Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ghazar A. Avetisyan

Associate Professor | Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
Education
1996 - 2000: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Bachelor degree
2002 - 2004: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Master degree

Professional experience
Since 2006: lecturer at YSU, Chair of Social Philosophy and Ethics

Academic courses
Basics of philosophy

Scale of professional interests
Social philosophy
Cultural dialogue
Intercultural communication

Languages
Armenian, Russian, English

Անծանոթ տարածությունը (ֆրոնտիր) որպես մշակութային սահմանների հաղթահարման միջավայր
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 23-31
|
Սահմանը որպես «յուրայինի» և «օտարի» տարբաժանման ու ինքնաճանաչման գործոն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 43-52
|
Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը բազմամշակութայնության համատեքստում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 22-30
|
«Յուրայինի» և «օտարի» փոխհարաբերության նշանաբանական առանձնահատկությունները միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Յուրայինն ու օտարը տարածաշրջանային ինքնության համատեքստում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 28-35
|
Յուրայինն ու օտարը ազգային ինքնությունում
2010 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, պրակ 7, էջ 99-108
Մշակույթների մերձեցման և «յուրայինների» համաշխարհային հանրույթի ձևավորման հիմնախնդիրը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 13-20
|
Միջմշակութային փոխներթափանցման հիմնախնդիրները միգրացիոն գործընթացների համատեքստում
2009 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 53-61
Յուրայինն ու օտարը մշակույթի համակարգում
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 91-99
Մշակույթների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 80-91
Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը հետարդիական մոտեցումների համատեքստում
2007 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 87-98
Մշակույթների զարգացման դինամիկա և երկխոսություն
2006 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 60-68