Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Վ.Կ. Կոպարանյան
ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորումը և տների գները
2020 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2020, Հ. 17, № 1, էջ 34-40:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան, Զ. Ավետյան
ՀՀ արտաքին անձնական տրանսֆերտների մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատումը:
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, № 3, էջ 27-42:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
Զբոսաշրջության ազդեցության գնահատումը ՀՀ ՀՆԱ-ի վրա և դրա զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հայ-ռուսական համալսարանի, Սերիա` Հումանիտար եվ հասարակական գիտություններ, 2020, № 2, էջ 71-84:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
ՀՀ ՀՆԱ-ի և դրա ծախսային բաղադրիչների փոխազդեցության գնահատումը սխալների ուղղման վեկտորական (VEC) մոդելի կիրառմամբ
2020 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 28-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 388-403:
Վահագն Տեփոյան
Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 71-80
|
Проблемы Воспитания Личности В Процессе Преподавания Основ Менеджмента
2019 | Հոդված/Article
Научные Исследования Xxi Века, 2019, 2 (2), 458 - 464 էջ
Տնտեսական Եվ Բիոլոգիական Էկոհամակարգերի Զարգացման Հարացույցը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 4(5), 170-177 էջ
Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա
2019 | Հոդված/Article
Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան, Նարինե Կիրակոսյան
Մասնագիտական Կրթական Ծրագրերի Կառավարման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 59-69 էջ
Մարդկային Կապիտալի Չափման Եվ Հաշվառման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2019, 2, 60-69 էջ