Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վահրամ Գևորգի Աբրահամյան

Պրոֆեսոր | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1970-1975 թթ.. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում «Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտությամբ
1979-1982 թթ.. ասպիրանտուրա, Մոսկվայի Բաումանի անվան բարձրագույն տեխնիկական համալսարան

Գիտական աստիճան
1983 թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
2014 թ. տնտեսագիտության դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1975-1979 թթ.,1983-2003 թթ.. Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորումում (ԲԸ) 2006- ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Կառավարչական որոշումների ընդունում», «Լոգիստիկա», «Ռիսկերի կառավարում»

Повышение технологичности выпускаемой продукции как ключевое направление снижения уровня затрат и роста эффективности машиностроительного производства
2018 | Հոդված/Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 2018, 2 (54), стр. 8-14
|
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
1-րդ տարեկան գիտաժողովի նյութերի («Հայաստան-25») ժողովածու: 2017թ․, 1, 8 էջ էջ, Հայաստան
Աբրահամյան Վ. Գ. , Ավագյան Ա. Ղ.
ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի գործունեության վերլուծությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 3-4, 44-45 էջ, Հայաստան
Abrahamyan V. , Grigoryn V., Sahakyan M., Martirosyn G.
New silk road: comarative analyisis and ways for developing alternative routs
2017 | Հոդված/Article
Trans motauto world. 2017, 5, pp. 199-200
Reducing the energy intensity of multi-product machinery production through the improvement of the core production infrastructure
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 9-17
|
Пути совершенствования жизненного цикла инновационной продукции в многономенклатурном машиностроительном производстве
2017 | Հոդված/Article
Экономика знаний в россии: от генерации знаний и инноваций к когнитивной индустриализации. 2017, стр. 142-149
|