Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գրիգոր Ռաֆայելի Հայրապետյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ատենախոսության թեման` «Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով)»)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Մագիստրոսական թեզի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը, որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արտահայտիչ (ՀՀ օրինակով)»)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, բակալավրիատ, «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտացում (Ավարտական աշխատանքի թեման` «Վճարային հաշվեկշիռը և դրա կարգավորումը (ՀՀ օրինակով)»)

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
09.2015 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, միջազգային կապերի գծով փոխդեկան
09.2005 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ԵՈՒԿ) դասախոս
06.2007 - 07.2010 թթ. ԵՊՀ եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն (ԵԻԻԿ), տնտեսագետ-հետազոտող
01.2007 - 12.2014թ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Կապիտալի միջազգային շարժ
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Միջազգային մարքեթինգ
 • Առևտրային քաղաքականություն և ԱՀԿ
 • Եվրոպական միության տնտեսագիտություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում
 • Միջազգային ֆինանսներ և առևտուր
 • Աշխարհաքաղաքականություն

  Լեզուների իմացություն
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

  Համակարգչի իմացություն
  MS Office-ի փաթեթը, STATA, EViews, SPSS

 • В.Л. Айрапетян , Г.Р. Айрапетян
  Инициатива Китая «Один Пояс, Один Путь»: Перспективы Для Армении
  2019 | Հոդված/Article
  Тринадцатая Годичная Научная Конференция. Сборник Научных Статей, 2019, 13, 31-40 էջ
  Challenges Of E-Government Introduction In The Republic Of Armenia
  2019 | Հոդված/Article
  Научный Результат. Экономические Исследования, 2019, Том 5, Выпуск №4, 13-19 էջ
  Labour Market Developments And Economic Growth In The Republic Of Armenia.
  2019 | Հոդված/Article
  Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Экономика. Информатика. 2019, Том 46, № 3, 467-473 էջ
  The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia
  2017 | Հոդված/Article
  Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp.
  |
  Grigor R. Hayrapetyan , Viktoriya L. Hayrapetyan
  The Foreign Trade of Armenia with Main Partners
  2016 | Հոդված/Article
  Научный результат. Экономические исследования, 2016, Т.2, №4, стр. 3-7
  |
  Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ
  2016 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան
  Economic Relations between Armenia and the EU within the framework of Eastern Partnership
  2015 | Հոդված/Article
  Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes. 2015, p. 231-247
  |
  Հայրապետյան Գ. , Հայրապետյան Վ.
  Իրանի տնտեսության զարգացման մարտահրավերները
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 618-623
  |
  Հայրապետյան Գ. , Հայրապետյան Վ.
  Տեքստիլ և հագուստի արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 624-629
  |
  «Համաշխարհային տնտեսություն» դասընթացի ուսումնական ծրագիր
  2011 | Հոդված/Article
  Ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ, Երևան 2011, 22 էջ
  «Միջազգային մարքեթինգ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր
  2011 | Հոդված/Article
  Ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ, Երևան 2011, 16 էջ
  Hayrapetyan G. , HayrapetyanV.
  The Perspectives of Armenian Export Expanding
  2011 | Հոդված/Article
  Problems and Prospects of Cooperation between Countries of South-Eastern Europe within Context of Black Sea Economic Cooperation and GUAM. Collection of Scientific Works. Part II. Odessa-Sevastopol-Donetsk, 2011, pp. 819-825.
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_2/tom2/819.pdf
  G. Hayrapetyan , V. Hayrapetyan
  Regional and International Trade of Armenia: Perspectives and Potentials
  2011 | Գիրք/Book
  Research, EERC Working Paper №11/14E. Kyiv, EERC 2011, 48 p. (in English) http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/02ba36156dc6502a94be73923a3c1b73e84a5fa9.pdf
  Հայաստանի և Թուրքիայի միջև միգրացիոն հոսքերի տնտեսական հիմնախնդիրները
