Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Թամարա Սիրականի Հովակիմյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ,Շինարարության Էկոնոմիկա և կազմակերպում մասնագիտություն, ինժեներ տնտեսագետի որակավորում, Դիպլոմի,գրանցման համարը 21172.
1975 - 1979 թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ, հեռակա ասպիրանտուրա
1987 թ-ին Մոսկվայի Վ.Վ. Կույբիշևվի անվան Ինժեներա Շինարարական ինստիտուտ, Տնտեսգիտության Թեկնածուի գիտական աստիճան,դիպլոմ,նԽ024662.
2004 թ-ին դոցենտի կոչում, ՀՀ Բոհ, ԺN 00652

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը բնակելի կոմպլեքս միկրոշրջանների տնտեսական ցուցանիշների վրա», Մոսկվայի Կույբիշևի անվան ինժեներաշինարարական ինստիտուի գիտական խորհուրդ, 25.05.1987թ. արձանագրություն N6.

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1987 թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ: Պաշտոն` կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ
1987 - 1992 թթ. «Էկո» Գիտափորձարարական փոքր ձեռնարկություն. Պաշտոն` տնօրեն:
1992 - 1994 թթ. «Սիփան-2» ԱԲ. Պաշտոն` փոխտնօրեն
1994 - 1997 թթ. «Էխոբանկ». Պաշտոն` վարչության նախագահ
1997 - 2005 թթ. «Էխոբանկ». Պաշտոն` լուծարային կառավարիչ
1997 - 2003 թթ. «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան. Պաշտոն` դասախոս, դոցենտ
2003 թ-ից ներկա Երևանի Պետական Համալսարան: Պաշտոն` դասախոս, դոցենտ

Գիտական գործուղումներ
1980 - 1985 թթ. Մոսկվա, «Շինարարության և տնտեսագիտության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ», Գիտատեխնիկակական աշխատանքների տնտեսական հիմնավորումների ծրագրի համակարգող:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բանկային գործ», «Վճարահաշվային համակարգեր», «Ֆինանսական հաշվառում», «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսական ինժեներիայի և ֆինանսական նոր գործիքների ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Լեզուներ
ռուսերեն գեևազանց, անգլերեն և ֆրանսերեն բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 թ-ից ներկա Հայսատանի Հանրապետության քաղծառայողի որակավորման հանձնաժողովի անդամ

Հանրային ունեցվածքի գնահատման և կառավարման հիմնահարցերը ՀՀ կայուն զարգացման ռազմավարության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2017, 1(24), էջ 40-47
Թամարա Հովակիմյան , Սուրեն Հովակիմյան
Մասնավոր փողերի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 5-6(201-202), էջ 51-54
Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման ներկա միտումները
2017 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, էջ 122-125
Т. С.Овакимиян , С. А. Овакимиян
Вопросы оценки и обеспечения финансовой стабильности в странах с переходной экономикой
2017 | Հոդված/Article
Structural and innovative problems of economic development, 2017, 390-393 pp.
Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 233-244
|
Պետական պարտքի ռիսկերի կառավարման ու գնահատման միջազգային փորձը,
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, գիտական ժողովածու-3(11),«Անանիա Շիրակացի» համալս. հրատ., 2011. 8 էջ.
Հիպոթեքային գործառնություններ և դրանց հաշվառման որոշ հիմնահարցեր ՀՀ-ում.
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, գիտական ժողովածու-3(11),«Անանիա Շիրակացի» համալս. հրատ., 2011. 8 էջ.
Ֆակտորինգային գործառնությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Երևան, Մանց համալսարանի գիտական աշխատանքների ժողովածու, 9 էջ, 2010թ.
Պետության տեղը և դերը ժամանակակից սոցիալ տնտեսական համակարգում
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ õիտություն» Հրատարակչություն 2009 թ.
ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերի կառավարման և վերահսկման հիմնահարցերը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 7 էջ
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 9 էջ
Հովակիմյան Թ. , Բաղրյան Յ.
Տրաստային գործառնությունները առևտրային բանկերում
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2005թ. Հատոր 3. Էջ923-926.
Ֆինանսական մաթեմատիկա
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ֆինանսաբանկային մասնագիտացման համար, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2003, 215 էջ