Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Լաուրա Մաթևոսի Սարդարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Որակավորում
Տնտեսագիտության դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից այժմ Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության Ֆակուլտետի, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի դասախոս
1978 - 1984 թթ. Երևանի Պետական Ժողովրդական Տնտեսության համալսարանի դասախոս
1970 - 1975 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական մաթեմատիկայի մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ

Այլ գործունեություն
Արմավենի ընկերությունում պայմանագրային պարտավորվածությամբ աշխատող, պետական գույքի գրանցման խորհրդատու
Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ, գիտական հետազոտող

Մասնագիտական դասընթաց
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, դասախոսների վերապատրաստման վկայական
Հայկական Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, համակարգչային դասընթացի վկայական

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համկարգչային իմացություն
MS word, MS Excel, SPSS

Սարդարյան Լ.Մ. , Տերտերյան Վ.Բ., Դարբինյան Ա.Վ.
Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների ամփոփ գնահատման մեթոդաբանության շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու),գիրք 4 Օր-Դար հրատ., Երևան, 2012, էջ, էջ 4-17
Սարդարյան Լ.Մ. , Դարբինյան Ա.Վ.
ՀՀ տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհավասարաչափությունների մեղմացման հայեցակարգային մոտեցումներ
2011 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3., Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 4-13
Լ.Մ.Սարդարյան , Հայրիյան Մ., Օրդյան Հ.Է.
Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դինամիկան ՀՀ մարզերում
2011 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3. Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-51
Սարդարյան Լ. , Հայրիյան Մ.
Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դրսևորումները ՀՀ մարզերում
2010 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 2 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., էջ 68-83
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
Համայնքների համագործակցության միջազգային փորձը
2009 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները, (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)Գիրք 1 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 57-67
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
ՀՀ ներկա վարչատարածքային բաժանումը և տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա հիմնախնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)Գիրք 1 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ. 144-153
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
Միջհամայնքային միավորումներ ձևավորելու նպատակահարմարությունը և միջհամայնքային միավորումների ընտրած մարմինների լիազորություններն ու գործառույթները
2009 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (Գիտական աշխատանքների ժողովածու) գիրք 1/ Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 172-186
Գիտելիքի ստեղծումը և նորացումը մարդկային հասարակության զարգացման կարևոր գործոն
2008 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները (գիտ.հոդվ.ժող.)ԱԱԱԱ, Երևան, 2008, էջ 114-121
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
Սարդարյան Լ. Մ. , Նազարյան Ա,, Օհանյան Տ.
ՀՀ տարածքային զարգացման ֆինանսական վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
(գիտ.հոդվ. ժողովածու-9),ԱԱԱԱ, Երևան, 2007, էջ 307-315
Հայրիյան Մ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ գյուղական համայնքներում առկա հիմնախնդիրների կարևորության գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումները
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները (ժողովածու-9)ԱԱԱԱ, Երևան, 2007, էջ 183-188
Սոցիալ-տնտեսական կանխատեսման մեթոդներ և մոդելներ
2006 | Հոդված/Article
Բակալավրիատի կամընտրական դասընթացի ծրագիր, ԱԱԱԱ, Երևան, 2006, էջ 7
Տարածաշրջանային զարգացման ասիմետրիայի հաղթահարման նպատակահրմար տարբերակի ընտրության տրամաբանությունը
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները 5, Հրատ. «Դանամա», Երևան 2005, էջ 214-220
Սարդարյան Լ. Մ. , Նազարյան Ա.
Արդյունաբերական ձեռնարկություններում նորամուծությունների հիմնախնդիրները
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ -տնտեսական արդի հիմնախնդիրները , գիտ.հոդվ. ժող. ԱԱԱԱ, Երևան, 2005, էջ 10-14
Եղիազարյան Բ.Հ., Սարդարյան Լ. Մ.
Կառավարչական որոշումների հետևանքների կանխատեսման մեթոդաբանական մոտեցումները
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդվ. ժող.-6, Երևան, 2005, էջ 209-217
Սարդարյան Լ. Մ. , Հարոյան Զ.
Տարածաշրջանային զարգացման անհավասարաչափության պետական կարգավորման խնդրի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ. հոդվ.ժող., ԱԱԱԱ. Երևան,2005, էջ 300-307
Տարածաշրջանային զարգացման ասիմետրիայի հաղթահարման նպատակահարմար տարբերակների ընտրության տրամաբանությունը
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդ.ժող.-5, Երևան, 2005, էջ 214-249
Հարոյան Զ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ տարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների և անհավասարաչափությունների ամփոփ գնահատման մոտեցում
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդ.ժող.- Երևան, 2005, էջ 32-39
Սարդարյան Լ. , Եղիազարյան Բ.
Համայնքային հարկային նկատառումները և ֆինանսական համահարթեցման քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՏԻ, Երևան 2004թ., Էջ 127-138
Հարոյան Զ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ հանայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափության գնահատման համակարգի նկարագիրը
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ.հոդվ. ժող.-2, ԱԱԱԱ,Երևան 2004, էջ 131-138
Տարածաշրջանային և ոլորտային տնտեսական քաղաքականությունների փոխհամաձայնեցման խնդիրներ
2004 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները»(գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,«Աստղիկ» 2004թ., էջ 445-454
Սիմոնյան Ա., Սարդարյան Լ. Մ.
Հարկային արտոնություններ ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափությունների մեղմացման նպատակով
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ. հոդվ. ժող.-2, ԱԱԱԱ, Երևան ,2004, էջ 226-231
Վարչատարածքային բաժանման վերափոխման խնդրի շուրջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետությա նտնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու)
Երևան,«Աստղիկ» 2003թ., էջ 155-164
Սարդարյան Լ. Մ. , Մ. Հայրիյան
ՀՀ տնտեսությունում առկա հիմնախնդիրների մոնիտորինգի համակարգի ստեղծման նկատառումներ
2003 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու),Երևան,«Աստղիկ», 2003 Էջ 169-175
ՀՀ համայնքների տիպաբանությունը որպես տարածքային քաղաքականության հիմք
2003 | Թեզիս/Thesis
«ՀՊՃՀ 70-ամյակին նվիրված գիտաժողով» նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՃՀ,2003թ., էջ 176-179
Լ. Սարդարյան , Ա.Դարբինյան, Բ.Եղիազարյան
Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ.նոր զարգացումներ» ուսումնա-մեթոդական աշխատանք
2002 | Հոդված/Article
գլ.2,3, Երևան, «Պետական ծառայություն» ,2002թ.,էջ 18-48
Համայնքների տիպաբանության խնդրի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության 10 տարիներին » (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,«Աստղիկ» 2002թ., Էջ 61-66
ՀՀ համայնքների զարգացման եռամսյա ծրագրերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2002 | Գիրք/Book
Գիտա-հետազոտական աշխատանքներ, Երևան,«Դար», 2002թ., 274 էջ
Միկրոտնտեսագիտություն
2001 | Հոդված/Article
Բակալավրիատի մասնագիտական դասընթացի ծրագիր, Երևան,2001թ., էջ 125-130