Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Մելիք Ֆերդինանտի Գասպարյան

Դասախոս | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Աշխատանքային կենսագրություն
2006 թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր/ հունիս 2002 թ. - սեպտեմբեր 2006 թ., ԱՎԱԳ Սոլյուշնս ՍՊԸ, Փոխտնօրեն / Ավագ խորհրդատու Աջակցություն տնօրենին ընկերության ընդհանուր կառավարման հարցերում
Ընկերոության կողմից իրականացվող ծրագրերի կառավարում
Ծրագրերի տեխնիկական առաջարկների, վերլուծությունների և հաշվետվությունների նախապատրաստման համակարգում
Խորհրդատվություն մակրոտնտեսական կանխատեսումների և վերլուծության, հարկաբյուջետային հիմնախնդիրների և պետական ծախսերի կառավարման, ինչպես նաև աղքատության հաղթահարման հարցերի շրջանակներում
1995 թ-ի մարտից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, դասախոս, ասիստենտ
Տնտեսության պետական կարգավորում առարկայի դասավանդում, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում

Ժամանակահատվածը սեպտեմբեր 2000 թ. – փետրվար 2002 թ.
Վայրը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Կազմակերպությունը ԵՄ Տասիս, Տնտեսական միտումներ թողարկումների շարք (Հայաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան, Մոլդովա, Ուզբեկստան)
Գործատու` Synthesis, European Studies, Research and Strategy S.A. (Աթենք, Հունաստան)
Պաշտոնը Երկարաժամկետ տեղական փորձագետ

Աշխատանքի նկարագրությունը
 • ՀՀ պետական և տեղական բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն.
 • Տվյալների բազայի պարբերաբար թարմացում.
 • ՙՀայաստանի տնտեսական միտումներ՚ եռամսյակային թողարկումների Պետական ֆինանսներ, Սեփականաշնորհում և Հիմնական քաղաքական և տնտեսական իրադարձություններ բաժինների մշակում (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով):

  Ժամանակահատվածը ապրիլ 1998 թ. – սեպտեմբեր 2000 թ.
  Վայրը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  Կազմակերպությունը ԵՄ Տասիս, Հայաստանի տնտեսական միտումներ
  Գործատու` Planistat Europe S.A. (Փարիզ, Ֆրանսիա), ապրիլ 1998 թ. – մարտ 2000 թ.
  Planistat Belgique (Բրյուսել, Բելգիա), ապրիլ 2000 թ. – օգոստոս 2000 թ.
  Պաշտոնը Տնտեսագետ - փորձագետ

  Աշխատանքի նկարագրությունը
 • ՀՀ պետական և տեղական բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն.
 • Տվյալների բազայի ստեղծում և պարբերաբար թարմացում.
 • ՙՀայաստանի տնտեսական միտումներ՚ եռամսյակային և ամսական թողարկումների Պետական ֆինանսներ, Սեփականաշնորհում և Հիմնական քաղաքական և տնտեսական իրադարձություններ բաժինների մշակում (հայերեն և ան•լերեն լեզուներով):

  Ժամանակահատվածը սեպտեմբեր 1997 թ. – մայիս 1998 թ.
  Վայրը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  Կազմակերպությունը ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
  Պաշտոնը Տարածքային և ճյուղային համամասնությունների բաժնի պետ

  Աշխատանքի նկարագրությունը
 • Հայաստանի տնտեսության ճյուղային և տարածքային զարգացման հիմնական միտումների վերլուծություն.
 • Մասնակցություն ՀՀ տարածքային և ճյուղային զարգացման ծրագրերի մշակմանը և գնահատմանը.
 • Բաժնի աշխատանքների համակար•ում:

  Ժամանակահատվածը ապրիլ 1997 թ. – սեպտեմբեր 1997 թ.
  Վայրը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  Կազմակերպությունը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
  Պաշտոնը Մակրոտնտեսական վերլուծման և կանխատեսումների բաժնի պետ

  Աշխատանքի նկարագրությունը
 • Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն և կանխատեսում.
 • մասնակցություն ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ֆինանսական ծրագրերի մշակմանը.
 • Հայաստանի տնտեսական վիճակի վերաբերյալ տարեկան և կիսամյակային հաշվետվությունների նախապատրաստում.
 • Բաժնի աշխատանքների համակար•ում:

  Ժամանակահատվածը հունիս 1995 թ. - ապրիլ 1997 թ./ ապրիլ 1995 թ. – հունիս 1995 թ.
  Վայրը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  Կազմակերպությունը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
  Պաշտոնը Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության առաջատար մասնագետ/առաջին կարգի մասնագետ

  Աշխատանքի նկարագրությունը
 • Դրամավարկային և հարկաբյուջետային ցուցանիշների վերլուծություն, նշված բնագավառներում առկա խնդիրների հաղթահարման առաջարկությունների մշակում.
 • Մասնակցություն նպատակային ծրագրերի մշակման և իրականացման վերլուծությանն ու գնահատմանը.
 • Մասնակցություն սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի, մասնավորապես, այդ ծրագրերի Ֆինանսական քաղաքականություն բաժնի մշակման աշխատանքներին: