Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անի Սարգսի Խալաթյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում»
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի մագիստրատուրա, , ավարտական աշխատանքի թեման` «Եկամուտների անհավասար բաշխումը և տնտեսական աճը ՀՀ-ում»
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, դասախոս

Մասնագիտական պրակտիկա
2006 թ. հուլիս-օգոստոս, Հայէկոնոմ բանկ, հաշվապահության և կրեդիտային բաժիններ
2008 թ. նոյեմբեր, ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, ռիսկերի կառավարման բաժին
2009 թ. հունվար-փետրվար, IMEX GROUP, գովազդային բաժի

Պրակտիկա
Դեկտեմբեր 2008 - փետրվեր 2009 «IMEX Group» գովազդային բաժին
Սեպտեմբեր 2008 - նոյեմբեր 2009 ԱԳԲԱ - կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, Ռիսկերի կառավար կառավարման բաժին
Հունիս 2006 - օգոստոս 2006 ՀայԷկոնոմ բանկ, Պլաստիկ քարերի բաժին, Վարկային բաժին, Հաճախորդների սպասարկման բաժին

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office XP, SPSS, Eviews, Stata

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Energy Economy
2016 | Հոդված/Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Residential electricity consumption in armenian regions
2016 | Հոդված/Article
Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119
|
Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464
|
Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով)
2013 | Թեզիս/Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39
Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Թեզիս/Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովումը էլեկտրաներգիայի ներքին սպառման և արտահանման տեսանկյունից
2013 | Հոդված/Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 112-115
Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Հոդված/Article
Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ներդրումների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ.,Հատոր 10, № 2, էջեր 233-238
Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար
2011 | Թեզիս/Thesis
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43