Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2010 թթ. հանդիսացել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
2002-2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտություն, դիպլոմավորված մասնագետ

Գիտական աստիճան
2010 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)» թեմայով, ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 թ-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնի դասախոս
2008 - 2012 թթ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտ. աշխատող

Մասնակցությունը գիտաժողովներին և սեմինարներին
Международная научная конференция Государственного аграрного университета Армении “Современные проблемы экологического и органического селъского хозяйства”. Ереван 2011
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2011
Международная научная конференция по проблемам продо-волъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении, Ереван, 2013
Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով ամենշաբաթյա սեմինարի մշտական մասնակից, Երևան 2014

Կարդացվող դասընթացներ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Ագրարային էկոնոմիկա
Գնագոյացում և շուկաների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ ագրարային ոլորտի տնտեսագիտության և կառավարման հիմնախնդիրները
Մարքեթինգային հետազոտությունները ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման կառուցակարգերի մշակման և գուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավման հիմնական ուղղությունները ¥ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով¤
2013 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար, 2013, էջ 61-62
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ մագիստրոսական թեզ կատարելու համար «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության
2013 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2013թ.
Գյուղատնտեսության պետական կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
2012 | Հոդված/Article
“Современные проблемы экологического и органического сельского хозяйства" Материалы международной научной конференции, Ереван, “ГАУА” 2012, с. 24-28
Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2012 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2012. - էջ 117-121
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսությունում» և «Գին և գնագոյացում» առարկաների ստուգողական առաջադրանքների կատարման համար
2012 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2012թ.
Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարման ձևերը և դրանց զարգացման միտումները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2011 | Հոդված/Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 2(10): Երևան, «Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ էջ 231-243
Գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները (Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2011 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2011.-էջ 193-197
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության ռիսկերի կառավարման մի քանի հարցեր
2010 | Հոդված/Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 4: Երևան,«Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2010թ էջ 187-195
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության զարգացման միտումները, առկա խնդիրները և ճյուղի կառավարման բարելավմամբ դրանց լուծման հնարավորությունները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 6-7, մայիս-հունիս, 2009, էջ 108-110
ՀՀ Արագածոտնի մարզում գյուղատնտեսական մթերքների համախառն արտադրանքի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 5, Երևան, 2009, էջ154-172
Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 8-9, հուլիս-օգոստոս, 2009, էջ 95-98
Ս. Գ. Ղազարյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան , Լ. Ազատյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը` որպես ճգնաժամի հաղթահարման միջոց
2009 | Հոդված/Article
«Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում և աշխարհում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Գիտությու», 2009. - էջ 169-176