Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Շաբաթ օրվա դասացուցակ
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա
   • 4-րդ կուրսի ավարտական քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • Առաջին լուծարքի ժամանակացույց
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Երկրորդ լուծարքի ժամանակացույց
     2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    • «Ինֆորմատիկա» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Տեղեկատվական անվտանգություն մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • 5-րդ կուրսի ավարտական քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտացում
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա» մասնագիտացում
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար