Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
  • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
    • Առկա
      • Դասացուցակ
        • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
        • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
        • Շաբաթ օրվա դասացուցակ
          2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
      • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
      • Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա
      • 4-րդ կուրսի ավարտական քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
      • Լուծարքների ժամանակացույց
        4-րդ կուրս
      • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
        • «Ինֆորմատիկա» մասնագիտություն
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
        • Տեղեկատվական անվտանգություն մասնագիտություն
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Հեռակա
      • Դասացուցակ
        2020 - 2021 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
      • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
      • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
      • 5-րդ կուրսի ավարտական քննությունների ժամանակացույց
        2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
      • Լուծարքների ժամանակացույց
        5-րդ կուրս
  • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
    • Առկա
      • Դասացուցակ
        2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
        • «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտացում
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
        • «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա» մասնագիտացում
          2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Հեռակա
    • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
      2020-2021 ուսումնական տարի
  • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
    • Առկա ուսուցում
      Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

      2019

      2018

      2017

      2016

    • Հեռակա ուսուցում
      Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար