Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական կապերի բաժին, տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական կապերի մասնագիտությամբ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
1998 թ. Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Կիպրոս Նիկոսիա
Երիտասարդ մենեջերների ծրագրի վկայական հետևյալ կուրսերի դասընթացների մասնակցությամբ
 • Շուկայական տնտեսություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Կորպորատիվ ռազմավարություն
 • Մարկետինգի մենեջմենթ
 • Հաշվապահություն
 • Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  1998 թ. Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ուսումնասիրման վկայական, ներկայացվել է Հայաստանի զարգացման գործակալության կողմից
  2004 թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage, տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա
  2016 թ. Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթաց
  2016 թ. Բուլղարիայի Բանսկո քաղաք, ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսագիտության ամառային դպրոց

  Գիտական աստիճան, կոչումը
  2002 թ-ին Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից
  2006 թ-ին Դոցենտ, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից

  Աշխատանքային փորձ
  1998 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսկան հարաբերությունների ամբիոն, դոցենտ
  1995 - 2008 թթ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիր), Ձեռքբերումների վարչություն առաջատար մասնագետ,
  2004 թ. «Սոցիալական կապիտալ» հայական հասարակական կազմակերպություն, խորհրդի նախագահի տեղակալ,
  1998 - 2001 թթ. Միջազգային տեխնոլոգիաների գիտական կենտրոն A-108-98 ծրագիր (դրամաշնորհ) բիոլոգիական ակտիվ նյութերի սինթեզ, հաշվապահ,
  1995 - 1996 թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ, «ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Հունաստանի և Իտալիայի հետ» հետազոտական աշխատանք,
  1993 - 1994 թթ. Երևանի ֆոնդային բորսա, առաջին կարգի մասնագետ:

  Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  2006 - 2008 թթ. ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն
  2007 թ-ի Փոքր և միջին ձեռնարկություններում զբաղվածության հետազոտության շրջանակի մշակում` համաձայն ՀՍՆՀ և Համաշխարհային Բանկի միջև կնքված պայմանագրի
  2006 թ-ի Համայնքների ըստ սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթույան դասակարգման հետազոտության շրջանակների մշակում համաձայն ՀՍՆՀ և ՀԲ միջև կնքված պայմանագրի
  2004 - 2007 թթ. Աշխատաշուկան և բնակչության միգրացոին հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով): ԵՊՀ պետական թեմա
  2007 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման պրոբլեմները ՀՀ անցումային տնտեսությունում (տեսություն, մեթոդաբանություն, պրակտիկա): ԵՊՀ պետական թեմա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ի «Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն
  Խորհրդի նախագահի տեղակալ

 • Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
  2016 | Գիրք/Book
  Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ
  Методологические аспекты экономической безопасности Армении
  2014 | Հոդված/Article
  Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16
  Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133
  Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26
  Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
  |
  Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
  2012 | Հոդված/Article
  Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
  Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
  2011 | Գիրք/Book
  Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
  Социально-психологический потенциал воздействия рекламы на экономическое поведение люде
  2011 | Հոդված/Article
  Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1, Январь 2011, Москва, 38-41 стр.
  Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
  2011 | Հոդված/Article
  Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
  Մ.Ռ. Եղիազարյան , Ա. Մարտիրոսյան , Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան
  Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ
  2011 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր
  |
  Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
  2011 | Գիրք/Book
  Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
  ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
  2010 | Գիրք/Book
  Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
  ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք)
  2010 | Գիրք/Book
  Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
  Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
  2009 | Հոդված/Article
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
  2009 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
  Տնտեսագիտության ներածություն
  2009 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
  Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները
  2008 | Հոդված/Article
  «Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105
  Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований
  2008 | Հոդված/Article
  Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.
  Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները
  2008 | Հոդված/Article
  «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12
  |
  «Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
  2008 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր
  |
  Անցումային տնտեսության տեսություն
  2008 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
  Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
  2007 | Հոդված/Article
  Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ.
  |
  Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2005 | Հոդված/Article
  «Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176
  Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ
  2004 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա
  2004 | Հոդված/Article
  Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30
  Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում
  2004 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
  «Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը
  2004 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31
  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
  2003 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17
  |
  Զբաղվածության խնդիրը գլոբալացման պայմաններում
  2003 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #8-9, հունիս-հուլիս, 2003թ., էջ 71-73
  Գլոբալացման ժամանակակից միտումները և դրանց սոցիալական հետևանքները
  2003 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, օգոստոս-սեպտեմբեր 2003թ., էջ 174-179
  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
  2003 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17
  Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ
  2001 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 139-146
  |
  Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ
  2001 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 172-180
  |
  Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ
  2001 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 1 (103), Երևան, 2001թ, էջ 172-180
  Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ
  2001 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 2 (204), Երևան, 2001թ, էջ 139-146
  ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական բնութագրերի և բնակչության սոցիալական իրավիճակի շուրջ
  2001 | Հոդված/Article
  Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ., էջ 262-271
  Թաքնված զբաղվածությունը որպես անցումային տնտեսության բնութագրող պարամետր, նրա փոփոխման միտումները
  2001 | Հոդված/Article
  Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ, էջ 252-262
  Մ. Ռ. Եղիազարյան , Ս. Արասխանյան, Ա. Կարապետյան
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի իրավիճակի վերլուծություն
  2001 | Գիրք/Book
  Рынок капитала в Армении, аналитический журнал, 17,18 (75,76), сентябрь, 2001г., стр. 50-51