Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան

Ասիստենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, անձի հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ՝ «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսությունև պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտությամբ:
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսություն և անձի հոգեբանություն» կրթական ծրագիր, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Ատենախոսության թեման՝ «Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում», ԺԹ 00.01 «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ, 2020թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈԿ-ի 067 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուկտետի «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, դասախոս
2006 - 2008 թթ. «Օրրան» բարեգործական-հասարակական կազմակերպությունում որպես հոգեբան-կամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն (բակալավրիատ - առկա, հեռակա)
Անձնային աճ և ինքնակարգավորման հմտություններ (բակալավրիատ - առկա)
Առողջության հոգեբանություն և խորհրդատվություն (մագիստրատուրա - առկա)
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա (մագիստրատուրա - առկա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առողջության հոգեբանություն
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի հոգեբանական գործոններ
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Հոգեկան առողջություն

Մասնակցություն դասընթացների և գիտաժողովների
Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորում (2008-2009) - Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման կենտրոն:
Անալիտիկ հոգեթերապիա, Յունգյան մոդել (2009) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (2009) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հեքիաթ-թերապիա (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Արտ-թերապիայի բազային հմտություններ (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Արտ-թերապևտիկ աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Capacity building workshop: Intervention following Bereavement: Application and Training, 2010, Jena, Germany.
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Workshop on “Teaching for Quality Learning”, 1-3 September, 2011, Yerevan, Armenia
Workshop on Bereavement “Advanced In-field Training and Curriculum Development”, 3-7 October 2011, Tbilisi, Georgia
Workshop on “Life Script Concept in Transactional Analysis”, 20-21 January 2012, Yerevan, Armenia
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիայի գործնական դասընթաց (2012) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Workshop on “From Passivity To Autonomy”, 15-16 June 2012, Yerevan, Armenia
Workshop on “Quantitative research methods”, 20-22 September 2012, ASCN, Tbilisi, Georgia.
«Արքետիպերի թատրոն» թրեյնինգ (2012), 1-ին մոդուլ, հոկտեմբերի 25-28, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Տրանզակտ վերլուծության դասական դպրոց» պրակտիկ դասընթաց (2013) փետրվարի 1-2, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Արքետիպերի թատրոն» թրեյնինգ (2013), 2-րդ մոդուլ, մարտի 16-17, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Տրանզակտ վերլուծության դասական դպրոց» գործնական դասընթաց (2013) փետրվարի 1-2, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն: «Տրանզակտ վերլուծության մշակութային և սոցիալական կողմերը» պրակտիկ դասընթաց (2013), հունիսի 21-22, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը և ներկայացումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրատռմամբ» գործնական դասընթաց (2013), հուլիսի 25-26 ՀՌԿԿ Հայաստան:
Workshop on “Designing, interpreting and writing up qualitative research”, 10-12 October, 2013, ASCN, Tbilisi, Georgia.
«Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն» ամառային դպրոց, 21-25 հուլիսի, Ծաղկաձոր, ՀՌՌԿ Հայաստան:
Workshop on “Promoting internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations” project. Tempus/PICASA. 16-19 November, 2015, Yerevan, Armenia.
«Գեշտալտ-թերապիա» գեշտալտ-ֆորում – Մարբուրգ, (2017), հոինիսի 5-9, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Խմբավարի հմտություններ» բազային դասընթաց (2017) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Խմբավարի հմտություններ» գործնական դասընթաց (2018) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:

Դրամաշնորհային ծրագրեր
«Արժեքներ, համոզմունքներ, սոցիալական վարք. դինամիկան և առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ հասարակությունում»: Կովկասի ակադեմիական շվեյցարական ցանց (ԿԱՇՑ), 2011-2013թթ.:

Մասնակցություն գիտաժողովների
Երևան, հոկտեմբերի 24, 2008թ., ԵՊՀ Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով:
Երևան, մայիսի 11-15, 2009թ., ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն, ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական նստաշրջան:
Երևան, հոկտեմբերի 22-23, 2009թ., միջազգային գիտաժողով. «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները»:
Աղավնաձոր, ապրիլի 26-28, 2010թ., միջազգային գիտաժողով. «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, «Միջբուհական կոնսորցիում» հիմնադրամ:
Երևան, Նոյեմբեր, 2010թ., «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով:
Երևան, Դեկտեմբեր, 2010թ., «Դասընթացի մշակում և կառավարում», ուսումնամեթոդական ուղեցույցի հրատարակում, տարածում, սեմինար-քննարկում:
Երևան, Հոկտեմբեր, 2011թ., «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 3-րդ միջազգային գիտաժողով:
Երևան, Հոկտեմբեր, 2013թ. «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» 4-րդ միջազգային գիտաժողով:
Քիշնև (Մոլդովա), Նոյեմբեր, 2013թ., “Deinstitutionalization Opportunities on Social Inclusion of Persons with Intellectual Disabilities in EaP Countries”.
Երևան, Նոյեմբեր, 2013թ., “Enhancing Implementation of Mental Health Reforms in Armenia”, 18-21 November, 2013, Chisinau, Moldova.
Լոզան (Շվեյցարիա), 2014թ., 17th European Conference on Personality, 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland.
Հռոմ (Իտալիա), 2015թ., Rome Model United Nations 2015 conference: “Feeding the Planet: Energy for Life”, 14-18 March, 2015, Rome, Italy.
19th European Conference on Personality, 17-21 July, 2018. Zadar, Croatia

