Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Գուրգենի Վարդանյան

Ասիստենտ | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
1978 թ-ի Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1974 - 1977 թթ. Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտ Մոսկվա Ռուսաստան
1969 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի տնտեսագիտական կիբեռնետիկա բաժին, ուսանող Երևան Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից Երևանի պետական համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոն Երևան, Հայաստան
1997 - 2001 թթ. Հայկապբանկ Էրեբունի մասնաճյուղ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, Երևան Հայաստան
1991- 1997 թթ. Հայէկոնոմբանկ հաշվապահական հաշվառման և դրամարկղային գործառնությունների գլխավոր վերստուգող-վերահսկող Երևան, Հայաստան
1983 - 1991 թթ. Քաղաքի կառավարման ավտոմատ համակարգերի Երևանի գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ, լաբորատորիայի վարիչ, Երևան, Հայաստան
1978 - 1983 թթ. ՀԽՍՀ պետպլանի էկոնոմիկայի և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող Երևան, Հայաստան
1977 - 1978 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ կենտրոնական էկոնոմիկամաթեմատիկական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող, Մոսկվա Ռուսաստան
1975 - 1976 թթ. Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, դասախոս Մոսկվա Ռուսաստան

Լեզուների իմացություն
Հայերենին և ռուսերենին տիրապետում եմ ազատ, գերմաներեն` կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ

Կրթական համակարգի բարեփոխումների մի քանի խնդիրները: ՀՀ սոցիալ- տնտեսական արդի հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու):
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.Եր. 2004
Կանանց արտագաղթի դեմոգրաֆիական հետևանքների գնահատման մոդելը: Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր:Եր.2003
Схема развития производительных сил Арм.ССР в 1986-2000 г.г. ч.1 разделы“ Рост благосостояния народа” и “Темпы и пропорции развития народного хозяйства”
1983 | Հոդված/Article
НИИЭП при Госплане Арм. ССР, Ер.1983
Об одном подходе к разионализации потребления алкогольных напитков /напримере Арм.ССР/ В сб. “ АСПР Проблемы анализа и моделирования благосостояния и воспроизводства семей” Научный совет по комплексной проблеме “Оптимальное планирование и управление народным хозяйством”
1983 | Հոդված/Article
АН СССР, Ер.1983
Методологические проблемы оценки рационального уповня потребления населением материальных благ и услуг. Вып.1 Продукты питания
1982 | Հոդված/Article
НИЭИ, Госплана СССР, М.1982
Некоторые вопросы профессиональхой ориентации щкольников
1980 | Հոդված/Article
НИИЭП при Госплане Арм.ССР Ер.1980
Дифференциация семей по источникам формирования доходов
1980 | Հոդված/Article
ВЦ Госплана, Арм.ССР 1980
Проблемы определения оптимальной величины затрат на охрану здоровья населения ВНИИ медицинской информации
1978 | Հոդված/Article
М.1978
Об одном методе решения задачи оптимального распределения ресурсов междуразличными социальными программами
1978 | Հոդված/Article
НИИЭП при Госплане Арм.ССР.Ер1978