Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1979 թթ. ասպիրանտ,ՍՍՀՄ Գ Ասիբիրի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ինստիտուտ, Կրասնոյարսկ, Ռուսաստան
1966 - 1971 թթ. ուսանող, մեխանիկայի և մաթեմատիկայիֆակուլտետ, Երևանիպետականհամալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1980 թ. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների վերականգնումը, նրանց արժեքներով որոշ միակության բազմությունների վրա և բազմաչափ լոգարիթմական մնացքների բանաձևերը»
ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական կոչում
2007 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից մինչ այժմ Թվային անալիզիև մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ինֆորմատիկայիև կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1993 թթ. Դոցենտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան,
1973 - 1976 թթ. Լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս անալիզ,
- ֆունկցիոնալ անալիզ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտականհետաքրքրություններիշրջանակը
- շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաներ,
- թվերի տեսություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ervand@ysu.am

On a representation of the Riemann zeta function (Ռիմանի զեթ ֆունկցիայի մի ներկայացման մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 35-38
|
Գ. Եր. Մկրտչյան , Եր. Ս. Մկրտչյան
A differentiation and divided difference formula for rational functions (Ռացիոնալ ֆունկցիաների համար դիֆերենցման և բաժանված տարբերության մի բանաձև )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 7-11
|
Duality in some spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում հարմոնիկ ֆունկցիաների տարածությունների երկակիությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #3, էջ 29-36
|
Об одном обобщении формул Абеля (Աբելի բանաձևերի մի ընդհանրացման մասին)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 25-32 (ռուսերեն)
|
Описание областей однородной суммируемости степенных рядов в
1988 | Հոդված/Article
Известия АН Арм ССР. Т XXIII N4, 1988, 336-342
Востановление голоморфных функции по ее значениям на некоторых множествах единственности
1980 | Հոդված/Article
В кн. Некоторые вопросы МК анализа, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР, 1980, 95-114
Об одной формуле логорофмичиского вычета в и ее приложение к изучению однолистных отображении
1979 | Հոդված/Article
Докл. АН. Арм ССР, Т XIII, N1, 1979, 14-16
С.В. Знаменский, Е.С.Мкртчян
Определяющие наборы функции
1979 | Հոդված/Article
ИФ СО АН СССР, Красноярск, 1979, 1-17
Об одном интегральном представлении функций голоморфных в
1976 | Հոդված/Article
В кн. О голоморфниых функции МКП, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР 1976, 97-106
Ш.А.Даутов, Е.С. Мкртчян
Востановление функции из в полидиске
1976 | Հոդված/Article
В кн. О голоморфниых функции МКП, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР 1976, 39-45
О востанавлении голоморфных функции по ее значениям на некоторых множествах единственности
1976 | Հոդված/Article
Докл. АН. Арм ССР, Т XII, N 4, 1976, 199-202