Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան Ֆակուլտետը, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա, մասնագիտությունը` տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ. Ը.00.01, թեմա` «Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման և նրա կարգավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով)», 01.03.2004 թ.

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1992 թթ. Հայկ. ԽՍՀ Պետպլանին առընթեր Պլանավորման և Տնտեսագիտության ԳՀԻ, Հատուկ ծրագրերի բաժին, գիտաշխատող,
1992 - 2001 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, ասիստենտ,
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ասիստենտ:
2006 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
Տնտեսագիտության ներածություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Միկրոտնտեսագիտություն
Անցումային շրջանի տնտեսագիտություն
Սոցիալական տնտեսագիտություն
Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Մակրոէկոնոմիկա
Էկոնոմետրիկա
Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Մակրոտնտեսական մոդելավորման միկրոտնտեսական հիմքերը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսության տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն, մոդելավորում, էկոնոմետրիկա
Excel, SPSS, EViews, Stata ծրագրային փաթեթներով վիճակագրական տվյալների վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2007 թթ. աշխատաշուկան և բնակչության վերարտադրության միգրացիոն հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով)
2006 - 2008 թթ. ՀՀ աշխատուժի շուկայի վերլուծություն
2008 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49
|
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ
|
Ալվարդ Խառատյան , Ասպրամ Շադյան
Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75
|
Ալվարդ Խառատյան , Ասպրամ Շադյան
Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75
|
Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования
2015 | Հոդված/Article
Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр.
|
Գլոբալ անհավասարություն և աղքատություն. արդի հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 35-46
|
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573
|
ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11
Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան
Механизмы создания структурных инструментов в РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Ա. Ա. Խառատյան , Մ. Վահրամյան, Ա. Համբարձումյան
ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական կապերի տնտեսաչափական վերլուծությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 43-50
|
Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения
2008 | Հոդված/Article
Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8
Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316
Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159
ՀՀ միգրացիոն գործընթացները անցումային ժամանակաշրջանում
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ Սոցիալ-Տնտեսական Արդի Հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու – 6), ՀՀ Ֆին. և Էկոնոմ. Նախար. Տնտեսագիտական Հետազոտությունների Ինստիտուտ, 2005, էջ 60-68
«Համակարգչային տեխնոլոգիաները տնտեսաչափական վերլուծություններում» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան 2004, էջ80-86
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա
2004 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30
ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը
2004 | Գիրք/Book
Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
«Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31
Գ. Դինգչյան , Գ. Դինգչյան
Աշխատանքի շուկայի «ձևավորման» գործընթացը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՃՀ, Երիտասարդ տնտեսագետների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հ. 1, Երևան 2004, էջ 74-81
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորումը պայմանավորող գործոնները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N10-11 (30-31), օգոստոս-սեպտեմբեր, 2003թ., էջ 184-189
ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման վրա
2003 | Հոդված/Article
ՀՊՃՀ 70 ամյակին նվիրված ուսանող տնտեսագետների առաջին գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, Երևան, 15-17 մայիսի, 2003թ., էջ 42-48
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Киракосян Ш.В., Харатян А.А.
Повышение уровня автономности функциони¬рования экономики республики в экстремальных условиях
1991 | Հոդված/Article
Проблемы развития экономики Армении в условиях перехода к рыночным отношениям, НИИЭП, «Айастан, Ереван 1991, С. 146-150
Арутюнян Р.И., Харатян А.А.
Вопросы формирования нормативно-финансового механизма
1988 | Հոդված/Article
Проблемы совершенствования регионального планирования народного хозяйства, НИИ Экономики и Планирования при Госплане Армянской ССР, Ереван 1988, С. 169-174
Проблема совершенствования ценообразования и налог с оборота
1987 | Հոդված/Article
44-ая Студентческая Научная Конференция КГУ, Секция Кибернетики, Киев, 1987, С. 112-115