Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2011 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքակնության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով)
2011 թ-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Երիտասարդ տնտեսագետ» թերթի խմբագրական խորհրդի անդամ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2007 - 2011 թթ.ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2009 թ-ից - Հանրային խորհրդի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից - Երիտասարդական խորհրդարանի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

Պարգևներ
2005 թ-ին ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)
2007թ-ին ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)

Սեմինարներ, ուսուցողական ծրագրեր, գիտաժողովներ
«Առաջնորդություն և ուսանողական աշխատանքների կազմակերպման հիմունքները» ուսուցողական դասընթաց, 9-11 մարտ 2007թ., ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
«Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ներքո» դասախոսությունների շարք, Բրիտանական Խորհուրդ, 19 հոկտեմբեր-17 դեկտեմբեր 2007 թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների և երիտասարդ •իտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2008», 12-15 ապրիլ 2008թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
12-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 2-7 հուլիս 2008թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
Կրթություն և Զարգացում. Գլոբալ Նորարարական Ֆորում, 21-24 հոկտեմբեր 2008թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՆԱՏՕ-60. Նոր Սկիզբ. Հարավկովկասյան Երիտասարդական Ֆորում, 12-14 մարտ 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի մեկամսյա դասընթաց, հուլիս 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
Համահայկական երիտասարդական 7-րդ համաժողով, 10-15 օգոստոս 2009թ,, ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
13-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 4-9 սեպտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
«Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալիզացիոն գործընթացների համատեքստում» ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ կոնֆերանս, 23-24 հոկտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Խմելնիցկի
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2010», 12-15 ապրիլ 2010թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
«Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն», միջազային գիտաժողով, 21-22 հոկտեմբեր 2010թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների 9-րդ միջազգային գիտաժողով «Շևչենկոյան գարուն. Տնտեսագիտություն», 21-25 մարտ 2011թ., Ուկրաինա, ք. Կիև

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

karlen.khachatryan@ysu.am

Պետության կայացածության և պետական կառավարման որակի փոխկապվածության խնդիրները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 21-34
|
Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ
|
Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28
|
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС
2016 | Հոդված/Article
“Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Внутренный рынок Респиблики Беларусь и Респиблики Армения: оценка конъюнктуры и выбор предприятиями маркетинговых стратегии
2016 | Հոդված/Article
Экономика и управление. 2016, No3 (47), стр. 8-15
|
К. Г. Хачатрян , К. Б. Мурадян
Конкурентоспособность стран: проблема теоретического и практического определения
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2016թ․, 3-4, 106-112 էջ, Հայաստան
|
ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91
|
Совершенствование налоговой политики как стимул развития предпринимательства
2011 | Հոդված/Article
Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2011. Том 2, стр. 545-547
Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 /630/, 2011, էջ 134-145
Problems of improving tax administration in the RA.
2011 | Հոդված/Article
In “Bulletin of Yerevan University (sociology, economics)”, #133.5, 2011, pp. 67-76
Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 67-76
|
Ձեռնարկատիրական ակտիվության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն Միջազային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան 2010, էջ 266-270
Հարկային օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես 3-4, 2010, էջ 111-118
Хачатрян К. , Арзаканцян М.
Глобализация и внешняя экономическая политика Республики Армения
2009 | Հոդված/Article
Проблеми розвитку соціально-економіческих систем в контексті глобалізаційних процесів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Хмельницький 2009, Том 1, с. 225-227