Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արման Ռուբիկի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, ասպիրանտուրա (տ.գ.թ.)
2004 թ. փետրվար - մարտ ԵՊՀ և Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի գործընկերության և դասախոսների փոխանակման ծրագիր,ԱՄՆ
2004 թ. ԵՎրասիա հիմնադրամի Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոն,էկոնոմետրիկա` SPSS & E-views ծրագրային փաթեթների կիրառման դասընթաց:
2005 թ.Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության կազմակերպած դասընթացներ:
2007 թ. դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԵՊՀ:
The Economics Education and Research Consortium Has The Honor of Recognizing Arman Martirosyan For Successfully passing the course in Game Theory for Business Strategy Economics Education and Research Consortium (EERC)Economics Research and Outreach Center (EROC)KYIV School of Economics2007.
2007թ. ԵՎրասիա հիմնադրամի Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոն,Վիճակագրական և էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ դասընթաց:
2008թ. դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ:
2012թ. դասախոսների համակարգչային գրագիտության դասընթաց,ԵՊՀ:
2012 թ. լսարանային ցուցադրությունների պատրաստման դասընթաց,ԵՊՀ:
2012 թ. անգլերեն C1 մակարդակ,ԵՊՀ:
2013 թ. դասախոսների Mathematica համակրգչային ծրագրի դասընթաց,ԵՊՀ:
2016 թ. Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթաց:
2016 թ. Բուլղարիայի Բանսկո քաղաք, ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսա¬գիտության ամառային դպրոց:

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2007 թ. առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • ԵՊՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում «Տնտեսագիտության հիմունքներ» դասընթաց

 • Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
  Բակալավրիատ
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն,
  Տնտեսագիտության տեսություն / «միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն»
  Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն
  Մագիստրատուրա
  Զարգացման տնտեսագիտություն
  Հոգեբանական տնտեսագիտություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • ԵՊՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում «Տնտեսագիտության հիմունքներ» դասընթաց

 • Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
  Բակալավրիատ
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն,
  Տնտեսագիտության տեսություն / «միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն»
  Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն
  Մագիստրատուրա
  Զարգացման տնտեսագիտություն
  Հոգեբանական տնտեսագիտություն

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն

  Լեզուներ
  Հայերեն- մայրենի, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

