Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Gagik S. Petrosyan

Lecturer | Chair of Social and Clinical Psychology
Education
2000 - 2004: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, BA
2004 - 2006: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, MA
2010 till now YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Post-graduate Student

Professional experience
2010 - YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Lecturer
2013 - Vice dean of the Faculty of Philosophy and Psychology

Academic courses
Psychology of Conflict, General Psychology

Scale of professional interests
Theory, History and Methodology of Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Գիտակցության և անգիտակցության հիմնախնդիրը հոգեբանության գիտականացման համատեքստում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 40-53
|
Ո՞ւր է տանում հոգեբանության զարգացումը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 39-49
|
Հոգեկան իրականության տրվածության հիմնախնդիրը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-63
|
Հոգեբանության պատմության նշանակությունն ու սահմանները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 49-61
|
«Հարացույց» հասկացության կիրառումը հոգեբանությունում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 71-82
|
Հոգեբանության հումանիտար արմատները
2015 | Article
Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 33-45 էջ
|
Հոգեկան գոյության սահմանները
2012 | Article
Գիտության աշխարհում գիտահանրամատչելի հանդես, N 4,Երևան, 2012,էջ 14-17
|
Արդի հասարակությունն ու հոգեբանության էմպիրիստական և մետաֆիզիկական կողմերը
2012 | Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 228-231
|
Հնարավո՞ր է արդյոք օբյեկտիվ հոգեբանություն
2012 | Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2012 թ., էջ 14-21
|
Հոգու մասին հնագույն պատկերացումների ձևավորման առանձնահատկությունները
2009 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատ., էջ 90-105, Երևան, 2009
|
«Հոգեբանության պատմություն» առարկայական ոլորտի ձևավորման հիմնահարցը
2007 | Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» (միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., էջ 108-113, Երևան, 2007
|
Տարածությունն ու ժամանակը հոգեբանության տեսանկյունից
2007 | Article
«Գիտություն և տեխնիկա», N02(522), էջ 22-29, Երևան, 2007
|