Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարինե Նիկոլայի Ասրյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն և գիտական աստիճան
Կրթություն և գիտական աստիճան
2005 թ. հունիս - սեպտ., CERGE Univerzita Karlova, Պրագա
Տնտեսագիտության Դոկտորանտուրայի նախապատրաստական կուրս
2000 թ. նոյեմբեր, Տնտեսագիտության թեկնածու`
Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում և
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառության և վարկ մասնագիտություններով
1990 - 1995 թթ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ,
գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական թրեյնինգներ
2003 թ.հուն. - փետր., Կալիֆորնիա, Պետական համալսարան, Ֆրեզնո, ԱՄՆ, ԱՊՀ համագործակցության ծրագիր Քոլեջ/Համալսարանների Ֆակուլտետների համար ( Մարքետինք, Մենեջմենթ)
2000 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս Integration/GTZ, ProSME, թրեյնինգներ` Կազմակերպության զարգացում ծրագրով , Փոփոխությունների և նորամուծությունների կառավարում, Կոնֆլիկտների կառավարում, Համակարգային մտածելակերպ և այլ թեմաներով, Երևան
2000 թ. հունվար, «FOBICSե ՍՊԸ, Թրեյներների թրեյնինգ (TOT), Երեւան
1998 թ. մայիս Ռոսիյսկի Կրեդիտ բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնում վերապատրաստում, Մոսկվա

Մասնագիտական փորձ
2006 թ-ից մինչ օրս ԼՈՏՈՒՍ յոգայի կենտրոնի հիմնադիր և գլխավոր խորհրդատու
2000 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս
Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2005 - 2011թթ Բիզնեսի աջակցման կենտրոն (BSC), Մարքետնգի դասախոս
2000 - 2001թթ. «FOBICSե ՍՊԸ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների մարքետինգի թրեյներ և խորհրդատու
1999 թ-ի փետրվարից հոկտեմբեր Մանես և Վալլեքս ՀՁ, Նախագահի օգնական
1998 թ-ի օոստոսից 1999 թ-ի հունվար Ռոսիյսկի Կրեդիտ-Արմենիա բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնի ղեկավար
1997 թ-ի սեպտեմբերից 1998 թ-ի հունվար Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Խորհրդի նախագահի օգնական
1997 թ-ի հոկտեմբերից սեպտեմբեր Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի խորհրդական
1996 թ-ի մարտից դեկտեմբեր Արդշինբանկ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի օգնական
1995 թ-ի նոյեմբերից դեկտեմբեր, Համաշխարհային բանկի ներկայացչությունը ՀՀ-ում, պատվիրակությունների կորդինատոր, տնտեսագետ-վերլուծաբան
1994 թ-ի նոյեմբերից 1995 թ-ի հունվար «TeleMedia Eastե ՍՊԸ, Ֆինլանդիա, Նախագահի օգնական ԱՊՀ երկրների գծով

Օտար լեզուների տիրապետում
Ռուսերեն, անգլերեն

Հանակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word, Excel, Internet

Հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին մասնակցություն
1995 թ. AIESEC Միջազգային երիտասարդական կազմակերպության լոկալ կոմիտեի հիմնադրման մասնակից

2001 թ. հունիս Թրեյներների պրոֆեսիոնալ ասոցիացիայի հիմնադի - անդամ
2002 թ.փետրվար ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Հետազոտությունների և գործարարության կենտրոն հիմնադրամ, գործադիր տնօրեն

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի վրա
2010 | Հոդված/Article
2010 թ.
Կ. Ասրյան , Կ. Բադալյան
Նորամուծության պետական խթանման խնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկություններում
2008 | Հոդված/Article
2008 թ.
Մարքետինգի հիմունքներ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.
Բյուզանդական արքունի կիսինդրոմը տպագիր
2006 | Հոդված/Article
Արցախգիտական ժողովածու, 2006 թ.
E-Government development tendencies and perspectives
2004 | Հոդված/Article
Armenian Trends, Q1, Armenian European Policy and Legal Advice Centre, 2004
Մարքետինգի հիմունքներ
2003 | Գիրք/Book
ՈՒսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2003 թ.
Կ. Ասրյան , Կ. Բադալյան
Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի տնտեսության ներկա փուլում
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2003 թ.
Կ. Ասրյան , Մ. Հարությունյան
Интернационализация бизнеса в условиях глобализации мировых рынков и проблемы международного маркетинга
2002 | Հոդված/Article
ԵրՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների գիտական հոդվածների գիտական N17 նստաշրջանի ժողովածու, 2002 թ.
Перспективы распространения финансовых операций через Интернет в РА
2000 | Հոդված/Article
Երևան, 2000թ.
Основные принципы форми-рования электронной платеж-ной системы в РА
2000 | Հոդված/Article
Հայ ԳՏԼԳՀԻ ավանդադրված գիտական աշխատանքներ, թ.2. Երևան, 2000 թ.
Влияние прогрессивных форм денежного обращения на экономику
1999 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Հոդվածների ժողովածու, 1, 1999 թ.