Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Մելս Արտավազդի Սահակյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ մեխ.-մաթ. Ֆակուլտետ, մատեմատիկոս
1964 - 1967 թթ. Մոսկվայի պետհամալսարան, մաթեմատիկայի բաժանմունք, «Ընդհանուր կառավարմ» ամբիոնի ասպիրանտ
1971 թ-ի ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկ., Մոսկվայի պետհամալսարան, թեկնածուական թեզ` «Ընդհատ կառավարմամբ կտոր առ կտոր մարկովյան պրոցեսսների մոդելավորում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ այժմ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, պրոֆեսոր
1995 - 2003 թթ. «Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, տնտեսության զարգացման ենթահանձնաժողովի նախագահ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, «Տնտեսագիտական կիբերնետիկա» ամբիոն, դոցենտ
1979 - 1989 թթ․ ՀԽՍՀ Պետական Էկոնոմիկայի և արդյունաբերության պլալանավորման ԳՀ ինստիտուտի «Հատուկ հետազոտությունների» բաժնի գիտական ղեկավար (համատեղություն)
1975 - 1984 թթ. «ԵԺՏԻ», «Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում», դոցենտ
1972 - 1975 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀՎ , ընդհանուր կառավարման բաժնի վարիչ
1967 - 1972 թթ. ՄՊՀ, «Ընդհանուր կառավարման» ամբիոնի գիտ. աշխատող
1962 - 1964 թթ. ԵՊՀ, «Մաթեմատիկական անալիզ» ամբիոնի, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաֆների տեություն և կիրառություններ Մոսկվայի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական եղանակներ ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտում՝ որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ տնտեսագիտությունում ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Մասնագիտական արդիական հիմնախնդիրներ ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Քանակական եղանակները գործարարության և կառավարման համար «ՀՈՒՄԿ» կրթական հիմնադրամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1996 - 1997 թթ. Եվրասիա հիմնադրան, USAD
1998 - 2001 թթ. Եվրասիա հիմնադրամ, USAD

Թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանած ասպիրանտներ`
Մեհրաբի Կելենջերիդզե (1985), Կարապետյան Կարեն (1989), Ստուպակավ Յուրիհ (1992), Ղազարյան Արթուր (2002), Սիմոնյան Թամարա (2003), Թադևոսյան Հենրիկ (2014)

Պարգևատրումներ
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր

Անդամություն
«Գործարարների և գիտնականների միություն»,ՀԿ, մախահահ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Երկրների փորձառություն
Ռուսաստան, Լեհաստան, Սիրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Ավստրալիա, Գերմանիա,ԱՄՆ

(+374 10) 54- 43-74 (ներքին 76-61)

