Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հարություն Վարազդատի Զաքոյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Մասնագիտական ոլորտներ
Ընդհանուր մենեջմենթ, ֆինանսական մենեջմենթ

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ուսուցում
10. 2002 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Մակեդոնիայի համալսարան (Հունաստան, Սալոնիկե)
08. 1999 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Կրեդի ագրիկոլ բանկ (Ֆրանսիա, Մոնպելյե)
02. 1996 թ. Որակավորման բարձրացման կուրսեր: Կրեդի ագրիկոլ բանկ (Ֆրանսիա, Ավինյոն)
1988 -1991 Ասպիրանտուրա, Ն.Է Բաումանի անվ. պետական տեխնիկական համալսարան, ք.Մոսկվա: Արտադրության կազմակերպում, էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտացում, Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
1980 - 1985 Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ք.Երևան Արտադրության կազմակերպում, էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտացում: Ինժեներ-տնտեսագետ

Մասնագիտական ոլորտներ
Ընդհանուր մենեջմենթ, ֆինանսական մենեջմենթ

Մասնագիտական փորձառություն
1992 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ (2001 - 2003թթ. ամբիոնի վարիչ ժ/պ)
09.2006 - 09.2008 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտություն և ֆինանսներ ամբիոնի դոցենտ
11.2006 թ-ից Ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Առևտրի, կոմերցիայի և արդյունաբերության Եվրոպական տնտեսական պալատի հայաստանյան մասնաճյուղում: Բրյուսել:
1996 - 2005 թթ. ACBA (Հայգյուղփոխբանկի) մասնաճյուղի կառավարիչ
1995 - 1996 թթ. Եվրոպական TACIS ծրագրի մարզի պատասխանատու
1994 -1995 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, միջազգային և արժութային վարչություն, տնտեսագետ
1991 -1994 թթ. Կառավարության սեփականաշնորհման և ապապետականացման վարչություն, տնտեսագետ: Էկոնոմիկայի նախարարություն, գլխ. տնտեսագետ
1985 - 1988 թթ. Երևանի էլ.շարժիչների ործարան, Ինժեներ-տնտեսագետ

Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке
2017 | Հոդված/Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45
|
Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6 (189-190), 10-13 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 9-10 (193-194), 58-60 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի միասնական կառուցվածքը
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, #11-12 (195-196), 10-13 էջ
|
Իրացվելիության ռիսկի կառավարման մեթոդական հիմնահարցեր
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 553-560
|
А. Закоян , А . Тароян
Инновационные методы управления качеством в индустрии моды: мировая практика
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ
Զաքոյան Հ.Վ. , Հովհաննիսյան Վ. Ա.
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հետևելիության ապահովման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Разработка системы показателей эффективности процесса обеспечения прослеживаемости
2009 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 14, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2009 г.
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Управление записями как основа процесса обеспечения прослеживаемости
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 13, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2008 г.
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Обшие проблемы внедрения процесса обеспечения прослеживаемости на армянких предприятиях
2007 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 12, N4, Санкт-Петербург 2007 г.
Логистические основы обслуживания потребителей
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Управление запасами в логистике
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-1, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Роль логистики в стратегическом планировании
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 4-2, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Логистика и маркетинг
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004 թ., թիվ 4- 2, Երևան, «Encyclopedia-Armenia», 6 տպ էջ
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Организация службы маркетинга на станкостроительных предприятиях
2003 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.
Оценка научно- технического уровня металлорежущих станков и исследование его влияния на трудоемкость технической подготовки производства
2003 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.
Анализ существующих систем классификации функций управления
2002 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 4-2 2002 թ.
Система моделирования трудоемкости управления производством
2002 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 1-2002թ.
Մենեջմենթի հիմունքներ
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն 2001թ.
Анализ методов определения трудоемкости управления производством
2001 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 3-1, 2001 թ. .
Оценка организационно-технического уровня процессов управления
1991 | Հոդված/Article
Известия вузов. 1-3 1991
Определение структурной трудоемкости управления
1990 | Հոդված/Article
Известия вузов. №8 1990