  2011 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 57-66
  |
  Գ. Հայրապետյան , Դ. Գալոյան
  Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարելագործումը
  2010 | Գիրք/Book
  ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2010, 177 էջ (Գլուխ 2, էջ 37-61, Գլուխ 3 էջ 61-79)
  Գ. Հայրապետյան , Դ. Ավետիսյան, Կ. Գևորգյան
  Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
  2010 | Գիրք/Book
  Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2010, 99 էջ
  Գ. Հայրապետյան , Կ. Գևորգյան
  Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան. Մարտահրավերներ և հնարավորություններ
  2009 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2009, 176 էջ (բաժիններ 1.5-1.8, 2.6 և 3.3, 4.3-4.5), http://www.ces.am/images/stories/CESPDF/turkey_arm.pdf
  G. Hayrapetyan , V. Hayrapetyan
  The Determinants of the Attractiveness of National Higher Education Systems
  2009 | Գիրք/Book
  Research, EERC Working Paper №09/08. Kyiv, EERC 2009, 41 p. http://www.eerc.ru/default/download/creater/working_papers/file/2b7631832f7c514d92dcbe03069b9809c0e3fcb5.pdf
  ՀՀ տնտեսության հիմնախնդիրները ֆինանսատնեսական ճգնաժամի պայմաններում
  2009 | Հոդված/Article
  ՀՀԳԱԱ, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2009, էջ 109-119
  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա
  2009 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Բանբեր 2(128) , Երևան 2009, էջ 141-149
  G. Hayrapetyan , Hayrapetyan V.
  Estimation of the Determinants of National Higher Education Systems International Attractiveness (at the example of OECD countries)
  2009 | Գիրք/Book
  Donetsk National University, Donetsk 2009, Part III, pp.1090-1097
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_3/1090.pdf
  Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա
  2009 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 141-149
  |
  Գ. Հայրապետյան , Վ. Բաղդասարյան
  Եբրոպական բարձրագույն կրթական համակարգի ինտեգրումըև Հայաստանի մասնակցությունը այդ գործընթացներին
  2008 | Գիրք/Book
  Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 57 էջ
  Գ. Հայրապետյան , Վ. Բաղդասարյան
  Հայաստանի տնտեսությունը Կոպենհագենի տնտեսական չափանիշների տեսանկյունից
  2008 | Գիրք/Book
  Հետազոտություն, ԵՊՀ, ԵԻԻԿ, Երևան 2008, 51 էջ, www.ces.am/images/stories/CESPDF/copenhagen_criteria.pdf
  Գ. Հայրապետյան , Թ. Թորոսյան
  ՀՀ արտաքին տնտեսական հարաբերությունները ԵՄ հետ
  2007 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Բանբեր 3(123), Երևան 2007, էջ 196-202
  Հայաստանի տարածաշրջանային ինտեգրման հեռանկարները
  2007 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Բանբեր 2(122), Երևան 2007, էջ 190-193
  ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը ՀՀ ԳԱԱ
  2007 | Հոդված/Article
  Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2007, էջ 434-438
  Հայաստանի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները
  2007 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 190-193
  |
  Hayrapetyan G. , Hayrapetyan V.
  Economic Security of the Republic of Armenia and Ukraine under the Conditions of Globalization
  2006 | Հոդված/Article
  AltSTU. Barnaul 2006, pp. 428-443
  Необходимость применения политики целенаправленного импортозамещения в Республике Армения
  2006 | Հոդված/Article
  Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект - Сборник научных трудов. Часть I. ДонНУ. Донецк 2006, с. 39-45
  Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը
  2004 | Գիրք/Book
  Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա, Երևան 2004 (Բաժին 3 էջ 56-77, Բաժին 6 131-146)
  ՀՀ ձեռնարկություններում «սովորելու գործընթացի» անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը
  2003 | Գիրք/Book
  Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 14-16
  Նոր ձևավորվող ձեռնարկությունների գաղափարը և հովանավորչական քաղաքականությունը ՀՀ-ում
  2003 | Հոդված/Article
  Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 46-48
  Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական կապերը Ուկրաինայի և Բելառուսի հետ
  2003 | Հոդված/Article
  Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան 2003, էջ 52-57