Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սամսոն Աշոտի Դավոյան

Պրոֆեսոր | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
2003 թ-ից ԵՊՀ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան, թեման` Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները. մեթոդաբանություն և ինստիտուցիոնալ հիմքերը
2003 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում
1994 - 1995 թթ. վերապատրաստում Վիեննայում գործող Համաշխարհային բանկի և Միավորված ազգերի կազմակերպության համատեղ ինստիտուտում, այնուհետև Պրահայի Կառլի անվան համալսարանում Շուկայական տնտեսություն և ֆինանսական վերլուծություն մասնագիտությամբ
1980 թ. դոցենտի գիտական կոչում
1976 թ. Տնտեսաիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1970 - 1973 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1967 - 1970թթ. Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, անհատական ծրագրով, անվանական թոշակառու
1965 - 1967թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսաիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի բաժին

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տ․Գ․Դ․ պրոֆեսոր 2003 թ-ից

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր,
2003 թ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր
2000 թ. 2018թ- Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն
2000 թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1997 - 2000 թթ. Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի տնօրեն
1996 - 1997 թթ. ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, մեթոդական վարչության պետ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր Պետական գույքի տնօրինման և ապապետականացման կոմիտե, նախագահի տեղակալ
1989 թ. Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1976 - 1988 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղում, դասախոս
1974 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ Պետպլանի Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում, գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների արդյունավետության գնահատում
 • Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
 • Բիզնեսի կառավարման արդյունավետության գնահատում,
 • Անցումային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները,
 • Սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնախնդիրները։

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 • Տարբեր երկրներում իրականացրած վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատումը
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 507-520
  |
  Պետական սեփականության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը
  2010 | Հոդված/Article
  Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 1/2 /115/116/, հունվար-փետրվար 2010 թ., էջ 46-48
  |
  Պետական սեփականության կառավարման արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
  2010 | Հոդված/Article
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում պարբերական, N 2, 2010 թ.
  Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
  2009 | Հոդված/Article
  ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.
  Պետական սեփականության կառուցվածքը զարգացած և անցումային տնտեսությամբ երկրներում
  2009 | Հոդված/Article
  ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.
  Սեփականության էվոլյուցիան և նրա ռացիոնալ կառուցվածքի որոշման հիմնախնդիրները
  2008 | Հոդված/Article
  Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, Երևան 2008 թ., թիվ 3
  Սեփականության ռացիոնալ կառուցվածքի ձևավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
  2008 | Հոդված/Article
  ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Երևան, Նահապետ, 2008 թ.
  Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը և զարգացման միտումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
  2007 | Հոդված/Article
  Բանբեր ԵՊՏԻ, Տնտեսագետ, Երևան, N2, 2007 թ.
  Հանրային կառավարման ապակենտրոնացման քաղաքականությունը ՀՀ-ում
  2006 | Հոդված/Article
  Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 12 /76/, ապրիլ 2006 թ.
  |
  Տնտեսական ազատությունը որպես տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայման
  2006 | Հոդված/Article
  Բանբեր ԵՊՏԻ N1 /7/ 2006 թ., Տնտեսագետ, 2006 թ.
  The results of the policy of decentralization of Public management in RA
  2006 | Գիրք/Book
  UNDESA and Interparliamentary Assembly for Commonwealth of Independents States Regional Forum on “Enhancing Trusst in Government Through Leadership Capasity Building”, ST. Petersburg-September 2006
  Տնտեսական վերափոխումների զարգացման միտումների գնահատումը անցումային երկրներում
  2006 | Հոդված/Article
  ԿՏԲԻ, Նահապետ, Երևան, 2006 թ.
  Տնտեսական ազատության համաթիվ և հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածության գնահատումը
  2005 | Հոդված/Article
  Նահապետ, Երևան, 2005 թ.
  Start reserve assumption of initiating of the market reforms and assessment in transfer economy. Report on the follow-up of the World Summit for Social Development
  2005 | Հոդված/Article
  United Nations, New York, 2005
  Տնտեսական ազատության աստիճանի գնահատման հիմնախնդիրները
  2005 | Հոդված/Article
  ՀՀ կառավարության 2000-2005 թթ., Նահապետ, Երևան, 2005 թ.
  Սոցիալական զարգացման ընդհանրական համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վերլուծությունը
  2004 | Հոդված/Article
  Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ.
  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում
  2004 | Հոդված/Article
  Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ
  Սեկանության էվոլյուցիան
  2000 | Հոդված/Article
  Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, N2,Երևան, 2000 թ.
  Գործարար պլան
  1999 | Գիրք/Book
  Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/