 • Արման Մարտիրոսյան , Վալերի Միրզոյան
  Տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնի հաշվառման պատմական ընթացքը
  2018 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 28-40
  |
  Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման
  Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն
  2018 | Գիրք/Book
  Մեկնարկ, 2018, 160 էջ
  Վալերի Միրզոյան, Արման Մարտիրոսյան
  Կարլ Մարքսի տեսական վաստակի վերագնահատման փորձ
  2018 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-17
  |
  Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
  2016 | Գիրք/Book
  Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ
  Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում
  2016 | Գիրք/Book
  Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ
  Экономический рост и развитие: Ограничения и ловушки
  2015 | Հոդված/Article
  Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 97 - 99
  Институциональная сущность и экономическая интерпритация психологического фактора
  2015 | Հոդված/Article
  Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 95 – 97
  Мартиросян А. Р. , Буниатян М. М.
  Классификация развивающихся стран на основе психологического фактора: кейнсианская концепция.
  2015 | Հոդված/Article
  Инвестиции и иновации в системе экономической безопасности
  2014 | Հոդված/Article
  Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 44 – 47
  Методологические аспекты экономической безопасности Армении
  2014 | Հոդված/Article
  Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16
  Դավիթ Ռիկարդոյի համեմատական առավելությունների սկզբունքը` ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությամբ
  2014 | Հոդված/Article
  Այլընտրանք, գիտականհանդես, # 2, Ապրիլ – Հունիս, 2014 թ.;Էջ 40 – 46
  Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133
  Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26
  Տնտեսավարող սուբյեկտի ռացիոնալ վարքագծի ինստիտուցիոնալ
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 574-579
  |
  Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
  2013 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
  Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
  2012 | Հոդված/Article
  Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
  Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
  2011 | Գիրք/Book
  Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
  Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
  2011 | Հոդված/Article
  Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
  Интерпретация человеческой сущности и закономерностей в экономической науке
  2011 | Հոդված/Article
  Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1., Январь 2011, Москва, 23-26 стр.
  Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Ա. Տոնիկյան
  Տնտեսագիտական գաղափարները իսլամական աշխարհում
  2011 | Գիրք/Book
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 84-87 էջեր
  Ա. Տոնիկյան
  Институциональная основа маржиналистской теории поведения потребителя
  2011 | Հոդված/Article
  Российкий Государственный Социальный Университет. Математические методы и приложения. Труды двадцатых математических чтений РГСУ (27 – 31 января 2011 года), Москва 2011, стр. 277 - 285
  Մ.Ռ. Եղիազարյան , Ա. Մարտիրոսյան , Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան
  Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ
  2011 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր
  |
  ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
  2010 | Գիրք/Book
  Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
  ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք)
  2010 | Գիրք/Book
  Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
  Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
  2009 | Հոդված/Article
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
  2009 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
  Տնտեսագիտության ներածություն
  2009 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
  Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований
  2008 | Հոդված/Article
  Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.
  Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Մ. Եղիազարյան , Գ. Ղազարյան
  «Մարժինալիստական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
  2008 | Գիրք/Book
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008 թ., 95-98 էջեր
  Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները
  2008 | Հոդված/Article
  «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12
  |
  «Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
  2008 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր
  |
  Անցումային տնտեսության տեսություն
  2008 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
  Психологическое воздействие и роль рекламы на формирование выбора и линии поведения потребителя
  2007 | Հոդված/Article
  Вестник МАНЭБ Том 12,N 4,Санкт-Петербург, Подготовлен Армянским отделением МАНЭБ,Ереван 2007,113-117 стр.
  Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
  2007 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ.
  |
  Трактовка рабочей силы в условиях трансформации институциональной среды
  2007 | Հոդված/Article
  МАНЭБ Том 12, N4, Санкт-Петербург, Подготовлен армянским отделением МАНЭБ, Ереван 2007г.
  Ֆինանսկան լիզինգի ներդրման տնտեսաիրավական ասպեկտները
  2006 | Գիրք/Book
  Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2006 թ., 134 էջ
  Սեփականության տնօրինման իրավունքից անցում օգտագործման իրավունքին. ‎‎ֆիզիոհոգեբանական առնչություններ
  2006 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (66), փետրվար 2006 թ., 73 - 76 էջեր
  Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Պ. Փլավչյան
  Տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցության հնարավորությունը ինքնակառավարման համակարգի էվոլյուցիայի ընթացքում (ՀՀ օրինակով)
  2006 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 40 - 43 էջեր
  Ֆինանսական լիզինգային գործարքների միջազգային փոխառնչությունները
  2006 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 106 - 117 էջեր
  Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ
  2006 | Հոդված/Article
  Լրաբեր, Հասարական Գիտությունների Մայիս - Օգոստոս 2(616) - 2006 թ., 46 - 58 էջեր
  Տնտեսագիտական մտքի զարգացման անտիկ առաջնահերթությունները
  2006 | Հոդված/Article
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 4 - 3, Երևան 2006, 140 - 153 էջեր
  Интеграция основных направлений научной мысли: Институционализм – ‎эволюционные предпосылки и перспективы развития экономической науки
  2006 | Հոդված/Article
  “Россия в глобализиру‏ющейся мировой ‎экономике”, Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 18 - 20 мая 2006 г., Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2006, 768 с., 383 - 391 стр.
  Мартиросян А., Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н.
  О книге "Экономическая культура"
  2006 | Գիրք/Book
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 9 (73), օգոստոս 2006 թ., 234 - 235 էջեր
  Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում
  2006 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217
  |
  Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
  |
  Мартиросян А. , Галстян А.
  Республика Армения: Социально - Экономические Реалии Переходного Периода
  2005 | Գիրք/Book
  Վրաստան «Ֆինանսներ» N 2, 2005 թ. 82 - 86 стр.
  Полезное Пособие
  2005 | Դասագիրք
  "Современные теории развития мировой ‎‎экономики” Татул Манасерян, Издательство РАУ 2005, 6 – 8 стр.
  Տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «հոգեբանական տնտեսագիտության7 կրթական ծրագիր
  2004 | Հոդված/Article
  Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն Երևան 2004 թ., էջ 50-53
  Схоластические параллели Библейских и экономических принципов
  2004 | Հոդված/Article
  «Հարկեր» գիտագործնական ամսագիր, Վրաստանի ֆինանսների նախա-արության առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ, # 22, նոյեմբեր 2004 թ., 53 - 56 стр.
  Լիզինգի ներդրումը
  2002 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, # 4 – 5, (11 – 12)մարտ - ապրիլ 2002 թ., 104-108 էջեր
  Լիզինգի ըմբռնման շուրջ
  2002 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N 1 (106), 2002 թ., 178 - 182 էջեր
  Լիզինգային գործարքներից գործազրկության մակարդակի կախվածության էկոնոմետրիկ մոդելի համեմատական վերլուծություն
  2002 | Հոդված/Article
  «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու N 5, 2002 թ.209 - 215 էջեր
  Լիզինգի ըմբռնման շուրջ
  2002 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 178-181
  |
  Լիզինգի էությունը
  2001 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6, նոյեմբեր 2001 թ., 45 - 50 էջեր