Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ալինա Սոխակի Գալստյան

Գիտաշխատող | Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
1981-1986 ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1993-1995 ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի դասընթացներ, ազատ ունկնդիր
2009 Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (հոգեբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1996թ.- առ այսօր ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011-ից առա այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1993-1996թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004թ. –առ այսօր ` Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998-2004 Երևանի պետական համալսարան,, ՙԳործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն՚ (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996-2004թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող

Վերապատրաստումներ
1999 Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում(UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
1999 Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով երեխաների գնահատումը (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2000 ՀՀ -ում«Կյանքի հմտություններ» առարկայի դասավանդման վերապատրաստման դասընթացներ (UNICEF,ՀՀ ԿԳՆ)
2004 Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեդիագնոստիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանության մեջ, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008-2011 թթ.Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման գործընթացների հոգեբանական հետազոտում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2013-2015 թթ.Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015-2017 թթ Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2018-2020թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2014 «Ազգային կրթություն» շրագրի շրջանակներում «Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրում» , Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2012 Պետության հետ համագործակցությամբ երեխայի բարեկեցության բարեփոխում ծրագիր, World Vision Armenia
2011 <Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի> արտաքին գնահատում, ՍՈՍ մանկական գյուղեր
2011 ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և ոստիկանական հաստատություններում կրթական հաշվառման <Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակման ծրագիր> ծրագիր
2005-2007 Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր
2002-2003 «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,
Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

alagalstyan@gmail.com

Ուսանողի արժեհամակարգի հետազոտումը հոգեբանական հնվտանգության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 427-432 էջ
Սովորողի առարկայական նախասիրության եվ մոտիվացվածության կապը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացում
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 389-395 էջ
Alina Galstyan , Laura Petrosyan
Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները
2019 | Հոդված/Article
From Policy Design to Policy Practice, 2019, General Session, 13 էջ
Проблема психологической безопасности личности пассажиров
2018 | Հոդված/Article
Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145
|
Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности
2018 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213
|
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան
Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566
Անձի հոգեբանական անվտանգությունը և ապահովությունը ուղևոր-փոխադրամիջոց համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 36-43
|
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Галстян А. С. , Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А. , Кочикян Т. В.
Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413
Личность студента в контексте психологичкской безопасности
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ
|
Психологическая безопасность пользователей транспорта
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр.
|
Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72
|
Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական հետազոտություններում
2015 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 109 էջ
|
Ա. Ս. Գալստյան , Գ. Ա. Ղազարյան, Ե. Բ. Մուրադյան
Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 84 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 271-276
Oбеспечение психологической безопасности личности студента
2012 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V международной научно-практическoй конференции, Москва РУДН, ч. 2, 2012, с. 387-391
Երեխայի հոգեբանական անվտանգության գնահատում և շտկում մանկական ապերցեպտիվ փեստի միջոցով
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր, «Էդիթ Պրինտ», 2012, 35-41էջ
Հոգեդիագնոստիկա
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ: Կազմ.՝ Ռ. Ստեփանյան, Ա. Գալստյան/, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012թ. 210էջ
Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը
2012 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103
Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности
2011 | Թեզիս/Thesis
Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46
Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
Դեյթոյի սթրեսի թեստ. տեղայնացման ընթացակարգ
2010 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2010, 26 էջ
The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215
Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ
2009 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Сказка как фактор развития личности ребенка в межкультурном пространстве
2008 | Հոդված/Article
Личность в межкультурном пространстве: Материалы III Международной конференции, посвященной 100-летию социальной психологии. Ч. I, 2008г., Москва, РУДН, М.,РУДН, с. 70-73
Հոգեբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները կրթական միջավայրում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2008, 55-58էջ
Հոգեբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները կրթական միջավայրում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2008, 55-58էջ