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

persona@ysu.am

Lusine Grigoryan, Xuechunzi Bai, Federica Durante, Susan T. Fiske, Marharyta Fabrykant, Anna Hakobjanyan , Nino Javakhishvili, Kamoliddin Kadirov, Marina Kotova, Ana Makashvili, Edona Maloku, Olga Morozova-Larina, Olga Morozova-Larina, Adil Samekin, Volha Verbilovich, Illia Yahiiaiev
Stereotypes As Historical Accidents: Images Of Social Class In Postcommunist Versus Capitalist Societies
2019 | Հոդված/Article
Personality and Social Psychology Bulletin, 2019, Volume 46, issue 6, 927-943 էջ
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի կարգավորման ներքին եվ արտաքին ձեվերը
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2 (5), 292-299 էջ
In Addition to Theory of Planned Behavior: The Predictors of Exercising
2018 | Թեզիս/Thesis
19th European Conference on Personality, 17-21th July, 2018, Zadar, Croatia. Book of abstracts, p. 300
Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna , Harutyunyan Svetlana , Khachatryan Narine , Wu Michael Shengtao
The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia
2018 | Թեզիս/Thesis
European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp.
|
Անձի ինքնարդյունավետության և ներքին դրդապատճառների դերը առողջ կենսակերպ վարելու մտադրություններում
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 69-79
|
The psychological sovereignty in three cultures during transition from adolescence to youth
2017 | Թեզիս/Thesis
8th European Conference on Developmental Psychology Abstract. 2017, Netherlands, Utrecht, p. 162
Dmitrieva N., Nartova-Bochaver S., Hakobjanyan A. , Harutyunyan S. , Khachatryan N. , S. Wu M., Zhou C.
The psychological sovereignty in adolescents from Armenia, China, and Russia
2017 | Հոդված/Article
3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 2017, 154-155 pp.
|
Нартова-Бочавер С. К., Акобджанян А. Р. , Арутюнян С. Ф., Хачатрян Н. Г., Ву М. Ш., Жу Ч.
Гендерно-возрастные аспекты психологической суверенности в Армении, Китае И России
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 541-545
Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210
|
Ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու մտադրությունների կանխորոշիչ գործոնները
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016թ., էջ 64-70
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի ուսումնասիրման մոտեցումները: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016թ., էջ 97-112
|
Առողջ սնվելու վարքի հիմքում ընկած դիրքորոշումների տարբերությունները ծխող և չծխող մարդկանց մոտ
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015թ., էջ 151-155
|
Does smoking matter in the intentions towards healthy diet?
2015 | Թեզիս/Thesis
Results of regression analysis. Principles of Behaviour Change in Health & Illness. 1-5 September, 2015, Limassol, Cyprus, P. 156 (co-author N. G. Khachatryan)
Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis
2015 | Թեզիս/Thesis
Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156
Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society
2014 | Գիրք/Book
Yerevan, 2014, 140 pages
Does culture matter in universal structure of social axioms? Factor analysis results from armenian sample
2014 | Թեզիս/Thesis
17th European Conference on Personality: Book of abstracts: 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland, p. 301
Առողջությանն առնչվող վարքաձևերի ուսումնասիրմանն ուղղված հարցարանի մշակում (պլանավորված վարքի տեսության հիման վրա)
2014 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողով: Գիտաժողովի նյութեր, մայիսի 23-25, 2014թ., էջ 87-90
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
The significance of personal sovereignty in performance goal-directed behavior
2014 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 201
Khachatryan N. G. , Harutyunyan S. F. , Hakobjanyan A. R. , Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.
Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia
2014 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի գործոնների ուսումնասիրման հարցի շուրջ
2013 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», չորրորդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, «Էդիտ-Պրինտ», հրատ., 2013, էջ 112-114
|
The Significance of Personal Sovereignty in Performing Goal-Directed Behavior
2013 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality, Italy, 2012, p. 201
|
Անձնային նույնականության մեջ առողջության բաղադրիչի և անձի հոգեբանակական տարածության փոխհարաբերության խնդիրը
2011 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», երրորդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2011, էջ 368-370
|
Անձի արժեիմաստային ոլորտի փոփոխությունները` պայմանավորված ճգնաժամով
2010 | Հոդված/Article
ՈՒԳԸ հոբելյանական գիտական նստաշրջան, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 303-307
Study of interrelation between terminal values and personality traits
2010 | Հոդված/Article
Аbstract book of the proceedings of 15th European Conference on Personality (ECP15), Brno, Czech Republic, 2010, pp. 233-234
|
Էթնիկական նույնականացման առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում
2009 | Ուսումնական ձեռնարկ
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 100-103
Երեխաների էթնիկական նույնականության ձևավորման և դրսևորման ուսումնասիրման մեթոդները
2008 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով, Երևան, 2008, էջ 24-27
Ազգային ինքնագիտակցության ձևավորումն ընտանիքում
2007 | Հոդված/Article
Ուսանողական միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2007, էջ 28-30