Mels Sahakyan , Shogher Ghazaryan
Tourism modeling: a new approach to tourism
2016 | Թեզիս/Thesis
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 21
|
Mels Sahakyan , Gayane Tumanyan
An approach to planning an advertising campaign
2016 | Թեզիս/Thesis
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 42
|
Mels Sahakyan , Gayane Tumanyan
An approach to planning an advertising campaign
2016 | Հոդված/Article
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 310-318
|
Mels Sahakyan , Shogher Ghazaryan
Tourism modeling: a new approach to tourism
2016 | Հոդված/Article
17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 160-170
|
Սահակյան Մ. , Թումանյան Գ.
Գովազդային տեսահոլովակների բաշխումը ըստ հեռուստաալիքների
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 443-449
|
Սահակյան Մ. , Թումանյան Գ.
Գովազդարշավի պլանավորում և արդյունավետության գնահատում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 450-458
|
Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հարաբերական արդյունավետության գնահատում
2012 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, 7 (145), հուլիս, 2012, էջ 30-32
|
Применение принципа максимума энтропии в прогнозировании структуры ресурсов страны
2012 | Հոդված/Article
Доклад на УШ-ая Международная школа- семинар, ''Многомерный статистический анализ и эконометрика'', Цахкадзор, Респувлика Армения, Труды Москва, 2012г., стр. 189
Ձեռնարկության գովազդի մոդելավորում
2010 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկ. Հայաստան 4. 2010
Քանակական եղանակները գործարարության և կառավարման համար
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնականձեռնարկ բուհերի ուսանողներիհամար, (24 տ.մ) Առաջին հրատարակչություն, «ՀՈւՄԿ» Կրթական Հիմնադրամհրատ., Երևան, 2002թ
Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի պլանավորման մոդելներ
2002 | Գիրք/Book
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Հոդվածների ժողովածու
2002
Սահակյան Մ. , Բեկնազարյան Ն., Հակոբյան Հ. , Քերոբյան Խ.
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ.Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում, Մաս 2.
2001 | Գիրք/Book
Ոսումնականձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, «Գիտություն» հրատ. (25 տ.մ), Երևան, 2001թ.
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ.Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում, Մաս 3. Խնդիրներ և վարժություններ
2001 | Գիրք/Book
Խնդրագիրք բուհերի ուսանողներիհամար , (9 տ.մ.), «Գիտություն» հրատ. Երևան, 2001թ
Ե. Հարությունյան, Տ. Ղազնչյան, Ն. Մեսրոպյան, Դ. Ասատրյան, Մ. Հարությունյան, Մ. Սահակյան , Հ. Շահումյան
Հավանականություն ևկիրառական վիճակագրություն. Տնտեսագետների և գործարարների համար
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար, (37.25 տ.մ.), «Գկրթական» հրատ., Երևան, 2001թ
M. Sahakyan , X. Qerobyan, H. Sahakyan
Model of adaptive controlled interface with virtual scenarios application
2001 | Հոդված/Article
The IASTED International Conferene on Modeling and Simulation, 2001, Pittsburg, Pensilvania, USA
Х. Керобян, М. Саакян
Mетоды укрупнения в задачах оптимального управления полумарковских процессов с доходами
2000 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարումՀոդվածներիժողովածու 1. Երևան, 2000
М. Саакян , Х. Керобян
Полумарковские модели компьютерных сетей. Оценка стационарных характеристик
2000 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. Հոդվածներիժողովածու.
4, Երևան, 2000
Entropy in region modeling
1999 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում.Proceedings Of International Conference “Applied &Matematical Aspects of Natural Science”, Հոդվածների ժողովածու 3,Երևան, 1999
Ծրագրի կառավարման ցանցի կառուցման մեկ ալգորիթմ
1999 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Proceedings OfInternational Conference “Applied &Matematical Aspects of Natural Science”
Հոդվածներիժողովածու 3 1999
Принцип максимума энтропии и задача распределения капиталовложний
1997 | Հոդված/Article
Журнал “Математические вопросы кибернетики” т XVIII НАН и ЕГУ Ереван 1997г.
Սահակյան Մ. , Սարգսյան Ս., Սարգսյան Հ. , Տոնոյան Ռ.
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ. Գործույթների հետազոտում. Կառավարման գիտություն. Մաս1
1997 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար, (20 տ.մ.), «ԷԿԱԳՆԱՀԲ» հրատ.,Երևան, 1997թ.
Саакян М. , Карапетян К.
Вычислительные эксперименты на имитационной модели долгосрочного прогнози-рования сводных показателей союзной республики
1989 | Հոդված/Article
Автоматизированные системы планирования и управления” “Айастан” Вып. 2 Ереван, 1989
Саакян М. , Келенджеридзе М.
Функциональо -эргономический анализ
1986 | Հոդված/Article
Изд. «Грузия» , 1986г.
Սահակյան Մ. , Սարգսյան Ս., Կարապետյան Ֆ.
Մաթեմատիկական ծրագրավորում
1983 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևանի պետական համալսարան հրատարակչություն, Երևան, 1983թ.
Саакян М. , Рожков И.М., Максимов Ю. М.
Математическое моделирование метал¬лургических процессов
1976 | Գիրք/Book
Изд. “Металлургия”, Москва, 1976г.
М. Саакян , И. Рожков, М. Красновский
Суточное планирование работы мартеновского цеха
1971 | Գիրք/Book
Изд. “Информация” 10, Москва, 1971г.