present positions:
Senior Lecturer at the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics at the Yerevan State University

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)
hghukasyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Արդյունավետ քրեական պաշտպանության ընթացքում կիրառվող տակտիկական հնարքների թույլատրելի սահմանները
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 352-374
|
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Դատավարական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 128-140
|
Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении
2015 | Article
«Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը փաստաբանական էթիկայի լույսի ներքո
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 26-34
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Մրցակցության գաղափարախոսությունը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013,No 1,( 59) էջ 19-31
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Article
(ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ա. Վաղարշյանի, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ), Երևան, «Իրավունք» 2010. հոդված 20, 1-2 մասեր, 237-245 էջեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2010 | Article
Հատուկ մաս, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, 3-րդ հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով, խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (մոնիտորինգի արդյունքներ)+
2009 | Article
Երևան, <<Ասողիկ>> 2009թ., (գլխավոր խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան)
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
Ազատության իրավունքի ապահովման միջազգային և ներպետական երաշխիքները (համեմատական վերլուծություն)
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 240-253 էջեր
Գ. Ղազինյան , Վ. Քոչարյան , Հ. Ղուկասյան , Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան
Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում
2007 | Book
Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2007 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առնաձնահատկությունները
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2007։
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան)
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
ՀՀ քրեական դատավարություն (ընդհանուր մաս)
2006 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006
ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2006 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3, Երևան 2006
Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ)
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ
Որոշ նկատառումներ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ նոր օրենքի վերաբերյալ
2005 | Book
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2005
ՀՀ քրեական դատավարություն (հատուկ մաս)
2005 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Կալանավորման կիրառման հիմքերն ու դատավարական կարգը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2003 | Book
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան 2003։
Legal System of the Republic of Armenia
2002 | Article
Legal Syatem of the World, A political, Social and Cultural Encyclopedia, Vol. 1 (A-D)
USA, ABC CLIO 2002 (77-82 էջեր)
Ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2002 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2002։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը նախնական քննության փուլում
2001 | Book
ԵՊՀ հրատ. Երևան 2001,
Ապացույցների թույլատրելիության որոշ հիմնահարցեր
2001 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4, Երևան 2001։
Պաշտպանի որոշ իրավունքների վերլուծությունը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2000 | Article
Իրավագիտության հարցեր N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի հրավիրումը, նշանակումը, փոխարինումը և պաշտպանից հրաժարվելը
2000 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում
1998 | Book
ԵՊՀ իրավ. ֆակ., Երևան, 1998, դասախոսություն, 48 էջ